Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Polityka przestrzenna

Polityka przestrzenna województwa ma wskazać jakimi działaniami w obszarze kształtowania, użytkowania i przekształcania przestrzeni będziemy zmierzać do osiągnięcia celów zapisanych w strategii rozwoju województwa. Koordynuje w przestrzeni zamierzenia sektorowe, wskazuje przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym i stanowi istotną przesłankę do opracowań planistycznych i programowych przygotowywanych przez samorząd województwa. Polityka przestrzenna jest współzależna od innych polityk: społecznej, gospodarczej, kulturowej, ekologicznej oraz od infrastruktury przestrzennej. Uwarunkowania polityki przestrzennej określają ograniczenia i bariery oraz możliwości rozwoju województwa.

Polityka przestrzenna województwa posługuje się różnymi narzędziami, a jednym z nich jest planowanie przestrzenne zajmujące się techniczną stroną procesów przestrzennych, w tym rozmieszczeniem funkcji zagospodarowania terenu w przestrzeni, a także sferą analizowania i programowania. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt krajobrazowy”.

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 3 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/493/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałami Nr XLV/732/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr XIII/215/11 z dnia 28 października 2011 r., Nr XLVIII/769/14 z dnia 24 lutego 2014 r oraz Nr XX/274/16 z dnia 29 lutego 2016 r., Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XLVII/732/18/2018 z dnia 26 marca 2018 r. przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 18.04.2018r., poz.3215).

W celu monitorowania realizacji PZPWM Zarząd Województwa zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym „co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji celu publicznego (…)”. Ogólną wykładnią uwarunkowań, jakie wynikają z tego dokumentu, jest ocena ładu przestrzennego, sprawność funkcjonowania struktur przestrzennych, układów liniowych (m.in. drogi, linie energetyczne, gazociągi) oraz kształtowanie środowiska człowieka. Polityka przestrzenna to również koordynacja działań w województwie i z tym związany monitoring innych podmiotów działających w jego obszarze. Realizowana jest ona poprzez opiniowanie i uzgadnianie dokumentów o charakterze, strategicznym i planistycznym zarówno na poziomie krajowym (projekty ustaw, strategii sektorowych i programów rządowych itp.) jak i niższych szczebli (uzgadnianie projektów studiów i planów miejscowych gmin projektów decyzji o warunkach zabudowy czy wniosków o realizację inwestycji celu publicznego).