Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Pomoc finansowa „Małopolskie OSP”

Zgłaszanie formularzy zakończone.

Do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM wpłynęło łącznie 316 formularzy na łączną wnioskowaną kwotę dotacji z budżetu WM w wysokości 11 944 115,75 zł, w tym na:

 • prace budowlano-remontowe w remizach strażackich – 125 formularzy na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 5 954 364,25 zł,
 • zakup samochodu strażackiego, zakup pojazdu typu quad – 81 formularzy na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 3 515 000 zł,
 • zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych – 110 formularzy na wnioskowaną kwotę dotacji w wysokości 2 474 751,50 zł,
 • zakup pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem – nie wpłynął żaden formularz.

Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 24 kwietnia 2023 roku podjął Uchwałę Nr LXVI/983/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego (uchwała do pobrania poniżej).

Niniejszą uchwałą udzielił pomocy finansowej gminom poprzez 279 dotacji w łącznej wysokości do 6 257 400 zł z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, w tym na:

 • prace budowlano-remontowe w remizach strażackich poprzez 123 dotacje w łącznej wysokości do 2 973 000 zł,
 • zakup samochodu strażackiego, zakup pojazdu typu quad poprzez 77 dotacji w łącznej wysokości do 2 375 000 zł,
 • zakup odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych poprzez 79 dotacji w łącznej wysokości do 909 400 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samorząd Województwa Małopolskiego informuje, że od 9 lutego 2023 roku gminy mogą starać się o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach działania „MAŁOPOLSKIE OSP 2023”.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

Zakres prac obejmuje:

 1. zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, o których mowa w pkt. 2, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
 2. wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
 3. wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Pomoc finansowa (dotacja) nie może być przeznaczona na:

 1. finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację,
 2. finansowanie kosztów dokumentacji budowlanej,
 3. zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace budowlano - remontowe nie objęte zgłoszeniem i zawartą umową o udzieleniu dotacji.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich.

Obiekt, w którym wykonywane będą prace musi być własnością gminy albo OSP.

Gmina może przekazać dotację jednostce OSP korzystającej z remizy, na którą zostanie przyznana pomoc finansowa, na realizację wnioskowanych zadań na mocy art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 194). Przekazanie dotacji jednostce OSP przez Gminę jest obligatoryjne w przypadku, gdy jednostka OSP posiada tytuł prawny do władania obiektem.

Zakres obejmuje zakup:

 1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t.,
 2. samochodu rozpoznawczo – ratowniczego,
 3. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t.,
  • średniego,
  • ciężkiego,
 4. pojazdu typu quad (nowe).

Maksymalna wysokość dotacji dla:

 1. samochodu pożarniczego lekkiego do 3 t. może wynieść do 30 000 zł,
 2. samochodu rozpoznawczo – ratowniczego może wynieść do 30 000 zł,
 3. samochodu ratowniczo – gaśniczego:
  • lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
  • średniego, albo
  • ciężkiego, może wynieść do 50 000 zł,
 4. pojazdu typu quad może wynieść do 15 000 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zakup ww. samochodów i pojazdu typu quad może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

(Zakupione samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r.,obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP, jeśli samochód zgodnie obowiązującymi przepisami tego wymaga).

Zakres obejmuje zakup:

 1. ubrań koszarowych,
 2. ubrań ochronnych,
 3. rękawic,
 4. kominiarek strażackich,
 5. butów strażackich,
 6. hełmów,
 7. bluz polarowych,
 8. kurtek typu softshell,
 9. organizacyjnych koszulek typu polo,
 10. t-shirtów,
 11. zestawów PSP R1,
 12. noszy ratowniczych.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 30 000 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zakup ww. zakresu może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Zakres obejmuje zakup pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000l/min wraz z wyposażeniem.

Maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 80 000 zł.

Kwota przyznanej dotacji na zakup pompy może wynieść maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Zapotrzebowania można składać w terminie od 9 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r., zgodnie z odpowiednim wzorem formularza, stanowiącym załącznik nr 1 – część A, 2 – część B, 3 – część C i 4 – część D do Warunków pozyskania pomocy finansowej pn. „Małopolskie OSP 2023".

Kwalifikowane będą jedynie wydatki poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy dotacji, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r. Zadanie musi być wykonane, odebrane
i w całości zapłacone do dnia 31 grudnia 2023 r.

Kogo dotyczy?

Podmiotami uprawnionymi do składania formularzy są Gminy.

Gmina może złożyć jeden formularz na każdą z części:

 1. część A - na jedną jednostkę OSP z jej terenu,
 2. część B - na jedną jednostkę OSP z jej terenu,
 3. część C - na dowolną liczbę jednostek OSP z jej terenu,
 4. część D - na jedną jednostkę OSP z jej terenu.

Udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nastąpi na podstawie pisemnej umowy z Gminą.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do pobrania pn. "Warunki pozyskania pomocy finansowej pn. „Małopolskie OSP 2023” na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"

Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację ww. działań wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
z dopiskiem na kopercie: "Małopolskie OSP 2023"

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem na kopercie: "Małopolskie OSP 2023"

 

/947ts6aydy/SkrytkaESP

Informacje o sposobie wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Oferty wraz załącznikami, złożone przez Internet, muszą zostać podpisane elektronicznie (tj. za pomocą elektronicznego podpisu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub e-dowodu) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Dodatkowo dokumenty można złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym jednej z Agend Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w godzinach ich otwarcia w:

 • Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,
 • Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim,
 • Tarnowie, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
 • Nowym Targu, al. Tysiąclecia 44, 34-400 Nowy Targ,
 • Miechowie, ul. Warszawska 10, 32-200 Miechów,
 • Zakopanem, ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane,

Kontakt w sprawie:

Adamczyk Beata - Zespół ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego UMWM, tel. 012 63 03 159 - w zakresie:

 • części A - prac budowlano-remontowych remiz strażackich,
 • części C - zakupu odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych,
 • części D - zakupu pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem.

Staszewski Kamil - Zespół ds. Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego UMWM, tel. 012 63 03 586 - w zakresie:

 • części A - prac budowlano-remontowych remiz strażackich,
 • części B - zakupu samochodów, pojazdów typu quad
 • części D - zakupu pompy przewoźnej dużej wydajności powyżej 10 000 l/min wraz z wyposażeniem.

W roku 2021 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 4,33 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 • konkursu „Małopolskie OSP 2021” przekazał:
  • na realizację prac budowlano-remontowych w 46 remizach strażackich w łącznej wysokości 1 871 260,33 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich dla 28 jednostek OSP w łącznej wysokości 980 000 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu dla 10 jednostek OSP w łącznej wysokości 91 590 zł,
 • indywidualne pomocy finansowej gminom przekazał:
  • na realizację prac budowlano-remontowych w 24 remizach strażackich w łącznej wysokości 830 000 zł,
  • na zakup bądź remont samochodów strażackich dla 7 jednostek OSP w łącznej wysokości 223 000 zł.
  • na zakup sprzętu, umundurowania i kursu dla 10 jednostek OSP w łącznej wysokości 177 000 zł,
 • pomocy finansowej dla Jednostek OSP grup specjalnych, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo-ratownicze przekazał dla 4 jednostek OSP w łącznej wysokości 159 397,70 zł.

W roku 2020 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał ponad 5,35 mln zł dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa małopolskiego w ramach:

 1. pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w 108 remizach strażackich w łącznej wysokości 2 349 795 zł,
 2. pomocy finansowej dla 48 jednostek OSP  na zakup bądź remont samochodu strażackiego w łącznej wysokości 1 800 000 zł,
 3. pomocy finansowej dla 16 jednostek OSP na zakup sprzętu w łącznej wysokości 319 020 zł,
 4. pomocy finansowej 57 gminom dotkniętym skutkami powodzi w maju 2019 r. w łącznej wysokości 889 937 zł.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów.
W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 19 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 31 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 r. udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2019 przekazano ponad 36 mln zł przeznaczonych na remonty w 824 małopolskich remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.