Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Gościnna

Województwo Małopolskie w ramach rozwoju, promocji i zróżnicowania oferty turystycznej, wspiera inicjatywy podmiotów działających w sektorze turystyki w regionie poprzez otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki. 

"Małopolska Gościnna" - otwarty konkurs ofert - ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 

W ramach zadania Województwo Małopolskie wspiera projekty z zakresu rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym markowe produkty turystyczne oraz kreuje innowacyjność i atrakcyjność oferty czasu wolnego. Zakładane rezultaty realizacji zadań w ramach konkursu to: 

 • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu;
 • Poprawa standardu infrastruktury turystycznej i bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków i tras turystycznych;
 • Stworzenie spójnej kompleksowej oferty turystycznej;
 • Wzmocnienie działań promujących ofertę turystyczną regionu;
 • Dywersyfikacja ruchu turystycznego w regionie.

Kwota dofinansowania w latach 2010 – 2021: 23 162 538 zł 

Wśród dofinansowanych zadań były m.in.: 

 • Szlak Architektury Drewnianej – Złoty Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny” 2013
 • Szlak Orlich Gniazd – Złoty Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny” 2012
 • Juromania - Święto Jury Krakowsko - Częstochowskiej Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny” 2021
 • Małopolska wieś dla seniorów - Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny” 2013 
 • Małopolska Wieś dla dzieci - Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny” 2011 
 • Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami - Certyfikat POT „Najlepszy produkt turystyczny” 2010 
 • Szlak Powstania Styczniowego – Dyplom Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w ogólnopolskim konkursie na najlepsze obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w 2013 r. 
 • Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – 2015
 • Małopolski Szlak Winny –  2013
 • Małopolska dla dzieci – 2013

widok na Pieninywidok na Pieniny szczyt Trzy Korony

Poprzednie edycje

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze turystyki do udziału w otwartym konkursu ofert z dziedziny turystyki w 2013 r. pn. „Małopolska Gościnna”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, których realizacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i wzbogacenia oferty turystycznej regionu. W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań wpływających na rozwój produktów turystycznych Małopolski, opartych na dziedzictwie regionalnym – naturalnym i kulturowym, w szczególności:

 1. Tworzenie, rozbudowa i aktywizacja szlaków dziedzictwa kulturowego tworzących ofertę - Małopolskie Szlaki Dziedzictwa oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej i religijnej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców.
 2. Prezentacja i promocja oferty turystyki miejskiej, kulturowej i religijnej poprzez stworzenie aplikacji na telefony typu smartphone.
 3. Renowacja i uporządkowanie oraz aktywizacja i promocja sieci pieszych szlaków turystycznych w Małopolsce oraz poprawa bezpieczeństwa turystów.
 4. Rozwój i promocja oferty turystyki wiejskiej Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji oferty agroturystycznej poprzez tworzenie na terenach wiejskich oferty gospodarstw produktowych, wyróżniających się specyficznym, jednolitym profilem usług (np. dla dzieci, seniorów, gospodarstwa z ofertą dziedzictwa kulinarnego regionu).

Zadania realizowane będą w formie wsparcia. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty. W ramach zadań nie będą dofinansowane wycieczki.

widok na Pieninyfot. Archiwum UMWMwidok na Pieniny szczyt Trzy Korony

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku.

Na wsparcie zadań w dziedzinie turystyki w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe w wysokości 600 000 zł.

Termin składania ofert  upływa w dniu 03.01.2013 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki na 2013r pn. „Małopolska Gościnna” wraz z załącznikami można pobrać tutaj

zdjęcie przedstawiające robienie koronki fot. P. Droździkzdjęcie przedstawiające robienie koronki

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze turystyki do udziału w II edycji otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna” w 2012 r. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, których realizacja przyczynią się do podniesienia atrakcyjności i wzbogacenia oferty turystycznej regionu.

W tegorocznej edycji konkursu wspierane będą zadania, wpisujące się w poniższe priorytety:

Priorytet 1: „Rozwój produktu markowego – turystyka miejska, kulturowa oraz religijna”

Priorytet 2: „Promocja oferty turystycznej Małopolski na rynku czeskim i węgierskim”

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w okresie od 1 sierpnia do 28 grudnia 2012 roku. Na wsparcie zadań w dziedzinie turystyki w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył środki finansowe w wysokości 110 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.08.2012 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki pn. „Małopolska Gościnna” na 2012 rok wraz z załącznikami można pobrać tutaj.

Zarząd Województwa Małopolskiego, w dniu 14 kwietnia br, wybrał projekty, które otrzymają dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

W tym roku oznakowane zostaną obiekty znajdujące się na Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, rozbudowany zostanie Szlak Rzemiosła Tradycyjnego Małopolski, a turyści i mieszkańcy Małopolski będą mogli uczestniczyć w 5 już edycji „Spotkań z Kulturą Renesansu”.

Planowane jest również opracowanie i wdrożenie systemu certyfikacji gastronomii regionalnej, opracowanie strategii marketingowej Szlaku Orlich Gniazd oraz dalsza specjalizacja gospodarstw agroturystycznych. Wśród wybranych ofert wsparcie uzyskały zadania dotyczące rozbudowy oferty turystyki religijnej, w szczególności związanej z osobą i dziedzictwem Papieża Jana Pawła II. Realizowane będą także projekty polegające na renowacji oraz doposażeniu w małą infrastrukturę turystyczną szlaków turystycznych w regionie, natomiast dla dzieci i młodzieży ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR przeprowadzą cykl szkoleń na temat bezpieczeństwa w górach. W sezonie letnim odbędą się imprezy turystyczne, m.in. maratony rowerowe, spływ kajakowy, Dziecięcy Festiwal Wód Mineralnych.

Ideą ogłaszanego od 11 lat przez Zarząd Województwa Małopolskiego konkursu ofert z „Małopolska Gościnna” jest zarówno stymulowanie rozwoju turystyki poprzez wybór i wsparcie najlepszych projektów, budujących markę Małopolski jako regionu o wiodącej ofercie turystycznej w kraju, jak i wspomaganie aktywności mieszkańców Małopolski w realizacji własnych, nowatorskich pomysłów.

Do tegorocznej edycji złożonych zostało 40 ofert, z których Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 24. Dotację otrzymały wyróżniające się przedsięwzięcia realizujące Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008 – 2013, które wpisały się w następujące priorytety:

 • „Rozwój produktu markowego – w szczególności turystyki miejskiej, kulturowej oraz religijnej”
 • „Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich”
 • „Rozwój produktu markowego – turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna”

Wysokość udzielonych dotacji wyniosła 300 000 zł.

Lista beneficjentów konkursu „Małopolska Gościnna” 2011 dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Małopolsce powstanie szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej i Małopolska Miodowa Kraina, gospodarstwa agroturystyczne będą się specjalizować, a oferta naszego regionu zostanie przedstawiona na 20 krajowych i zagranicznych targach turystycznych. We wtorek, 30 marca, w Operze Krakowskiej marszałek Marek Nawara i wicemarszałek Leszek Zegzda wręczyli certyfikaty potwierdzające przyznanie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na projekty realizowane w ramach konkursu „Małopolska Gościnna” w 2010 r. Łączna kwota przeznaczona na tegoroczną, siedemnastą już edycję to ponad 2 mln zł!
Marszałek Nawara podkreślił, że współdziałanie Województwa Małopolskiego z sektorem organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju turystyki w regionie sprawdziło się i odnosi sukcesy. - Wieloletnia, partnerska współpraca zaowocowała stworzeniem wielu markowych produktów turystycznych, rozbudową sieci szlaków turystycznych w regionie, podniesieniem bezpieczeństwa podróżujących po Małopolsce oraz zapoczątkowaniem cyklicznych imprez turystycznych, które na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń kulturalno – turystycznych regionu – dodał marszałek. Marszałek gratulował beneficjentom konkursu - osobom, które w sposób aktywny poszukują możliwości, aby wcielić w życie swoje pomysły i pasje, a tym samym podnieść atrakcyjność turystyczną naszego regionu.

Marszałek wręcza promesę dofinansowaniafot. Agata ZłonkiewiczWręczenie dyplomu

Ideą ogłaszanego przez Zarząd Województwa konkursu ofert z dziedziny turystyki pn. „Małopolska Gościnna” jest zarówno stymulowanie rozwoju turystyki poprzez wybór i wsparcie najlepszych projektów turystycznych, budujących markę Małopolski jako regionu o wiodącej ofercie turystycznej w kraju, jak i wspomaganie aktywności mieszkańców Małopolski w realizacji własnych, nowatorskich pomysłów.

zdjęcie z gali 10 lecia konkursu Małopolska Gościnnafot. Agata ZłonkiewiczWręczenie dyplomu

- 10 lat „Małopolski Gościnnej” to 17 edycji, 400 dotacji, 900 złożonych wniosków, 9 mln zł rozdysponowanych – wyliczał wicemarszałek Zegzda. Podkreślił znaczenie promocji Małopolski. - Wszyscy wiedzą, że stolicą Toskanii jest Florencja, Katalonii – Barcelona, Bawarii – Monachium. Ale ilu ludzi w Europie wie, że Kraków jest stolicą Małopolski? To jest wielki wyzwanie, przed którym stoimy – podkreślił wicemarszałek.

Marszałek wręcza promesę dofinansowaniafot. Agata ZłonkiewiczWręczenie dyplomu

Do tegorocznej edycji konkursu zostało złożonych 97 ofert, z których Zarząd Województwa wybrał 59. Dotację otrzymują wyróżniające się przedsięwzięcia, realizujące strategię rozwoju turystyki Województwa Małopolskiego na lata 2008-2012. Podczas 10 lat trwania programu dofinansowane zostały m.in.: Karpacki Szlak Rowerowy (ponad 600km tras rowerowych), Szlak Świętego Jakuba w Małopolsce (205 km szlaku), Szlak Rzemiosła Tradycyjnego (ponad 100 twórców rękodzieła artystycznego), Małopolska Trasa Smakoszy (przewodnik po karczmach regionalnych Małopolski, wersja polsko-angielska), Małopolska aktywnie i sportowo (kampania promocyjna turystyki aktywnej na rynku brytyjskim), projekt dotyczący rozwoju oferty turystyki zimowej w Małopolsce (nowe trasy do uprawiania turystyki narciarskiej i na rakietach śnieżnych oraz cykliczna impreza inaugurująca sezon zimowy).

Marszałek wręcza promesę dofinansowaniafot. Agata ZłonkiewiczWręczenie dyplomu

W ramach konkursu dofinansowane lub sfinansowane zostaną projekty turystyczne na łączną kwotę 2 050 000 zł, w ramach jednego z priorytetów:

 • Otwarty Szlak Architektury Drewnianej
 • Agroturystyka w Małopolsce
 • Budowa rozwój i promocja produktów turystycznych Małopolski
 • Rozwój, renowacja i aktywizacja szlaków turystycznych w regionie


Po uroczystości wręczenia certyfikatów odbył się panel szkoleniowy „Jak prawidłowo zrealizować projekt i rozliczyć dotację”. Beneficjenci mogli zasięgnąć porad w kwestiach związanych z sporządzaniem umów, prowadzeniem nadzoru merytorycznego nad projektami, czy przygotowaniem raportów. Omówione zostały także zagadnienia dotyczące stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w realizacji zadań objętych dotacją oraz zasady rozliczania projektów.

Zarząd Województwa Małopolskiego, w dniu 2 kwietnia br rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki pn. "Małopolska Gościnna", na mocy którego dofinansowanie otrzymało 61 projektów turystycznych; w tym 1 projekt "Otwarty Szlak Architektury Drewnianej", 2 zadania z zakresu rozwoju agroturystyki w Małopolsce, 5 zadań dotyczących renowacji i rozwoju sieci szlaków turystycznych w regionie oraz 53 projekty związane z tworzeniem i rozwojem markowych produktów turystycznych Małopolski.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki w 2009 r. pn. "Małopolska Gościnna"

"Małopolska Gościnna 2009" - konkurs otwarty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki w 2009 r. pn. "Małopolska Gościnna"

Zarządu Województwa Małopolskiego, mając na celu identyfikację najwartościowszych projektów służących rozwojowi przemysłu czasu wolnego, których realizacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Województwa Małopolskiego i zwiększenia liczby osób korzystających z oferty turystycznej regionu, ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2008 r. pn. "Małopolska Gościnna".

Dokumentacja konkursowa 

Dokumenty dodatkowe:

1. "Zasady kategoryzacji obiektów agroturystycznych wg Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" http://wbn.agroturystyka.pl/index.php?i=31

2. "Cennik opłat kategoryzacyjnych"
http://wbn.agroturystyka.pl/cennik_oplat_kategoryzacyjnych_id_95.html

3. Instrukcją znakowania szlaków Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego

4. Instrukcja znakowania szlaków narciarskich

5. Sprawozdanie z inwentaryzacji oznakowania turystycznego i obiektów na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce (plik .zip)

6. Standaryzacja wydawnictw turystycznych Województwa Małopolskiego – przykładowe wydawnictwa turystyczne (plik .zip).

"Małopolska Gościnna" - konkurs rozstrzygnięty

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 208/08 z dnia 13 marca 2008 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu turystyki w 2008 pn. "Małopolska Gościnna".

"Małopolska Gościnna" - konkurs otwarty

Zarządu Województwa Małopolskiego, mając na celu identyfikację najwartościowszych projektów służących rozwojowi przemysłu czasu wolnego, których realizacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej Województwa Małopolskiego i zwiększenia liczby osób korzystających z oferty turystycznej regionu, ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2008 r. pn. "Małopolska Gościnna".

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2007 roku pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA"

Zarząd rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa w dziedzinie turystyki pod nazwą "Małopolska Gościnna".

Postanowiono o dofinansowaniu realizacji 37 zadań na łączną kwotę 600 tysięcy zł. Wśród przyznanych dotacji 11 zostanie przekazanych na zadania z zakresu aktywizacji Szlaku Architektury Drewnianej, 11 na utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków turystycznych w regionie, 13 z zakresu tworzenia nowych produktów turystycznych oraz 2 zadania dotyczące oznakowanie dróg dojazdowych do turystycznych atrakcji regionu.

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2006 r. pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA" udzielając dotacji Centralnemu Ośrodkowi Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w wysokości 24 441,30 zł na dofinansowanie zadania publicznego z dziedziny turystyki pn.: Rewitalizacja pieszych górskich szlaków turystycznych w Województwie Małopolskim. W ramach realizacji tego zadania dokonana zostanie rewitalizacja 433 kilometrów górskich pieszych szlaków turystycznych wraz z opracowaniem i montażem 189 sztuk drogowskazów.

II edycja konkursu "Małopolska Gościnna"

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2006 r. pn. "Małopolska Gościnna"
Rodzaj zadania - renowacja pieszych szlaków turystycznych na terenie Województwa Małopolskiego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - 25.000 zł.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty wymienione w art. Art 11 pkt. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). prowadzące działalność statutową w dziedzinie turystyki

Termin realizacji zadania - od 1 września 2006 r. do 31 października 2006 r.

Termin składania ofert - do 11 sierpnia 2006 r. Oferty należy składać w sekretariacie Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej UMWM (Kraków, ul. Racławicka 56, I piętro, pokój 119) lub na Dzienniku Podawczym UMWM przy ul. Basztowej 22 lub przesłać na adres korespondencyjny UMWM (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków). Liczy się data wpływu do UMWM, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Kryteria wyboru oferty - rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią regulaminu konkursu, złożone na odpowiednim formularzu i w wymaganym terminie.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów: ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, ocena projektu, ocena harmonogramu zadania i budżetu, ocena zakładanych efektów realizacji zadania.

Termin wyboru ofert - nie później niż w ciągu miesiąca od ostatniego dnia wyznaczonego dla przyjmowania ofert.

Wspieranie przez Województwo Małopolskie zadań publicznych z dziedziny turystyki w latach 2005-2006

- Liczba dofinansowanych projektów: 104 projektów

- Kwota dofinansowania: 1.849.560 zł

Rozstrzygnięcie konkursu "Małopolska Gościnna"

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki w 2006 r. pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA".
Wykaz zadań publicznych złożonych w I otwartym konkursie ofert w dziedzinie turystyki w 2006 r. pn. "MAŁOPOLSKA GOŚCINNA" i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Zobacz wyniki

Regulamin konkursu, formularz oferty, ramowy wzór umowy oraz formularz sprawozdania znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz w siedzibie Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w Krakowie ul. Racławicka 56 (VI piętro, pokój 602), tel. /012/ 63-03-138, 63-03-124, e-mail: , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00

Uchwałą Nr 193/02 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku rozstrzygnięto konkurs grantowy "Małopolska Gościnna". Ze złożonych 38 projektów do realizacji wybrano 12 projektów.

 1. Realizator: Małopolska Organizacja Turystyczna, przyznana kwota 72 tys. zł
  Promocja Małopolski na rynkach krajowych
  Opracowanie i realizacja zintegrowanego serwisu informacji turystycznej o bazie noclegowej
 2. Realizator: Stowarzyszenie Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec, przyznana kwota 15 tys. zł
  Pilotażowy projekt wdrożenia lokalnego systemu Informacji Turystycznej w na terenie wschodniej Małopolski. Projekt zakłada powstanie 18 lokalnych punktów informacji turystycznej na terenie powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, dąbrowskiego i tarnowskiego.
 3. Realizator: Stowarzyszenie Krajobrazy, przyznana kwota 15 tys. zł
  Pierścień Jurajski (oznakowanie trasy jurajskiej 117 znakami)
 4. Realizator: PTTK O/Krakowski, przyznana kwota 15 tys. zł
  Opracowanie i wytyczenie sieci szlaków rowerowych powiatu chrzanowskiego z powiązaniem szlaków znajdujących się w ościennych powiatach
 5. Realizator: PTTK O/Ziemi Tarnowskiej, przyznana kwota 8 tys. zł
  Infrastruktura szlaków turystycznych na Ziemi Tarnowskiej ( prace renowacyjne szlaków i przewodnik „Szlak okrężny wokół Tarnowa”)
 6. Realizator: Związek Muzeów Małopolskich, przyznana kwota 12 tys. zł
  Prezentacja i promocja dziedzictwa kulturowego w skansenach małopolskich na krajowych imprezach targowych, przygotowanie materiałów audiowizualnych, prezentacja oferty skansenów, przygotowanie folderu o skansenach.
 7. Realizator: Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej, przyznana kwota 10 tys. zł
  Opracowanie 5 szlaków małopolskich obiektów techniki i inżynierii (łącznie 110 obiektów) - kreowanie nowych produktów, opracowanie koncepcji szlaków, przygotowanie ofert turystycznych
 8. Realizator: Rada Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod Patronatem Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, przyznana kwota 8 tys. zł
  III Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II
 9. Realizator: Stowarzyszenie Turystyki i rekreacji kajakowej Dunajec, przyznana kwota 10 tys. zł
  XXXVII Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Dunajcu
  LXI Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. T. Pilarskiego na Dunajcu
 10. Realizator: Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich w Nowym Sączu, przyznana kwota 10 tys. zł
  Ożywienie turystyczne szlaku architektury cerkiewnej Beskidu Sądeckiego i Niskiego,

W roku 2002 na 38 złożonych projektów przyznano 12 grantów na ogólną kwotę 175 tys. złotych

153 tys. zł łącznie otrzymają decyzją zarządu województwa zwycięzcy konkursu "Małopolska Gościnna".

Wśród jedenastu nagrodzonych projektów znajdują się:

 • Jurajski Szlak Rowerowy "Orlich Gniazd" - zgłoszony przez Związek Gmin Jurajskich;
 • wytyczenie "Szlaku Gotyckiego" Nowy Targ–Kieżmark - zgłoszony przez Fundację Rozwoju Regionu Czorsztyńskiego;
 • kompleksowy program promocji turystycznej gminy Raciechowice - zgłoszony przez Stowarzyszenie "Raciechowice 2005";
 • 4 trasy rowerowe w okolicy jezior Rożnowskiego i Czchowskiego zgłoszone - przez Nowosądeckie Stowarzyszenie Agroturystyki;
 • trasy rowerowe na terenie parków krajobrazowych na terenie Pogórza - zgłoszony przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w Kraju i Za Granicą;
 • trasy rowerowe w rejonie Rabki - zgłoszone przez Rabczańskie Stowarzyszenie Turystyczne;
 • szlak turystyczny "Droga chleba przez gościnną Dąbrowę" - zgłoszony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Gościnna Dąbrowa";
 • szlak cmentarzy wojskowych I Wojny Światowej
 • kurs młodzieżowych organizatorów turystyki – zgłoszony przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie o/Beskid
 • II Gwiaździsty Zlot Turystyczny Szlakami Jana Pawła II – zgłoszony przez Radę Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych pod patronatem Przew. NSZZ "Solidarność" Regionu Małopolska
 • XIX Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK - zgłoszony przez PTTK o/Dobczyce