Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konsultacje społeczne

Uwaga!
Zmiana harmonogramu prac nad Startegią "Małopolska 2030"
Informujemy, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. Sejmik Województwa Małopolskiego zmienił harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Województwa "Małopolska 2030". Zgodnie z aktualnym harmonogramem, prace nad dokumentem mają zakończyć się w grudniu 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z nowym harmonogramem na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Województwa Małopolskiego z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały zgodnie z wymogami:      

  • ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Dokument ma na celu przedstawienie w syntetyczny sposób przebiegu konsultacji. Ponadto stanowi całościowe ujęcie zebranych w trakcie publicznej debaty uwag, opinii, wniosków i postulatów, które posłużą do sformułowania kolejnej wersji projektu Strategii.

W załączonym sprawozdaniu znajduje się wykaz uwag postulatów zebranych w ramach formalnego zgłaszania uwag, jak i w trakcie debat regionalnych wraz ze stanowiskiem Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie sposobu ich uwzględnienia i uzasadnieniem przyjętego stanowiska.

W maju 2020 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Miasto Oświęcim poinformowały Samorząd Województwa, że w grudniu 2019 r. zgłosiły uwagi do projektu strategii za pośrednictwem formularza elektronicznego, ale w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 pn. Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” nie znajduje się odniesie do tych postulatów. W związku z błędem technicznym, który spowodował, że uwagi te nie dotarły do Samorządu Województwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Miasto Oświęcim zostały poproszone o ponowne przesłanie postulatów. Poniżej zamieszczone zostało stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego do przekazanych uwag.