Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Małopolskie OSP”

Rozstrzygnięcie Konkursu:

W dniu 30 maja 2022 roku Sejmik Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr LIV/770/22 rozstrzygającą konkurs pn. "Małopolskie OSP 2022" poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom do łącznej wysokości 5 425 000 zł na:

 • części A tj. na prace budowlano - remontowe w remizach strażackich rekomendację uzyskało 79 gmin na łączną kwotę dotacji w wysokości do 3 069 075 zł,
 • części B tj. na zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji, zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt 122 gminy na łączną kwotę dotacji do wysokości 2 285 925 zł, w tym 67 gminom na zakup sprzętu, umundurowania, kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacji na kwotę dotacji w wysokości do 500 925 zł oraz 55 gminom na zakup, remont bądź adaptację samochodu pożarniczego lub ratowniczo-gaśniczego wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt w wysokości do 1 785 000 zł,
 • części C tj. na zakup motopompy przewoźnej wysokiej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem została zarekomendowana 1 gmina (jedyna wnioskująca) na kwotę dotacji w wysokości do 70 000 zł.

Wykaz gmin, którym udzielono pomocy finansowej można sprawdzić w załączonej poniżej Uchwale Nr LIV/770/22.

 

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2022” dotyczący wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 1. wykonanie prac budowlano - remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno - technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
 2. zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac budowlano - remontowych, o których mowa w lit. a), które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
 3. wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Prace, które mogą podlegać dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (w tym m.in. termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z kompleksową termomodernizacją -rozumianą jako docieplenie budynku wyposażonego w kotłownię spełniającą wytyczne WFOŚiGW lub docieplenie wraz z modernizacją kotłowni, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. i/lub c.w.u. - wyłącznie z przeprowadzeniem modernizacji kotłowni, zastosowanie odnawialnych źródeł energii - w tym m.in. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę), z zastrzeżeniem, iż Wojewódzki Fundusz nie finansuje prac w budynkach nowo budowanych, powinny być realizowane przez Wnioskodawcę ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

 1. zakup sprzętu i umundurowania:
  1. pompy szlamowej,
  2. motopompy pożarniczej,
  3. agregatu prądotwórczego,
  4. pilarki ratowniczej,
  5. defibrylatora,
  6. akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
  7. ubrania ochronnego bądź specjalistyczne do działań bojowych,
  8. służbowego munduru strażaka,
  9. ubrania koszarowego,
  10. zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2021,
  11. radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
  12. pojazdy typu quad,
  13. pralnico-suszarki,
  14. namioty ratownicze (np. typ pneumatyczny, stelażowy) wraz z wyposażeniem (np. łóżka polowe, krzesła, koce, śpiwory, nagrzewnice),
  15. przyczepki transportowe,
  16. rękawy przeciwpowodziowe,
 2. pokrycie kosztów kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikację

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu, umundurowania oraz kursu może wynieść do:

 • 15 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,
 • 20 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP
  ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.
 1. zakup, remont bądź adaptację samochodu wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt:
  1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
  2. samochodu ratowniczo – gaśniczego,
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t. albo
  • średniego albo
  • ciężkiego.

(Zakupione samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r.,obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP, jeśli samochód zgodnie obowiązującymi przepisami tego wymaga. Wymóg ten nie dotyczy remontu bądź adaptacji samochodu wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt).

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu:

 • pożarniczego lekkiego do 3 ton i ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 ton do 7,5 tony może wynieść do 40 000 zł,
 • ratowniczo-gaśniczego średniego lub ciężkiego może wynieść do 50 000 zł,
  ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego remontu bądź adaptacji samochodu wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt może wynieść do 20 000 zł ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu pomp wysokowydajnych może wynieść do 100 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego rozstrzyga Konkurs i przedkłada Sejmikowi Województw Małopolskiego wykaz gmin objętych dofinansowaniem, na podstawie którego Sejmik Województwa Małopolskiego podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy finansowej dla gmin w formie uchwały.

Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nastąpi na podstawie pisemnej umowy z Gminą, z terenu której wniosek zostanie wybrany w Konkursie.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej Wnioskodawcami, są:

 • Gminy,
 • jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego (posiadające pisemne upoważnienie Gminy, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania danej jednostki OSP –wyłącznie w przypadku wniosku złożonego w ramach prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Niezależnie od Wnioskodawcy, umowę dotacji z Województwem Małopolskim zawiera Gmina.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do Organizatora, wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od 16 marca 2022 roku do 31 marca 2022 r.

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację konkursu wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Małopolskie OSP 2022"

 

/947ts6aydy/SkrytkaESP

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Dodatkowo dokumenty można złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:

 • Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,
 • Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim,
 • Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
 • Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,
 • Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów,
 • Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/malopolskie-osp w zakładce Rolnictwo →Konkursy.

W roku 2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 4,33 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 • konkursu „Małopolskie OSP 2021” przekazał:
  • na realizację prac budowlano-remontowych w 46 remizach strażackich w łącznej wysokości 1 871 260,33 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich dla 28 jednostek OSP w łącznej wysokości 980 000 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu dla 10 jednostek OSP w łącznej wysokości 91 590 zł,
 • indywidualne pomocy finansowej gminom przekazał:
  • na realizację prac budowlano-remontowych w 24 remizach strażackich w łącznej wysokości 830 000 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich dla 7 jednostek OSP w łącznej wysokości 223 000 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu dla 10 jednostek OSP w łącznej wysokości 177 000 zł,
 • pomocy finansowej dla Jednostek OSP grup specjalnych, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo-ratownicze przekazał dla 4 jednostek OSP w łącznej wysokości 159 397,70 zł.

W roku 2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 5,35 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 1. pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w 108 remizach strażackich w łącznej wysokości 2 349 795 zł,
 2. pomocy finansowej dla 48 jednostek OSP  na zakup bądź remont samochodu strażackiego w łącznej wysokości 1 800 000 zł,
 3. pomocy finansowej dla 16 jednostek OSP na zakup sprzętu w łącznej wysokości 319 020 zł,
 4. pomocy finansowej 57 gminom dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. w łącznej wysokości 889 937 zł.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów.
W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 19 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 31 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 r. udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2019 przekazano ponad 36 mln zł przeznaczonych na remonty w 824 małopolskich remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.