Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne

Uwaga!

Strategia Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" została uchwalona!
Informujemy, że podczas XXXI Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego w dniu 17 grudnia 2020 r. radni przyjęli Strategię Rozwoju Województwa "Małopolska 2030". Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w prace nad dokumentem.

Strategia Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" jest aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego 26 września 2011 roku. Jest to już czwarta edycja tego kluczowego dokumentu, określającego cele rozwoju regionu oraz instrumenty ich realizacji w perspektywie roku 2030.

Z dokumentem można zapoznać się w tym miejscu.

W dniu 29 sierpnia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” w celu skierowania go do konsultacji społecznych. Rozpoczynając prace nad Strategią założono, że będą one odbywać się ze szczególnym uwzględnieniem zasady partnerstwa, która opiera się na aktywnej współpracy władz samorządu województwa z podmiotami reprezentującymi różnorodne środowiska.

Dla projektu Strategii Rozwoju Województwa "Małopolska 2030" przeprowadzona została prognoza oddziaływania na środowisko (zgodnie z wymogami ustawy z dni 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko), a także ewaluacja ex-ante, stanowiąca ocenę trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” z 2019 roku prowadzone były w sposób wielowymiarowy. Zostały one zaprogramowane tak, aby każdy z potencjalnych interesariuszy miał możliwość wyrażenia swojej opinii na temat dokumentu. Oprócz tradycyjnego zbierania uwag, opierały się również na spotkaniach z różnymi gremiami i ciałami doradczymi Zarządu Województwa Małopolskiego oraz radnymi Sejmiku Województwa Małopolskiego i dyrektorami poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Ważnym ich elementów było także przeprowadzenie II edycji debat regionalnych oraz II naboru projektów do Banku Projektów Ponadlokalnych.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Województwa Małopolskiego z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami:      

  • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument ma na celu przedstawienie w syntetyczny sposób przebiegu konsultacji. Ponadto stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii, wniosków i postulatów, które posłużą do sformułowania kolejnej wersji projektu Strategii.

W załączonym sprawozdaniu znajduje się wykaz uwag postulatów zebranych w ramach formalnego zgłaszania uwag, jak i w trakcie debat regionalnych wraz ze stanowiskiem Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie sposobu ich uwzględnienia i uzasadnieniem przyjętego stanowiska.

W maju 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Miasto Oświęcim poinformowały Samorząd Województwa, że w grudniu 2019 r. zgłosiły uwagi do projektu strategii za pośrednictwem formularza elektronicznego, ale w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” nie znajduje się odniesie do tych postulatów. W związku z błędem technicznym, który spowodował, że uwagi te nie dotarły do Samorządu Województwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Miasto Oświęcim zostały poproszone o ponowne przesłanie postulatów. Poniżej zamieszczone zostało stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego do przekazanych uwag.