Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Małopolskie OSP”

!!!UWAGA!!! KONKURS ODWOŁANY

W dniu 2 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zrezygnował z realizacji Konkursu "Małopolskie OSP 2020", podejmując Uchwałę Nr 513/20 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie odwołania konkursu pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2020” w sprawie wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, ogłoszonego Uchwałą Nr 339/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 marca 2020 r. Wnioski złożone oraz wnioski, które zostaną złożone w ramach ww. Konkursu nie będą rozpatrywane ani poddane ocenie.
Powyższą decyzję podjęto w związku z wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

 

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „MAŁOPOLSKIE OSP 2020” dotyczący wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego.
Na obecną edycję konkursu Samorząd Województwa Małopolskiego przeznacza aż 5 350 000 zł.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

1) zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do wykonywania prac budowlano-remontowych, które zostaną wykorzystane w bieżącym roku kalendarzowym (co zostanie poświadczone w opisie na fakturze),
2) wykonanie prac budowlano-remontowych (w tym robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy Prawo budowlane), w szczególności dotyczących części operacyjno-technicznej remizy, zagospodarowania terenu wokół tej remizy, budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zbierania i zagospodarowania wód opadowych,
3) wykonanie i umieszczenie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku może wynieść do 60 000 zł, ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich. 

Wzorem lat poprzednich Konkurs w zakresie dofinansowania prac budowlano-remontowych będzie realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

1) zakup sprzętu lub kursu:
a) zestawu aparatu powietrznego,
b) pompy szlamowej,
c) motopompy pożarniczej,
d) agregatu prądotwórczego,
e) pilarki ratowniczej,
f) miernika jednogazowego,
g) miernika wielogazowego,
h) defibrylatora,
i) akumulatorowego masztu oświetleniowego LED,
j) ubrania ochronnego do działań bojowych,
k) służbowego munduru strażaka,
l) ubrania koszarowego,
m) zestawu PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
n) radiotelefonu z mikrofonogłośnikiem (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP),
o) innego sprzętu i ubrań specjalistycznych niezbędnych do funkcjonowania jednostki OSP zapewniających jej gotowość bojową,
p) kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy bądź jego recertyfikacja,

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu oraz kursu może wynieść do:
- 25 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,
- 35 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP
ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

2)  zakupu samochodu:
a) pożarniczego lekkiego do 3 t., albo
b) samochodu ratowniczo – gaśniczego:
    - lekkiego od 3 t. do 7,5 t., albo
    - średniego, albo
c) ciężkiego,
(samochody mogą być nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2008 r., obowiązkowo posiadające świadectwo CNBOP ),

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu samochodu:
- pożarniczego lekkiego do 3 tony może wynieść do 50 000 zł,
- ratowniczo-gaśniczego lekkiego od 3 tony do 7,5 tony może wynieść do 60 000 zł,
- ratowniczo-gaśniczego średniego lub ciężkiego może wynieść do 80 000 zł 
ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

3)  remont samochodu, o jakim mowa w pkt. 2

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego remontu samochodu może wynieść do 20 000 zł ale nie więcej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup i montaż sprzętu pralniczego, suszącego wraz z wyposażeniem i dodatkowym osprzętem do prania, dezynfekcji, impregnacji i suszenia specjalistycznej odzieży strażackiej wraz z dezynfekcją elementów wyposażenia strażaka.

Maksymalna wysokość dotacji dla jednego wniosku dotyczącego zakupu sprzętu pralniczego i suszącego może wynieść do:
- 25 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje mniej niż 15 jednostek OSP,
- 35 000 zł, w przypadku gdy na terenie danej Gminy funkcjonuje 15 i więcej jednostek OSP
ale nie więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Kogo dotyczy?
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu, zwanymi dalej Wnioskodawcami, są:
- Gminy,
- jednostki OSP z terenu województwa małopolskiego (posiadające pisemne upoważnienie Gminy, właściwej ze względu na miejsce funkcjonowania danej jednostki OSP –wyłącznie w przypadku wniosku złożonego w ramach prac budowlano-remontowych remiz strażackich.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie:
- w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od 5 marca 2020 roku do 15 kwietnia 2020 r. w zakresie prac budowlano-remontowych remiz strażackich (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
- w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu, tj. od 12 marca 2020 roku do 3 kwietnia 2020 r.:
       - w zakresie zakupu sprzętu, kursu i samochodu wraz z remontem (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
       - w zakresie zakupu sprzętu pralniczego i suszącego (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu).
Przeznaczone przez Województwo Małopolskie środki finansowe na realizację konkursu wpływają na polepszenie warunków pracy strażaków działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska pełniących istotną rolę w zakresie ratowania życia i zdrowia oraz środowiska i mienia społeczności lokalnej.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji
z dopiskiem na kopercie: Konkurs "Małopolskie OSP 2020"

!!!UWAGA!!!

W związku z obecną sytuacją dotyczącą walki z koronawirusem Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie rekomenduje dostarczania dokumentów osobiście. Zalecamy aby wszelkie dokumenty były dostarczane pocztą tradycyjną, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub za pośrednictwem poczty email w celu ograniczenia przemieszczania się osób.

/947ts6aydy/SkrytkaESP

Szczegóły na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/malopolskie-osp w zakładce Rolnictwo →Konkursy.

W latach 2015-2019 Samorząd Województwa Małopolskiego przekazał 148 gminom ponad 6,72 mln zł przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej w 566 jednostkach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup m.in. systemów selektywnego alarmowania, sprzętów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej do działań bojowych, szkoleń oraz samochodów.
W roku 2018 w ramach ww. konkursu, po raz pierwszy, udzielono pomocy finansowej na zakup samochodów pożarniczych i samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dotychczas w latach 2018 – 2019 dofinansowano zakup 19 lekkich samochodów pożarniczych oraz 6 lekkich i 31 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę 2 967 450 zł.

Samorząd Województwa Małopolskiego od 2009 r. udzielił pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w wybranych remizach strażackich. Dotychczas w ramach zadania w latach 2009-2019 przekazano ponad 36 mln zł przeznaczonych na remonty w 824 małopolskich remizach OSP. Dotacja mogła być przeznaczona na zakup materiałów budowlanych, prace budowlano-remontowe, w tym zagospodarowanie terenu wokół remizy, wykonanie tabliczki informacyjnej o udzieleniu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego.

Galeria zdjęć