Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Współpraca Międzynarodowa

Regiony, z którymi Małopolska podpisała umowy o współpracy

Współpraca Małopolski w ramach umów międzyrządowych zawartych przez Rząd RP:

  • Flandria (Belgia)
  • Walonia (Belgia)
  • Bawaria (Niemcy)

Inne kontakty międzynarodowe:

  • Land Tyrol (Austria)
  • Land Dolna Austria (Austria)
  • Land Górna Austria (Austria)
  • Obwód Iwano-Frankiwski (Ukraina)

Współpraca w ramach organizacji międzynarodowych:

Od 24 marca 2006 r. Województwo Małopolskie stało się pełnoprawnym członkiem Fundacji.

FREREF stawia sobie cele o charakterze użyteczności międzynarodowej polegające na prowadzeniu badań i rozwoju edukacji w porozumieniu z siłami politycznymi regionów, a także na analizowaniu praktyk edukacyjnych z tego wynikłych. W tym celu stara się ono wspierać współpracę pomiędzy europejskimi regionami.

FREREF określa siebie, jako platformę wymiany i współpracy wspierającą wymianę pomiędzy politykami, przedstawicielami administracji publicznej, badaczami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych i socjalnych zaangażowanych w badania z zakresu edukacji i kształcenia.

Działania, które Fundacja chce prowadzić to przede wszystkim stymulowanie, moderowanie
i ułatwianie rozwoju międzyregionalnej sieci, sprzyjanie kontaktom pomiędzy badaczami edukacji, podmiotami gospodarczymi i socjalnymi, m.in. dzięki organizowaniu seminariów i wydawaniu publikacji.

FREREF stawia sobie za cel promowanie wszelkich działań związanych z uczeniem się przez całe życie, które będą miały wpływ na poszczególne regiony.

Głównym celem regionów znajdujących się w sieci jest promocja rozwoju tradycyjnej i nowoczesnej żywności opartej na lokalnych zasobach surowców. W obrębie każdego regionu istnieje sieć zrzeszająca producentów: m.in. gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa żywności i restauracje podkreślające swoje powiązania z regionem. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia.

Celem sieci jest podejmowanie dialogu na temat doświadczeń regionów w sprawach zdrowia m.in. powiększenie świadomości Europejczyków, stworzenie systemu wymiany informacji, który byłby kompatybilny z systemami poszczególnych regionów członkowskich.  Sieć pragnie również uczestniczyć w publicznej debacie dotyczącej zdrowia zawartej w Zielonej księdze w sprawie spójności terytorialnej. W ramach tej debaty, regiony uczestniczące pragną podzielić się dotychczasowymi doświadczeniami oraz uruchomić wspólne działania informacyjne w celu ochrony zdrowia. 
 

Sieć stworzona w celu wspierania regionów w pełniejszym i efektywniejszym uczestniczeniu w Europejskim Obszarze Badawczym ERA (European Research Area). Promuje wymianę wiedzy, wspólnych działań i projektów partnerskich między jej członkami w celu wzmocnienia regionów będących partnerami sieci w zakresie badań i innowacji. Sieć swoje cele realizuje organizując regularne warsztaty tematyczne, seminaria, briefingi dotyczące ogłoszonych naborów na projekty oraz „giełdy” informacyjne dla praktyków z regionu w celu poszukiwania partnerów do projektów. 

Województwo Małopolskie jest członkiem wspierającym Euroregion "Tatry"

Celem ARGE jest rozwijanie sieci współpracy oraz międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy decydentami a społeczeństwem. Stowarzyszenie zachęca mieszkańców wsi do aktywnego uczestnictwa w procesach decyzyjnych i nakłania ich do podejmowania inicjatyw w zakresie kształtowania własnego środowiska życiowego i umacniania swojej tożsamości lokalnej i europejskiej.

Ważnym celem Stowarzyszenia ARGE jest też wsparcie dla kształcenia w zakresie fachowej wiedzy, dotyczącej trwałego rozwoju regionalnego na obszarach wiejskich, jak również przekazywanie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy państwami, regionami i samorządami lokalnymi. Całokształt działań ARGE ma doprowadzić do podniesienia samooceny mieszkańców obszarów wiejskich, wzmocnienia ich motywacji i zaangażowania w rozwój swoich małych ojczyzn.

Stowarzyszenie stanowi ważny podmiot opiniodawczy Komisji Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Inicjatywa Awagarda - Awangardowa Inicjatywa na rzecz Nowego Rozwoju przez Inteligentną Specjalizację (Vanguard Initiative for New Growth through Smart Specialisation) to unikalna, organizacja mająca na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnych specjalizacji. Inicjatywa została zapoczątkowana przy udziale Małopolski. Głównym jej celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionach członkowskich poprzez współpracę międzyregionalną na poziomie europejskim. Obecnie Inicjatywa zrzesza 32 regiony z Unii Europejskiej, a Małopolska jest jedynym przedstawicielem z Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Inicjatywa działa na rzecz wzmocnienia przemysłu, m.in. poprzez rozwój silnych klastrów, które współpracują ze sobą w obszarach inteligentnych specjalizacji w różnych regionach i krajach UE. Taki sposób kooperacji ma doprowadzić do synergii potencjałów, wzmocnienia regionalnych inteligentnych specjalizacji i przekształcenia regionalnych klastrów w europejskie, działające w najbardziej innowacyjnych gałęziach przemysłu UE. Ciężar współpracy w ramach inicjatywy leży po stronie firm, instytucji badawczych i klastrów. W ramach Inicjatywy jest realizowanych obecnie pięć działań pilotażowych: Biogospodarka, Wydajna i Zrównoważona Produkcja, Produkcja wysokiej klasy dzięki drukowi 3D, Zaawansowana produkcja do zastosowań energetycznych w trudnych warunkach środowiskowych oraz Nowe produkty wspomagane nanotechnologią.