Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne współfinansowane ze środków UE

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie skoncentrowane na koordynacji procesu przemian w zakresie szkolnictwa zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

Do celów szczegółowych interwencji należy:

 • wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami,
 • rozwój współpracy działających w regionie branżowych CKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Cele zostaną osiągnięte poprzez szereg działań wdrażanych na poziomie Województwa Małopolskiego, w tym:

 • opracowanie wzorcowego „Modelu kształcenia zawodowego w Małopolsce”,
 • cykl warsztatów planistycznych, których celem będzie budowanie wizji rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce i wsparcie organów prowadzących szkoły zawodowe w tworzeniu oferty dla uczniów, kadry i szkół w poszczególnych obszarach kształcenia zawodowego,
 • opracowanie raportów branżowych/sprawozdań/materiałów dotyczących rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych działań badawczych i operacyjnych,
 • rozwijanie systemu wsparcia merytorycznego dla działań związanych z uruchomieniem w subregionach sieci branżowych CKZ zapewniających najwyższe standardy praktycznej nauki zawodu, w oparciu o ujednolicone zasady działania,
 • tworzenie lokalnych i regionalnych partnerstw branżowych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego,
 • koordynacja sieci partnerstw branżowych współpracujących z CKZ, w tym uzupełnianie i prowadzenie baz pracodawców, z którymi realizowana będzie współpraca w poszczególnych branżach,
 • wspieranie CKZ w trakcie realizacji zadań zbieżnych z zadaniami CKZiU w obszarze kształcenia zawodowego poprzez udział w pracach powołanych Rad Programowych,
 • przegląd i aktualizacja danych dotyczących wykorzystywania nabytych w trakcie kursów/szkoleń branżowych umiejętności i kompetencji oraz treści programów stażowych kursów przez uczestników CKZ na rynku pracy (na podstawie danych przekazywanych przez CKZ oraz danych zastanych),
 • wsparcie w zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia w danym obszarze na wniosek pracodawców, tworzenia klas patronackich, współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności,
 • organizacja konferencji na rzecz kształcenia zawodowego w regionie – dobre praktyki, prezentowanie wyników, w tym diagnoz rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców,
 • organizacja i przeprowadzenie konkursów umiejętności praktycznych/zawodowych w poszczególnych branżowych dla uczniów realizowanych przy wsparciu zawodowców praktyków.

Zadania realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem prowadzonych działań będzie utworzenie i funkcjonowanie dwóch regionalnych Centrów Kompetencji Zawodowych (dalej: CKZ) w obszarach kształcenia zawodowego: turystyczno-gastronomicznym i medyczno-społecznym na bazie placówek prowadzonych jest Województwo Małopolskie.

Regionalne CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej będzie funkcjonowało na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach i będzie się koncentrować na wsparciu młodzieży i kadry szkół dając im możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz na rozwijaniu oferty szkół w kierunku utworzenia wzorcowej placówki współpracującej z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Z kolei regionalne CKZ w branży medyczno-społecznej zostanie utworzone na bazie trzech istniejących placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie: Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. St. Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie. Zmiany demograficzne wraz z rosnącym popytem na usługi zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach.
W związku z tym, w ramach rozwijania oferty CKZ planowane jest wsparcie uczniów szkół dla młodzieży w postaci dodatkowych kursów/szkoleń dających możliwość uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji oraz w wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych umożliwiających uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego.

Ponadto w ramach projektu planuje się prace dostosowawcze i adaptacyjne pracowni kształcenia zawodowego, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego wchodzących w skład CKZ w sprzęt techno-dydaktyczny zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.

Centra Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej oraz turystyczno-gastronomicznej wpisują się w regionalne specjalizacje, określone Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 takie jak: nauki o życiu, turystyka uzdrowiskowa, polityka społeczna i rynek pracy (rozwój srebrnej gospodarki w sektorze turystyki), a także przemysły kreatywne (turystyka kulturalna i biznesowa).

Festiwal Zawodów w Małopolsce to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego będące elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. W latach 2012-2015 został przeprowadzony pilotaż projektu, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych mieli możliwość udziału w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonych bezpośrednio w szkołach. Z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 8000 uczniów. Od 2013 roku odbywają się również 3-dniowe Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów podczas, których gimnazjaliści mogą na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów.

Bazując na doświadczeniach pilotażu, od 2016 roku, Województwo Małopolskie uruchomiło projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który wdrażany jest przy udziale środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z komponentów projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

 1. zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej, poprzez realizację zajęć z doradztwa-edukacyjno zawodowego w szkołach gimnazjalnych,
 2. podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach,
 3. opracowanie jednolitych standardów dotyczących prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych w tym zapewnienie dostępu do materiałów i pomocy dydaktycznych oraz do informacji edukacyjno-zawodowej on-line na poziomie regionu oraz wspieranie sieci współpracy osób i instytucji zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 4. umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach oraz rynku pracy poprzez organizację Festiwalu Zawodów i przygotowanie cyklu audycji regionalnych na temat szkolnictwa zawodowego.

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:

 1. Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. Zadania w SPInKa realizował będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego. Do zadań realizowanych w SPInKa należeć będzie m.in. organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, w szczególności dla uczniów klas trzecich, celem przygotowania Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty – doświadczenia pilotażu w latach 2012-2015 pokazują, iż taka forma wsparcia powinna przeważać w procesie pracy z uczniami gimnazjów.
 2. Przeprowadzenie programu szkoleń i studiów podyplomowych dla doradców zawodowych/nauczycieli którzy są wyznaczeni do pełnienia zadań doradczo-edukacyjnych.
 3. Standaryzacja doradztwa zawodowego oraz wspieranie współpracy podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces przygotowania ucznia do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych: poprzez m.in. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej on-line.
 4. Organizacja co roku trzydniowych targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów”. Przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W trakcie targów uczniowie na żywo mogą skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem. Formuła targów zakłada odejście od tradycyjnego schematu prezentacji opartego o stoiska wystawiennicze na rzecz „laboratoriów” promujących poszczególne branże i zawody, przygotowywanych wspólnie przez szkoły zawodowe i pracodawców w tym powstające w subregionach Centra Kształcenia Zawodowego oraz szkoły zagraniczne współpracujące z WM oraz szkołami zawodowymi w Małopolsce. Charakter tych „laboratoriów” w maksymalny sposób przybliża uczniom rzeczywisty charakter prezentowanych zawodów (pokazy, multimedia, symulacje), ale także wskazuje na ciągłość procesu kształcenia od szkoły ponadgimnazjalnej do rynku.

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015.

Celem zadania jest:

 • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
 • zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany będzie w 7 obszarach tematycznych. Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych dla łącznej grupy ok. 2 000 uczniów z ponad 70 techników z terenu Województwa Małopolskiego. We wszystkich obszarach zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzone będą działania na rzecz wzmacniania współpracy szkół zawodowych z uczelniami, a także inicjatywy mające na celu monitorowanie zmian technologicznych i ich wpływu na edukację m.in. poprzez przygotowywanie opracowań dotyczących innowacyjnych metod nauczania, które mogą być implementowane w małopolskich szkołach i wspierać proces edukacyjny.

Realizacja działań pilotażowych, którymi objętych było 6 uczelni, 10 techników i 971 uczniów, wskazała na potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Zadanie jest komplementarne wobec:

 • projektu infrastrukturalnego wdrażanego w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach którego dla szkół, uczelni i innych placówek zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pozwalający na innowacyjne i interaktywne prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • działań „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”, w ramach których uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mogą realizować zajęcia edukacyjne w obszarach ogólnych (np. informatyka, chemia, biologia, fizyka, itd.)

 

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna- nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz podniesienia jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym.

Projekt Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania, realizowany jest w formule partnerskiej we współpracy z 8 uczelniami wyższymi, 2 organizacjami pozarządowymi oraz przy współpracy realizatora tj. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Partnerzy i realizator projektu wraz z zakresem prowadzonych obszarów tematycznych/zadań:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka, fizyka);
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (biologia, matematyka, prawne metody rozwiązywania problemów, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, geografia);
 3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości);
 4. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (chemia);
 5. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ( język angielski, język francuski, język niemiecki);
 6. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (informatyka);
 7. Uniwersytet Rolniczy (biologia);
 8. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (chemia, język angielski);
 9. Fundacja Centrum Kopernika (rozwijanie kompetencji uczenia się);
 10. Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w Tarnowie (szkolenia dla nauczycieli, uczniów, rodziców);
 11. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (szkolenia nauczycieli).

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Małopolskiego w ramach wybranych obszarów tematycznych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych. Zajęcia prowadzone są na podstawie opracowanych w tym celu materiałów edukacyjnych. Zajęcia w ramach obszarów tematycznych organizowane są w trybie on-line po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Organizowane są również koła naukowe oraz wyjazdowe warsztaty letnie i weekendowe, organizowane są na uczelniach wyższych.

Formy wsparcia odbywają się również w bibliotekach pedagogicznych i ich filiach oraz MCDN oraz jego ośrodkach.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie zostaną przygotowani do rozpoczęcia nauki na studiach oraz do wyboru odpowiedniego kierunku. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest również bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.

Drugą grupą docelową realizowanego projektu są nauczyciele uczestniczący w szkoleniach mających na celu poprawę kompetencji w dziedzinie IT.

W ramach projektu prowadzone jest również wsparcie nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół dotyczące wzrostu jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym z uwagi na konieczność zmian w formach edukacji spowodowanych epidemią Covid-19, realizowane za pośrednictwem utworzonego Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE centrum wsparcia systemu edukacji cyfrowej w Małopolsce jak również Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Kadra szkolna, uczniowie i ich rodzice objęci są wsparciem m.in. w zakresie transformacji cyfrowej, kompetencji 4.0, prowadzenia nauczania w modelu STEAM oraz zorganizowano system wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla środowisk szkolnych. Utworzony został punkt konsultacyjny Małopolskiego Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, gdzie kadra szkolna może uzyskać bezpłatne konsultacje oraz doradztwo w zakresie metodycznym i edukacyjnym szeroko rozumianego środowiska cyfrowego.

Projekt realizowany był od I 2016 do XII 2023 roku na obszarze Małopolski.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu:

W województwie małopolskim podejmowane są kompleksowe działania mające na celu rozwój Małopolan obejmujący wszystkie etapy życia. Duży nacisk kładziony jest na budowę związków pomiędzy poszczególnymi segmentami edukacji, tak aby przejście z jednego etapu edukacyjnego do drugiego było dla młodego człowieka łatwiejsze i efektywniejsze.

W ramach działań Województwo Małopolskie realizuje różne projekty dotyczące wspierania talentów, uzdolnień, podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia szans do przyszłego zatrudnienia. Jednym z działań skierowanych do uczniów zdolnych jest realizacja w latach 2016-2021 projektu pn. „Małopolskie talenty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014 -2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje- Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 wsparcie uczniów zdolnych typ projektu B i C. W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będzie w Małopolsce kompleksowe wsparcie i rozwój uzdolnień uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z zakresu kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych realizowanych w formie zajęć pozaszkolnych oraz innych przedsięwzięciach inspirująco-motywująco-edukacyjnych.
Celem realizowanego projektu pn. „Małopolskie Talenty” jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych - języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych, uczenia się na 4 etapach edukacyjnych wśród ok. 7,5% populacji uczniów z Małopolski, w tym w szczególności uczniów zdolnych poprzez realizację kompleksowego systemu działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego, wypracowanym w projekcie innowacyjnym DiAMEnT, w okresie od stycznia 2016 do grudnia 2021 r., których efektem będzie:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień uczniów,
 • wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,
 • zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia w szczególności zdolnego w kompetencjach kluczowych,
 • zdobycie przez kadrę oświatową wiedzy i umiejętności z zakresu wdrożenia narzędzi wsparcia wykorzystywanych w projekcie,

Realizacja celu przyczyni się do podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Wsparcie uczniów zdolnych i szczególnie uzdolnionych będzie realizowane w ramach dwóch komplementarnych projektów:

 1. konkursowego, skierowanego m.in. do jednostek samorządu terytorialnego -organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz wnioskodawców niebędących organami prowadzącymi szkoły, którzy przystąpią do projektu w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego. W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w pozaszkolnych ośrodkach rozwoju uzdolnień poznawczych.
 2. pozakonkursowego, koordynowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w ramach którego realizowane m.in. będzie: jednolita w województwie diagnoza uzdolnień kierunkowych uczniów, opracowanie programów nauczania, wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem zdolnym nad kompetencjami kluczowymi oraz realizacja innych przedsięwzięć inspirująco-motywująco-edukacyjnych.

 

 

 logo UE

 

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

Stypendium jest przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

W projekcie przewidziano przyznanie 8207 stypendiów w 7 kolejnych naborach w latach szkolnych 2016/2017-2022/2023, objęcie wsparciem 4104 uczniów, zawarcie 8207 umów stypendialnych i zrealizowanie 8207 indywidualnych planów rozwoju.  

Całkowita wartość projektu wynosi 55 750 200 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 47 387 670 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 5 575 020 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 2 787 510 zł.

 

 

 
 
logo UE
 

Bieżące informacje dotyczące projektu "Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa":

 

Projekt „Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa” realizowany jest w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie zawodu jeździec do potrzeb rynku pracy przy współpracy z partnerem ponadnarodowym. Opracowane zostanie nowe rozwiązanie - schemat innowacyjnych form nauczania do zastosowania w praktycznej nauce zawodu jeździec, które następnie będzie wdrażane w szkołach zawodowych.

Projekt został zatwierdzony w konkursie ogłoszonym przez Centrum Projektów Europejskich (CPE) podległe Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/16 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework) i uzyskał dofinansowanie równe 97% budżetu projektu wynoszącego 255.818,75 zł.

Projekt realizowany jest w okresie od marca 2017 r. do lutego 2019 r. przez Województwo Małopolskie, jako Lidera Partnerstwa we współpracy z Partnerem ponadnarodowym: Średnią Szkołą Wyścigów Konnych i Jeździectwa w Pradze – Velká Chuchle oraz Partnerem krajowym:  Powiatem Suskim / Zespołem Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

Przedsięwzięcie to zainicjuje funkcjonowanie sieci współpracy szkół zawodowych oraz instytucji zaangażowanych w system kształcenia zawodowego w celu wsparcia szkół zawodowych rozpoczynających kształcenia w zawodzie jeździec i kształcących w zawodzie hodowca koni (kwalifikacje powiązane) przy udziale przedstawicieli rynku pracy. Wynikiem zawiązania sieci i jej funkcjonowania będą m.in. materiały dotyczące sposobu organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w jeździectwie i hodowli koni i innowacyjnych form nauczania w tym obszarze (np. formy współpracy z instytucjami rynku pracy i przedsiębiorcami). Materiały będą zawierać treści dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu oraz treści merytoryczne dotyczące realizacji praktycznej nauki w zawodzie jeździec i hodowca koni – materiały w formie podręcznikowej oraz multimedialnej. W proces ich przygotowania zaangażowani będą przedsiębiorcy pracujący w obszarze objętym projektem - opracowane w projekcie materiały odpowiadać będą potrzebom rynku pracy i ułatwią przejście z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz usprawnią organizację kształcenia na poziomie instytucjonalnym. Zakłada się transfer nowych rozwiązań dotyczących nauczania zagadnień związanych z praktyczną nauką zawodu w zawodzie jeździec od partnera zagranicznego, ich zaadaptowanie do warunków polskich oraz wdrożenie. Nauczyciele, w szczególności praktycznej nauki zawodu, oraz trenerzy i/lub opiekunowie koni, którzy prowadzą praktyczną naukę zawodu podniosą swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach na etapie wdrażania innowacyjnego rozwiązania. Osoby zarządzające podmiotami prowadzącymi kształcenia praktyczne w jeździectwie i hodowli koni zostaną przeszkolone z zakresu odpowiedniego organizowania tego kształcenia.

 

Harmonogram projektu:

I. Spotkania członków sieci i ekspertów – wymiana doświadczeń i informacji

W ramach zadania odbędą się wizyty w szkołach polskich oraz czeskich (w ich ośrodkach sportowych i rekreacyjnych) w zakresie zawodów jeździec/hodowca koni, mające na celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów, wymianę informacji między ekspertami polskimi i zagranicznymi na temat warunków nauki zawodu jeździec/hodowca koni w Polsce i w Czechach, dyskusje, analizy dotyczące barier i wyzwań w rozpoczęciu nauki zawodu jeździec/hodowca koni. Spotkania mają na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się oraz stanowią pierwszy etap przygotowania nowego rozwiązania tj. schematu dotyczącego organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec/hodowca koni (SCH). W ramach zadania członkowie sieci dokonają analizy sytuacji wyjściowej.

Okres realizacji zadania: III-VIII 2017 r.                    
Miejsce realizacji: Kraków, Jordanów oraz Praga

II. Wizyta studyjna/szkoleniowa w szkole w Pradze dla 20 osób

W ramach zadania odbędzie się wizyta studyjna/szkoleniowa nauczycieli/trenerów polskich oraz ekspertów w szkole w Pradze poświęcona wymianie doświadczeń, informacji i identyfikacji dobrych praktyk. Celem wizyty jest selekcja innowacyjnych form nauczania oraz dobrych praktyk z zakresu organizacji i funkcjonowania nauczania praktycznego do przeniesienia na grunt polski oraz wstępne przygotowanie nauczycieli do wdrażania nowego rozwiązania. Czas trwania 5 – 7 dni. W trakcie wizyty nakręcony będzie film instruktażowy dotyczący realizacji praktycznej nauki w zawodzie jeździec/hodowca koni oraz sposobu organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w jeździectwie/hodowli koni. Partner ponadnarodowy zaprezentuje przedstawicielom Lidera i Partnera krajowego zasady funkcjonowania i organizacji kształcenia w zawodzie jeździec/hodowca koni, odbędzie się szkolenie wstępne dla nauczycieli w tym zakresie, jak również dotyczące innowacyjnych form nauczania do zastosowania w praktycznej nauce zawodu jeździec/hodowca koni. Jednocześnie eksperci będą mogli przedyskutować zakres i sposób adaptacji rozwiązań czeskich do warunków polskich.

Okres realizacji zadania: VII-XII 2017 r.
Miejsce realizacji: Kraków, Jordanów, Praga

III. Organizacja pierwszego seminarium z udziałem przedstawicieli rynku pracy i ekspertów

W ramach zadania odbędzie się 1-dniowe seminarium dla przedstawicieli rynku pracy (m.in jeździeckich ośrodków sportowych i rekreacyjnych, osób prowadzących stajnie, trenerów) z Małopolski, które ma na celu skonfrontowanie wiedzy uzyskanej do tej pory przez ekspertów Projektu z potrzebami i wymaganiami rynku pracy. W trakcie seminarium odbędzie się wymiana doświadczeń, wyciągnięte zostaną wnioski dotyczące organizacji współpracy polskich szkół kształcących w zawodzie jeździec/hodowca koni z pracodawcami w zakresie organizacji praktycznej części nauki w tych zawodach. W seminarium wezmą również udział uczniowie szkół kształcących w zawodzie jeździec oraz szkół kształcących w zawodzie hodowca koni - co najmniej 5 osób.

Okres realizacji zadania: XI–XII 2017 r.
Miejsce realizacji: Kraków

IV. Przygotowanie schematu dotyczącego organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec/hodowca koni (SCH) we współpracy z Partnerem ponadnarodowym

W ramach zadania zostaną przygotowane materiały dotyczące sposobu organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec/hodowca koni i innowacyjnych form nauczania przy uwzględnieniu wniosków z wcześniejszych zadań. Celem jest wspólne opracowanie dalszej części materiałów stanowiących nowe rozwiązanie w oparciu o doświadczenia partnera ponadnarodowego. Materiały zostaną wydane w formie podręcznikowej oraz w formie elektronicznej na płytach dvd. Przed wydaniem materiałów odbędzie się spotkanie robocze ekspertów w Polsce – weryfikacja materiałów, zatwierdzenie materiałów.

Okres realizacji zadania: XII 2017 r. - VIII 2018 r.
Miejsce realizacji: Kraków, Jordanów, Praga

V. Opracowanie rekomendacji i instrukcji dla podmiotów, które wdrożą wypracowane rozwiązanie

W ramach zadania zostaną opracowane rekomendacje i instrukcje dla podmiotów, które wdrożą i będą stosować wypracowane rozwiązanie w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania rozwiązania wypracowanego w Projekcie współpracy ponadnarodowej.

Okres realizacji zadania: IV-XII 2018 r.
Miejsce realizacji: Kraków, Jordanów, Praga

VI. Doposażenie treningowej bazy sprzętowej szkoły – zakup wyposażenia

Zadanie dotyczy doposażenia treningowej bazy sprzętowej Partnera krajowego, która będzie wykorzystana na etapie wdrażania nowego rozwiązania w Projekcie. Szkolenia zaplanowane w Projekcie na etapie wdrażania będą odbywać się przy użyciu nowego sprzętu. Sprzęt szkoleniowy wzbogaci bazę sprzętową o elementy niezbędne do wykorzystywania podczas stosowania rozwiązania po zakończeniu realizacji Projektu. Przełoży się to na sprawne wdrożenie nowego rozwiązania przy użyciu odpowiedniego sprzętu, a co za tym idzie na polepszenie jakości kształcenia jeźdźców.

Okres realizacji zadania: III-X 2018 r.
Miejsce realizacji: Jordanów

VII. Wdrożenie rozwiązania do praktycznego stosowania w szkołach i podmiotach wspierających szkoły w zakresie kształcenia praktycznego z uwzględnieniem wsparcia Partnera ponadnarodowego

Zadanie jest związane z wdrożeniem do praktyki tworzonego w Projekcie rozwiązania i ma na celu przeszkolenie osób w zakresie używania nowego rozwiązania. Ściśle związane jest z realizacją celu głównego Projektu. Wdrożenie rozwiązania w zakresie jeździectwa/hodowli koni do praktyki polegać będzie na włączeniu go do stosowania w szkołach. Integralną częścią wdrożenia będą szkolenia dla nauczycieli, trenerów i osób zarządzających (grupa 20 osób), które będą wdrażać rozwiązanie w szkołach do wykorzystywania w codziennej pracy. W szkoleniu wezmą również udział uczniowie szkół, które uczestniczą w Projekcie - co najmniej 5 osób. Zadanie realizowane będzie w Polsce przy udziale ekspertów z Pragi oraz szkoły w Jordanowie. Ekspertowi z Pragi będzie towarzyszyć 3 uczniów ze szkoły w Pradze, którzy będą demonstrować innowacyjne formy nauczania w zawodzie jeździec/hodowca koni m. in. przy użyciu kupionego sprzętu. Odbędzie się jedno 2-dniowe szkolenie dla 20 osób (w tym dzień praktycznego szkolenia).

Okres realizacji zadania: X 2018 r. – II 2019 r.
Miejsce realizacji: Kraków, Jordanów

Rezultaty i produkty:

 • przeszkoleni zostaną nauczyciele, trenerzy, kadra zarządzająca w zakresie sposobu organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w jeździectwie i hodowli koni oraz innowacyjnych form nauczania w jeździectwie i hodowli koni. Szkolenia będą prowadzone przez Partnera krajowego oraz Partnera ponadnarodowego,
 • nastąpi zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników podmiotów, które wdrożą rozwiązanie oraz podmiotów niezbędnych do wdrożenia rozwiązania wskazanego we wniosku o dofinansowanie w zakresie organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec i hodowca koni,
 • co najmniej 2 podmioty wdrożą nowe rozwiązanie dzięki współpracy z Partnerem ponadnarodowym.

 

logo projketulogo projektu

 

Bieżące informacje dotyczące projektu „Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D”:

 

Przejdź do profilu 3D for VET na Facebooku

Przejdź do Konferencji 3D for VET na kanale YouTube

Zaproszenie na Dzień Otwarty - 30 lipca 2020 roku

Program Dzień Otwarty

Rejestracja na dzień otwarty

Newsletter 1

Newsletter 2

Druk 3D Podręcznik do warsztatów praktycznych - wersja polska

Druk 3D Podręcznik do warsztatów praktycznych - wersja angielska

Druk 3D Podręcznik do warsztatów praktycznych - Aneks Nr 1 - wersja angielska

Druk 3D Podręcznik do warsztatów praktycznych - Aneks Nr 2 - wersja angielska

Studium przypadków - Polska - wersja angielska

Studium przypadków - podsumowanie - wersja angielska

 

 

Projekt „Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D” jest realizowany w ramach akcji KA2 – „Partnerstwa strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego” programu Erasmus+ (numer umowy 2017-1-HR01-KA202-035386).

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2020. Liderem projektu jest Region Istria, a partnerami Techniczna Szkoła w Puli, Centrum Badań Naukowych METRIS w Puli – Chorwacja, Centrum Kształcenia Zawodowego i Panevezys
z Litwy, Centrum Badań i Rozwoju Technologii Komputerowych Uniwersytetu Karyntii
z Vilach – Austria oraz Powiat Miechowski - Zespół Szkół nr 2 w Miechowie.

Budżet projektu wynosi 250 585,00 euro, z czego  18 390,00 euro przypada na Województwo Małopolskie. Wkład własny województwa wynosi 375 euro.

Głównym celem projektu jest wsparcie kształcenia praktycznego uczniów szkół zawodowych i jego dostosowanie do rynku pracy i potrzeb pracodawców poprzez poszerzenie wiedzy
i nabycie dodatkowych umiejętności związanych z najnowszymi trendami technologii 3D, zastosowanie wiedzy w praktyce i wymianę doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów  Unii Europejskiej.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii w technicznych szkołach zawodowych w celu podniesienia zdolności edukacyjnych szkół
 • Podniesienie konkurencyjności uczniów poprzez nabywanie przez nich wiedzy na temat technologii 3D w oparciu o praktyczną pracę w warsztatach i wymianę doświadczeń z rówieśnikami
 • Promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w oparciu o doświadczenia regionów objętych projektem i rozpowszechnianie wyników projektu w innych szkołach

Działania w ramach projektu:

 • 3 Wspólne Szkolenia Personelu – przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące kształcenia zawodowego w 3D dla nauczycieli, na których nauczyciele zdobędą wiedzę na temat technologii 3D. Będą ją mogli następnie przekazać uczniom pracującym nad wspólnymi projektami.
 • 2 mobilności łączone uczniów. Mobilność on-line będzie realizowana w oparciu o narzędzie mediów społecznościowych. Mobilności fizyczne odbędą się w 2 szkołach partnerskich.
 • Na potrzeby realizacji warsztatów na temat nowoczesnej technologii 3D przeprowadzanych przez nauczycieli i uczniów szkół partnerskich w projekcie zostanie zakupiony sprzęt.

Opracowanie podręcznika praktycznych warsztatów z użyciem drukarki 3D oraz studium przypadku dotyczące systemu wykorzystania nowoczesnych technologii w szkołach zawodowych krajów biorących udział w projekcie.

Samorząd Województwa Małopolskiego mając na względzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wybranych szkołach i placówkach, dla których jest organem prowadzącym w 2015r. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach MRPO na lata 2007-2013 obejmujący doposażenie bazy techno-dydaktycznej pięciu szkół i placówek kształcących w wybranych zawodach tj.

 • Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego prowadzącego kształcenie w zawodzie technik optyk,
 • Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta,
 • Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta,
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Myślenicach prowadzącego kształcenie w zawodzie kucharz oraz
 • Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej im. Ks. Karola Wojtyły prowadzącego kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Projekt był realizowany w okresie od 16.02.2015r. do 30.09.2015r. 

Publikacja