Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Geologia

Województwo Małopolskie to obszar wielowiekowych tradycji górniczych, prawie 700 udokumentowanych złóż różnych rodzajów kopalin (w tym złóż wód termalnych, szczególnie cennych w dobie poszukiwania źródeł "czystej i odnawialnej energii") oraz nadal jeszcze istniejących perspektyw poszerzenia aktualnej bazy surowcowej. Spośród udokumentowanych złóż kopalin ponad 70 % w zakresie problematyki geologicznej pozostaje pod nadzorem Marszałka Województwa. Przedmiotem eksploatacji jest aktualnie prawie 40 % udokumentowanych złóż kopalin, pozostałe stanowią rezerwę surowcową.

Mapa regionalna Małopolski

Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem w zakresie przedstawionym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zmian.).

Do zadań Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej należą sprawy dotyczące:

 • koncesjonowania złóż kopalin objętych własnością górniczą oraz wód leczniczych, solanek i wód termalnych,
 • zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych, nadzoru nad realizacją tych prac w terenie,
 • gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania i udostępniania danych geologicznych,
 • stwierdzania kwalifikacji osób do wykonywania czynności dozoru geologicznego oraz kierowania robotami geologicznymi w terenie,
 • wniosków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wydanie opinii, uzgodnienia, projektów studiów oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu oraz współpracy w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej.

Zadania z zakresu geologii, należące do kompetencji Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej, realizowane są w przez Geologa Wojewódzkiego oraz Zespół Geologii (oznaczony symbolem SR-IX), działających w strukturach Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zwanego dalej UMWM).

Geolog Wojewódzki: Adam Urzędowski

Dane do kontaktu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, Zespół Geologii
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, nr tel.: 12 63-03-245

W skład zespołu geologii wchodzą:

 • oddział w Krakowie (oznaczony symbolem SR-IX), mieszczący się w siedzibie UMWM przy ul Racławickiej 56, wykonujący zadania dotyczące powiatu krakowskiego (grodzkiego i ziemskiego), bocheński, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego i wielickiego, a w szczególnych przypadkach całego województwa,
 • oddział zamiejscowy w Tarnowie (oznaczony symbolem SR-IX.1), zlokalizowany w siedzibie Agendy UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, realizujący zadania dotyczące powiatu tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), brzeskiego oraz dąbrowskiego,
 • oddział zamiejscowy w Nowym Sączu (oznaczony symbolem SR-IX.2), usytuowany w siedzibie Agendy UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, realizujący zadania dotyczące powiatu nowosądeckiego (grodzkiego i ziemskiego), gorlickiego i limanowskiego.

Przy Marszałku Województwa działa także Okręgowa Geologiczna Komisja Egzaminacyjna z/s w Krakowie, powołana do przeprowadzania egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii  XIII dla osób zamieszkałych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wybranych (najbardziej istotnych dla indywidualnych spraw regulowanych przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze) zagadnień z zakresu geologii, np. udzielania koncesji wydobywanie kopalin, zatwierdzania projektów prac geologicznych czy trybu uzyskiwania uprawnień, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM.

Surowce mineralne

Ochrona złóż kopalin

Wody termalne

"Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski"

Procedury w zespole Geologii

Uprawnienie geologiczne

Formularze

Archiwum Geologiczne

Dokumenty geologiczne wpływające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego tworzą zasoby Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego i gromadzone są w trzech obiektach;

 • w Krakowie przy ul. Racławickiej 56
 • w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9
 • w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52

Archiwum w Krakowie przechowuje dane geologiczne z terenu powiatów; krakowskiego ziemskiego
i grodzkiego, wielickiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego i proszowickiego.

Archiwum w Tarnowie przechowuje dane z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego.

Archiwum w Nowym Sączu przechowuje dane z powiatów limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckie- go ziemskiego i grodzkiego.

Godziny przyjęć

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Krakowie

Osoba odpowiedzialna - Pani Paulina Siedlik
Kraków ul. Racławicka 56
tel. 12 63-03-243

Przyjmowanie interesantów we wtorki i czwartki po telefonicznym uzgodnieniu.

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Tarnowie

Osoba odpowiedzialna - Pani Elżbieta Maksymiak
Tarnów, al. Solidarności 5-9
tel. 012 61-60-213

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Wojewódzkie Archiwum w Nowym Sączu

Osoba odpowiedzialna - Pani Marzena Smoleń
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 018 44-37-966

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Korzystanie z zasobów

Dane geologiczne zgromadzone w zasobach archiwów zostały skatalogowane w wersji papierowej (w formie katalogów książkowych) oraz elektronicznej na następujące działy:

 • geologia złożowa
 • hydrogeologia
 • geologia inżynierska
 • rejestr głębokich otworów
 • wody i solanki

Wyszukiwanie opracowań następuje według zadanych przez zainteresowanych kryteriów (np. powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, autora itp.)

Udostępnianie informacji geologicznej

Informacja geologiczna której właścicielem jest Skarb Państwa udostępniana jest osobom zainteresowanym, w zależności od celu wykorzystania, bezpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Wnioski w/s udostępnienia informacji należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków, ul Racławicka 56

Zgodę na korzystanie z informacji geologicznej wyraża Geolog Wojewódzki z upoważnienia Marszałka Województwa. Zgodę na odpłatne korzystanie z informacji geologicznej wydaje się po uprzednio zawartej umowie cywilno-prawnej i wniesieniu stosownych opłat na rachunek Ministerstwa Środowiska w NBP nr konta: 07 10101010 0006 3522 3100 0000.