Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca Międzynarodowa

Regiony, z którymi Małopolska podpisała umowy o współpracy

Współpraca Małopolski w ramach umów międzyrządowych zawartych przez Rząd RP:

  • Flandria (Belgia)
  • Walonia (Belgia)
  • Bawaria (Niemcy)

Inne kontakty międzynarodowe:

  • Land Tyrol (Austria)
  • Land Dolna Austria (Austria)
  • Land Górna Austria (Austria)
  • Obwód Iwano-Frankiwski (Ukraina)

Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych:

Uczestnictwo w nieformalnej sieci współpracy CORAL gwarantuje:
• dostęp do innowacji na rzecz opieki zdrowotnej i społecznej – szczególnie dla osób starszych i niesamodzielnych;
• wymiana doświadczeń z partnerami z Europy Zachodniej, szczególnie cenne doświadczenia regionów, które są bardziej zaawansowane we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań na rzecz samodzielnego życia osób starszych – zarówno na poziomie strategiczno-politycznym, jak i w wymiarze praktycznym;
• dostęp do partnerstw starających się o granty UE (Interreg Europa, Horyzont 2020, programy KE). Dzięki sieci Coral Małopolska może uczestniczyć w projekcie ITHACA „Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich”, dzięki któremu Województwo Małopolskie pozyskało dużą wiedzę w zakresie innowacyjnego podejścia do kreowania polityki zdrowotnej i społecznej. Zebrane dobre praktyki w ramach projektu okazały się także cenne dla interesariuszy z regionu, którzy brali udział w wizytach studyjnych. Obecnie zostaliśmy zaproszeni do składania wniosku w ramach Programu Horyzont 2020, który będzie kontynuował proces pobudzania innowacji w obszarze inteligentnej opieki zdrowotnej i społecznej. Bez uczestnictwa w sieci Coral bylibyśmy wyłączeni z możliwości dołączenia do doświadczonego partnerstwa.
• Twinning – czyli możliwość wymiany dobrych praktyk; można skorzystać z gotowych rozwiązań, można promować własne osiągnięcia na polu innowacji na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się;
• Koszty uczestnictwa w sieci – nie ma składki członkowskiej, ze środków BW finansowana jest podróż pracownika na spotkania partnerów, praca na rzecz sieci finansowana jest w ramach obowiązków pracowników organizacji będących członkami sieci. Spotkania odbywają się ok. 4 razy w roku – częściej, jeśli członkowie sieci zaangażowani są w przygotowywanie wniosku aplikacyjnego do jednego z programów UE.

Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. W obrębie każdego regionu istnieje sieć zrzeszająca producentów: m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia.

Sieć stworzona w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Sieć swoje cele realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów. 

Województwo Małopolskie jest członkiem wspierającym Euroregion "Tatry"

Inicjatywa Awagarda - Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalna, organizacja mająca na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach członkowskich poprzez współpracę międzyregionalną na poziomie europejskim. Obecnie Inicjatywa zrzesza 32 regiony z Unii Europejskiej, a Małopolska jest jedynym przedstawicielem z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa działa na rzecz wzmocnienia przemysłu, m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które współpracują ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji w różnych regionach i krajach UE. Taki sposób kooperacji ma doprowadzić do synergii potencjałów, wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji i przekształcenia regionalnych klastrów w europejskie, działające w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu UE. Ciężar współpracy w ramach inicjatywy leży po stronie firm, instytucji badawczych i klastrów. W ramach Inicjatywy jest realizowanych obecnie pięć działań pilotażowych: Biogospodarka, Wydajna i Zrównoważona Produkcja, Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D, Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych oraz Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.

BERRY+ to nowe międzyregionalne partnerstwo w dziedzinie inteligentnych specjalizacji skierowane do regionów zaangażowanych w rozwój innowacyjności. Jego inauguracja nastąpiła w listopadzie 2020 r., a zasięg geograficzny i zakres merytoryczny pozostają w fazie rozwoju. Trzy kluczowe cele, które leżą u podstaw funkcjonowania BERRY+, to dążenie do wspierania międzyregionalnych inwestycji, zintegrowanie występujących u partnerów innowacji w istniejące lub nowe łańcuchy wartości oraz ustanowienie międzyregionalnego klastra zorientowanego na przetwarzanie odnawialnych zasobów naturalnych. Małopolska jest jedynym regionem z obszaru Europy Środkowej, który wchodzi w skład liczącego obecnie 11 partnerów porozumienia. Decyzja o podjęciu współpracy została podjęta ze względu na wspólne z obszarami tematycznymi BERRY+ interesy w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji, które zostały wskazane w najważniejszych założeniach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.

Podejmowane w ramach inicjatywy działania wiążą się przede wszystkim z przetwarzaniem odnawialnych zasobów naturalnych i ich produktów pochodnych do zastosowań o wysokiej wartości dodanej. Ze względu na nadanie priorytetowego znaczenia aktywności, która nie wpływa negatywnie na stan środowiska naturalnego, agenda BERRY+ ukierunkowana jest na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wspieranie technologii czystych produkcji. Uczestnictwo w partnerstwie umożliwi podmiotom z Małopolski (takim jak przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, realizację wspólnych inicjatyw B+R, współpracę projektową, międzyregionalne inwestycje w innowacje, a także wspólny rozwój i wymianę doświadczeń w realizacji założeń strategicznych związanych ze wzrostem innowacyjności.