Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Projekty edukacyjne współfinansowane ze środków UEZadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie skoncentrowane na koordynacji procesu przemian w zakresie szkolnictwa zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

Do celów szczegółowych interwencji należy:

 • wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami,
 • rozwój współpracy działających w regionie branżowych CKZ z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Cele zostaną osiągnięte poprzez szereg działań wdrażanych na poziomie Województwa Małopolskiego, w tym:

 • opracowanie wzorcowego „Modelu kształcenia zawodowego w Małopolsce”,
 • cykl warsztatów planistycznych, których celem będzie budowanie wizji rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce i wsparcie organów prowadzących szkoły zawodowe w tworzeniu oferty dla uczniów, kadry i szkół w poszczególnych obszarach kształcenia zawodowego,
 • opracowanie raportów branżowych/sprawozdań/materiałów dotyczących rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych działań badawczych i operacyjnych,
 • rozwijanie systemu wsparcia merytorycznego dla działań związanych z uruchomieniem w subregionach sieci branżowych CKZ zapewniających najwyższe standardy praktycznej nauki zawodu, w oparciu o ujednolicone zasady działania,
 • tworzenie lokalnych i regionalnych partnerstw branżowych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego,
 • koordynacja sieci partnerstw branżowych współpracujących z CKZ, w tym uzupełnianie i prowadzenie baz pracodawców, z którymi realizowana będzie współpraca w poszczególnych branżach,
 • wspieranie CKZ w trakcie realizacji zadań zbieżnych z zadaniami CKZiU w obszarze kształcenia zawodowego poprzez udział w pracach powołanych Rad Programowych,
 • przegląd i aktualizacja danych dotyczących wykorzystywania nabytych w trakcie kursów/szkoleń branżowych umiejętności i kompetencji oraz treści programów stażowych kursów przez uczestników CKZ na rynku pracy (na podstawie danych przekazywanych przez CKZ oraz danych zastanych),
 • wsparcie w zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia w danym obszarze na wniosek pracodawców, tworzenia klas patronackich, współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności,
 • organizacja konferencji na rzecz kształcenia zawodowego w regionie – dobre praktyki, prezentowanie wyników, w tym diagnoz rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców,
 • organizacja i przeprowadzenie konkursów umiejętności praktycznych/zawodowych w poszczególnych branżowych dla uczniów realizowanych przy wsparciu zawodowców praktyków.

Zadania realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem prowadzonych działań będzie utworzenie i funkcjonowanie dwóch regionalnych Centrów Kompetencji Zawodowych (dalej: CKZ) w obszarach kształcenia zawodowego: turystyczno-gastronomicznym i medyczno-społecznym na bazie placówek prowadzonych jest Województwo Małopolskie.
Regionalne CKZ w branży turystyczno-gastronomicznej będzie funkcjonowało na bazie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach i będzie się koncentrować na wsparciu młodzieży i kadry szkół dając im możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji i umiejętności oraz na rozwijaniu oferty szkół w kierunku utworzenia wzorcowej placówki współpracującej z przedsiębiorcami/pracodawcami w zakresie realizacji staży i praktyk zawodowych dla uczniów.

Z kolei regionalne CKZ w branży medyczno-społecznej zostanie utworzone na bazie trzech istniejących placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie: Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. St. Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie. Zmiany demograficzne wraz z rosnącym popytem na usługi zdrowotne zwiększają zapotrzebowanie na pracowników o określonych umiejętnościach i kwalifikacjach.
W związku z tym, w ramach rozwijania oferty CKZ planowane jest wsparcie uczniów szkół dla młodzieży w postaci dodatkowych kursów/szkoleń dających możliwość uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji oraz w wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych umożliwiających uczniom zdobycie doświadczenia zawodowego.

Ponadto w ramach projektu planuje się prace dostosowawcze i adaptacyjne pracowni kształcenia zawodowego, w tym z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego wchodzących w skład CKZ w sprzęt techno-dydaktyczny zapewniający najwyższe standardy edukacyjne.

Centra Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej oraz turystyczno-gastronomicznej wpisują się w regionalne specjalizacje, określone Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020 takie jak: nauki o życiu, turystyka uzdrowiskowa, polityka społeczna i rynek pracy (rozwój srebrnej gospodarki w sektorze turystyki), a także przemysły kreatywne (turystyka kulturalna i biznesowa).


Festiwal Zawodów w Małopolsce to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego będące elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce. W latach 2012-2015 został przeprowadzony pilotaż projektu, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych mieli możliwość udziału w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzonych bezpośrednio w szkołach. Z takiej formy wsparcia skorzystało ponad 8000 uczniów. Od 2013 roku odbywają się również 3-dniowe Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów podczas, których gimnazjaliści mogą na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów.

Bazując na doświadczeniach pilotażu, od 2016 roku, Województwo Małopolskie uruchomiło projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, który wdrażany jest przy udziale środków dostępnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Jednym z komponentów projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów szkół gimnazjalnych oraz nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

 1. zapewnienie uczniom pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno – zawodowej, poprzez realizację zajęć z doradztwa-edukacyjno zawodowego w szkołach gimnazjalnych,
 2. podniesienie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach,
 3. opracowanie jednolitych standardów dotyczących prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych w tym zapewnienie dostępu do materiałów i pomocy dydaktycznych oraz do informacji edukacyjno-zawodowej on-line na poziomie regionu oraz wspieranie sieci współpracy osób i instytucji zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym,
 4. umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach oraz rynku pracy poprzez organizację Festiwalu Zawodów i przygotowanie cyklu audycji regionalnych na temat szkolnictwa zawodowego.

W projekcie zaplanowano realizację następujących działań:

 1. Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjach umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. Zadania w SPInKa realizował będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego. Do zadań realizowanych w SPInKa należeć będzie m.in. organizacja spotkań z rodzicami na temat doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenie poradnictwa dla uczniów w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji, w szczególności dla uczniów klas trzecich, celem przygotowania Indywidualnego Planu Działania Gimnazjalisty – doświadczenia pilotażu w latach 2012-2015 pokazują, iż taka forma wsparcia powinna przeważać w procesie pracy z uczniami gimnazjów.
 2. Przeprowadzenie programu szkoleń i studiów podyplomowych dla doradców zawodowych/nauczycieli którzy są wyznaczeni do pełnienia zadań doradczo-edukacyjnych.
 3. Standaryzacja doradztwa zawodowego oraz wspieranie współpracy podmiotów zaangażowanych pośrednio i bezpośrednio w proces przygotowania ucznia do podjęcia właściwych wyborów edukacyjnych: poprzez m.in. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej on-line.
 4. Organizacja co roku trzydniowych targów edukacyjnych Festiwalu Zawodów oraz promocja szkolnictwa zawodowego. Zakłada się organizację raz do roku regionalnych targów edukacyjnych pn. „Festiwal zawodów”. Przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. W trakcie targów uczniowie na żywo mogą skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem. Formuła targów zakłada odejście od tradycyjnego schematu prezentacji opartego o stoiska wystawiennicze na rzecz „laboratoriów” promujących poszczególne branże i zawody, przygotowywanych wspólnie przez szkoły zawodowe i pracodawców w tym powstające w subregionach Centra Kształcenia Zawodowego oraz szkoły zagraniczne współpracujące z WM oraz szkołami zawodowymi w Małopolsce. Charakter tych „laboratoriów” w maksymalny sposób przybliża uczniom rzeczywisty charakter prezentowanych zawodów (pokazy, multimedia, symulacje), ale także wskazuje na ciągłość procesu kształcenia od szkoły ponadgimnazjalnej do rynku pracy – więcej na temat przedsięwzięcia www.festiwalzawodow.malopolska.pl

Zadanie realizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.2.3. Zadanie stanowi kontynuację i rozszerzenie działań pilotażowych wdrażanych w latach 2014-2015.
Celem zadania jest:

 • wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
 • zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.

Komponent zawodowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej realizowany będzie w 7 obszarach tematycznych. Koordynacja merytoryczna każdego z obszarów należy do uczelni, które zostały wybrane w toku otwartego naboru, zgodnie z posiadanym potencjałem i zapleczem technicznym:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (język angielski zawodowy, mechaniczno-mechatroniczny),
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (żywność, środowisko),
 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie (budownictwo),
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie (mechaniczno-mechatroniczny),
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (elektryczno-elektroniczny),
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (turystyka).

W zakresie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w komponencie zawodowym zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych dla łącznej grupy ok. 2 000 uczniów z ponad 70 techników z terenu Województwa Małopolskiego. We wszystkich obszarach zajęcia prowadzone będą w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach (w wymiarze ok. 25 godzin w pierwszym tygodniu wakacji oraz/lub ok. 10 godzin w trakcie roku szkolnego).

Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do ok. 400 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Jednocześnie, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego prowadzone będą działania na rzecz wzmacniania współpracy szkół zawodowych z uczelniami, a także inicjatywy mające na celu monitorowanie zmian technologicznych i ich wpływu na edukację m.in. poprzez przygotowywanie opracowań dotyczących innowacyjnych metod nauczania, które mogą być implementowane w małopolskich szkołach i wspierać proces edukacyjny.

Realizacja działań pilotażowych, którymi objętych było 6 uczelni, 10 techników i 971 uczniów, wskazała na potrzebę kontynuacji przedsięwzięcia w latach kolejnych.

Zadanie jest komplementarne wobec:

 • projektu infrastrukturalnego wdrażanego w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach którego dla szkół, uczelni i innych placówek zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pozwalający na innowacyjne i interaktywne prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • działań „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”, w ramach których uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych mogą realizować zajęcia edukacyjne w obszarach ogólnych (np. informatyka, chemia, biologia, fizyka, itd.)

Zobacz więcej

Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 10.1.4, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013-2015.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli podniesienie kompetencji w zakresie TIK.

Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu informatycznego możliwa jest realizacja zajęć edukacyjnych prowadzonych
w nowatorskiej formule, co umożliwia uczniom rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych w ramach 11 obszarów tematycznych, za które odpowiedzialni są zaangażowani w projekt partnerzy z sektora i spoza finansów publicznych:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (informatyka, fizyka);
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (przedsiębiorczość, matematyka);
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (przedsiębiorczość, matematyka);
 • Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki (chemia);
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (filologia język angielski, filologia język obcy);
 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie (chemia, filologia język angielski);
 • Fundację Centrum Kopernika (kognitywistyka, dziennikarstwo);
 • Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej (informatyka);

W latach 2015-2020 przewidziana jest realizacja zajęć edukacyjnych wśród spodziewanej grupy 24 000 uczniów uczęszczających do 128 zespołów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa. Zajęcia będą prowadzone
na podstawie opracowanych w tym celu materiałów edukacyjnych. Zajęcia organizowane będą w trybie on-line z 11 obszarów tematycznych po 30 godzin w każdym roku szkolnym. Ponadto organizowane będą koła naukowe oraz warsztaty letnie lub weekendowe. Warsztaty letnie będą realizowane w pierwszym tygodniu wakacji, przez 5 dni, w czasie których zostaną zrealizowane ok. 25 h zajęć z każdego przedmiotu. Warsztaty weekendowe realizowane będą w czasie roku szkolnego w wymiarze 10h na przedmiot.

Projekt realizowany będzie w całym województwie. Zajęcia w ramach projektu (zajęcia on-line, koła, warsztaty) będą odbywały się na krakowskich uczelniach/ oraz w Tarnowie i Suchej Beskidzkiej .Zajęcia on-line będą transmitowane do szkół we wszystkich powiatach województwa. Ponadto formy wsparcia będą odbywały się w bibliotekach pedagogicznych i ich filiach oraz MCDN oraz jego filiach
Drugą grupą docelową kontynuowanego projektu będzie około 2 600 nauczycieli uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez podmioty z sektora i spoza finansów publicznych, mających na celu poprawę kompetencji
w dziedzinie IT, a co za tym idzie włączenie technologii informacyjnej w lekcje przedmiotowe.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie będą lepiej przygotowani do rozpoczęcia nauki na studiach oraz do wyboru odpowiedniego kierunku. Takie podejście gwarantuje lepsze ukierunkowanie ich na najbardziej optymalną ścieżkę dalszego kształcenia. Projekt jest również bardzo dobrym uzupełnieniem podstawy programowej w szkołach.
Natomiast w przypadku nauczycieli spodziewany jest wzrost kompetencji w dziedzinie IT, a co za tym idzie włączenie technologii informacyjnej w lekcje przedmiotowe.
Wypracowanie dobrych praktyk w zakresie zrealizowanego pilotażowego etapu projektu, z udziałem 5 uczelni wyższych, 14 partnerów projektu: 11 szkół liceów, 9 organów prowadzących szkoły, 1293 licealistów-beneficjentów, obejmującego przeprowadzenie 3 124 godziny zajęć w liceach oraz 1078 godziny zajęć na uczelniach, wskazało na potrzebę realizacji projektu w skali obejmującej całe województwo małopolskie.
Przedsięwzięcie jest pierwszą tak poważną a jednocześnie unikatową inicjatywą na skalę ogólnokrajową, umożliwiającą współpracę szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami, a co za tym idzie uczniów z pracownikami akademickimi. Tak duża sieć powiązań daje szanse zaowocować szerszą współpracą pomiędzy szkołami i uczelniami także w innych obszarach.


W województwie małopolskim podejmowane są kompleksowe działania mające na celu rozwój Małopolan obejmujący wszystkie etapy życia. Duży nacisk kładziony jest na budowę związków pomiędzy poszczególnymi segmentami edukacji, tak aby przejście z jednego etapu edukacyjnego do drugiego było dla młodego człowieka łatwiejsze i efektywniejsze. W ramach działań Województwo Małopolskie realizuje różne projekty dotyczące wspierania talentów, uzdolnień, podniesienia jakości kształcenia oraz zwiększenia szans do przyszłego zatrudnienia. Jednym z działań skierowanych do uczniów zdolnych jest realizacja w latach 2016-2021 projektu pn. „Małopolskie talenty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014 -2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje- Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 wsparcie uczniów zdolnych typ projektu B i C. W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będzie w Małopolsce kompleksowe wsparcie i rozwój uzdolnień uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z zakresu kompetencji kluczowych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach edukacyjnych realizowanych w formie zajęć pozaszkolnych oraz innych przedsięwzięciach inspirująco-motywująco-edukacyjnych.
Celem realizowanego projektu pn. „Małopolskie Talenty” jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z kompetencji kluczowych - języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji społecznych, uczenia się na 4 etapach edukacyjnych wśród ok. 7,5% populacji uczniów z Małopolski, w tym w szczególności uczniów zdolnych poprzez realizację kompleksowego systemu działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego, wypracowanym w projekcie innowacyjnym DiAMEnT, w okresie od stycznia 2016 do grudnia 2021 r., których efektem będzie:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień uczniów,
 • wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,
 • zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia w szczególności zdolnego w kompetencjach kluczowych,
 • zdobycie przez kadrę oświatową wiedzy i umiejętności z zakresu wdrożenia narzędzi wsparcia wykorzystywanych w projekcie,

Realizacja celu przyczyni się do podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
Wsparcie uczniów zdolnych i szczególnie uzdolnionych będzie realizowane w ramach dwóch komplementarnych projektów:

 1. konkursowego, skierowanego m.in. do jednostek samorządu terytorialnego -organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz wnioskodawców niebędących organami prowadzącymi szkoły, którzy przystąpią do projektu w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego. W ramach tego projektu realizowane będą zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych w pozaszkolnych ośrodkach rozwoju uzdolnień poznawczych.
 2. pozakonkursowego, koordynowanym przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w ramach którego realizowane m.in. będzie: jednolita w województwie diagnoza uzdolnień kierunkowych uczniów, opracowanie programów nauczania, wsparcie kadry pedagogicznej w zakresie pracy z uczniem zdolnym nad kompetencjami kluczowymi oraz realizacja innych przedsięwzięć inspirująco-motywująco-edukacyjnych.

 

 

 

Celem projektu pn. Regionalny Program Stypendialny nr RPMP.10.01.05-12-0209/16 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów, w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szkół podstawowych (z klas 5 i 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego poprzez wsparcie stypendialne.

Uczniowie ubiegający się o wsparcie będą musieli wykazać średnią ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższą niż: 4,75 w szkole podstawowej i gimnazjum, 4,50 w szkole ponadgimnazjalnej oraz średnią ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższą niż: 5,00 w szkole podstawowej, 4,50 w gimnazjum i 4,25 w szkole ponadgimnazjalnej. Preferowany w projekcie będzie udział uczniów z: najlepszymi wynikami sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) oraz szczególnymi osiągnięciami z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie 3 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów. Zasady rekrutacji obejmują też przeciwdziałania ograniczeniom uczniów ze względu na: zameldowanie na terenach wiejskich, trudną sytuację materialną rodziny ucznia, wywodzenie się z rodzin wielodzietnych i niepełnosprawność.

Stypendium będzie przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) w miesięcznej wysokości 400 zł (dla uczniów szkół podstawowych), 500 zł (dla gimnazjalistów) i 600 zł (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i/lub przedsiębiorczości.

Szczegółowe zasady rekrutacji będą każdorazowo określane w regulaminie udzielania stypendiów i ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie stypendiów na dany rok szkolny.

W projekcie przewidziano przyznanie 5110 stypendiów w 7 kolejnych naborach w latach szkolnych 2016/2017-2022/2023, objęcie wsparciem 2000 uczniów, zawarcie 5110 umów stypendialnych i zrealizowanie 5110 indywidualnych planów rozwoju. 

Całkowita wartość projektu wynosi 33 689 250 zł, w tym współfinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – 28 635 862,50 zł i współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 3 368 925 zł. Wkład własny Województwa Małopolskiego to 1 684 462,50 zł.

---------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok szkolny 2016/2017 w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dostępne pod adresem http://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

-------------------------------------------------------------------------
„Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn.„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Wsparcie stypendialne będzie skierowane do uczniów, ze szkół z siedzibą na terenie Województwa Małopolskiego, spełniających następujące warunki:

 1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
 2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja stypendialna oceni wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

 1. ww. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks.10 pkt.,
 2. ww. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks.25 pkt.,
 3. wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) – maks.15 pkt.,

dodatkowe punkty doliczane będą za:

 1. szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks.30 pkt.,
 2. stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt.,
 3. trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks.10 pkt.,
 4. dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
 5. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych to 400 zł brutto, gimnazjów - 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych - 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych osoby, która otrzymała stypendium będzie prowadzone przez weryfikację sprawozdań z realizacji jej Indywidualnego Planu Rozwoju.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2016/2017, prowadzony będzie w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów (ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II i Załącznika nr 2; dokument jest dostępny na http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2016/2176/akt.pdf), potrwa 30 dni i rozpocznie się w pierwszym tygodniu października 2016 r. Ogłoszenie o naborze, zawierające m. in. wzory dokumentów oraz informacje o terminie i miejscu ich składania, zostanie opublikowane na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl