Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Polityka przestrzenna

Polityka przestrzenna województwa ma wskazać jakimi działaniami w obszarze kształtowania, użytkowania i przekształcania przestrzeni będziemy zmierzać do osiągnięcia celów zapisanych w strategii rozwoju województwa. Koordynuje w przestrzeni zamierzenia sektorowe, wskazuje przedsięwzięcia o znaczeniu strategicznym i stanowi istotną przesłankę do opracowań planistycznych i programowych przygotowywanych przez samorząd województwa. Polityka przestrzenna jest współzależna od innych polityk: społecznej, gospodarczej, kulturowej, ekologicznej oraz od infrastruktury przestrzennej. Uwarunkowania polityki przestrzennej określają ograniczenia i bariery oraz możliwości rozwoju województwa.

Polityka przestrzenna województwa posługuje się różnymi narzędziami, a jednym z nich jest planowanie przestrzenne zajmujące się techniczną stroną procesów przestrzennych, w tym rozmieszczeniem funkcji zagospodarowania terenu w przestrzeni, a także sferą analizowania i programowania. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym „organy samorządu województwa sporządzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje i programy, odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac, a także sporządzają audyt krajobrazowy”.

Aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (PZPWM) przyjęty został uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. Został on sporządzony w oparciu o poprzednią ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, jednak z uwzględnieniem wielu wymagań nowej ustawy z 27 marca 2003 r.

W celu monitorowania realizacji PZPWM Zarząd Województwa zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym „co najmniej raz w czasie kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie oraz sporządza ocenę realizacji inwestycji celu publicznego (…)”. Ogólną wykładnią uwarunkowań, jakie wynikają z tego dokumentu, jest ocena ładu przestrzennego, sprawność funkcjonowania struktur przestrzennych, układów liniowych (m.in. drogi, linie energetyczne, gazociągi) oraz kształtowanie środowiska człowieka. Polityka przestrzenna to również koordynacja działań w województwie i z tym związany monitoring innych podmiotów działających w jego obszarze. Realizowana jest ona poprzez opiniowanie i uzgadnianie dokumentów o charakterze, strategicznym i planistycznym zarówno na poziomie krajowym (projekty ustaw, strategii sektorowych i programów rządowych itp.) jak i niższych szczebli (uzgadnianie projektów studiów i planów miejscowych gmin projektów decyzji o warunkach zabudowy czy wniosków o realizację inwestycji celu publicznego).

Nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym z 2015 r. wprowadza obowiązek sporządzenia dla obszaru województwa, audytu krajobrazowego, który identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym uwzględnia się w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Od czasu uchwalenia PZPWM zmieniał się charakter prawny planu, w konsekwencji zakres regulacji i procedura jego sporządzania, dlatego też trwają obecnie prace nad zmianą.