Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Małopolskie OSP”

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2021” dotyczący wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.


Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
 2. zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, o których mowa w lit. a), które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
 3. wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 100 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Prace, które mogą podlegać dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w tym m.in. termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją -rozumianą jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię spełniającą wytyczne WFOŚiGW lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. - wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni, zastosowanie odnawialnych źródeł energii - w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę), z zastrzeżeniem, iż Wojewódzki Fundusz nie finansuje prac w budynkach nowo budowanych, powinny być realizowane przez Wnioskodawcę ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

1. zakup sprzętu, umundurowania lub kursu:

 1. zestawu aparatu powietrznego,
 2. pompy szlamowej,
 3. motopompy pożarniczej,
 4. agregatu prądotwórczego,
 5. pilarki ratowniczej,
 6. miernika jednogazowego,
 7. miernika wielogazowego,
 8. defibrylatora,
 9. akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
 10. ubrania ochronnego do działań bojowych,
 11. służbowego munduru strażaka,
 12. ubrania koszarowego,
 13. zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
 14. radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
 15. innego sprzętu, w tym pojazd typu quad i ubrań specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania jednostki OSP zapewniających jej gotowość bojową,
 16. kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacja.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu, umundurowania oraz kursu może wynieść do:

 • 25 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,
 • 35 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP
  ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

2. zakupu bądź remontu samochodu:

 1. pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
 2. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
  • średniego, albo
  • ciężkiego.

(zakupione samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP)

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu:

 • pożarniczego lekkiego do 3 tony może wynieść do 40 000 zł,
 • ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 ton do 7,5 tony, średniego lub ciężkiego może wynieść do 60 000 zł,
  ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego remontu samochodu może wynieść do 20 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2021 r.

Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs i przedkłada Sejmikowi Województw Małopolskiego wykaz gmin objętych dofinansowaniem, na podstawie którego Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nastąpi na podstawie pisemnej umowy z Gminą, z terenu której wniosek zostanie wybrany w Konkursie.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej Wnioskodawcami, są:

 • Gminy,
 • jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego (posiadające pisemne upoważnienie Gminy, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania danej jednostki OSP –wyłącznie w przypadku wniosku złożonego w ramach prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Niezależnie od Wnioskodawcy, umowę dotacji z Województwem Małopolskim zawiera Gmina.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do Organizatora, wypełnionego wniosku wraz z załącznikami:

 • w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od 16 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 r.:
  • w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
  • w zakresie zakupu sprzętu, umundurowania, kursu i samochodu wraz z remontem (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu).

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację konkursu wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Małopolskie OSP 2021"

!!!UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją dotyczącą walki z koronawirusem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie rekomenduje dostarczania dokumentów osobiście. Zalecamy aby wszelkie dokumenty były dostarczane pocztą tradycyjną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP w celu ograniczenia przemieszczania się osób.

/947ts6aydy/SkrytkaESP

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/malopolskie-osp w zakładce Rolnictwo →Konkursy.

W roku 2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 5,35 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 1.  pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w 108 remizach strażackich w łącznej wysokości 2 349 795 zł,
 2. pomocy finansowej dla 48 jednostek OSP  na zakup bądź remont samochodu strażackiego w łącznej wysokości 1 800 000 zł,
 3. pomocy finansowej dla 16 jednostek OSP na zakup sprzętu w łącznej wysokości 319 020 zł,
 4. pomocy finansowej 57 gminom dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. w łącznej wysokości 889 937 zł.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów.
W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 19 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 31 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 r. udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2019 przekazano ponad 36 mln zł przeznaczonych na remonty w 824 małopolskich remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.