Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów

Informacje

Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów to gremium opiniodawczo-doradcze Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie polityki ochrony konkurencji i konsumentów. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego. Rada została powołana w dniu 7 marca 2013 roku Uchwałą nr 276/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego.

Główne cele Rady

  • wymiana wiedzy i informacji o działalności podmiotów, których reprezentantami są członkowie Rady, w zakresie ochrony praw i interesów konsumentów;
  • wymiana informacji o praktykach rynkowych naruszających prawa konsumentów w Małopolsce oraz konsultacje w zakresie działań niezbędnych do podjęcia w sprawach ich ochrony;
  • współdziałanie zmierzające do zapewnienia koordynacji i ujednolicenia interwencji podejmowanych w interesie konsumentów;
  • inspirowanie lokalnych inicjatyw dotyczących ochrony konsumentów i działań przyczyniających się do kształtowania powszechnej orientacji prokonsumenckiej.

Główne zadania Rady

  • przedstawianie propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach dotyczących ochrony konsumentów;
  • wyrażanie opinii, przyjmowanie stanowisk w przedmiocie projektów uchwał podejmowanych przez wojewódzkie organy administracji zespolonej a dotyczących konsumentów;
  • wyrażanie opinii, przyjmowanie stanowisk w innych sprawach z zakresu ochrony konsumentów.

Skład

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów, reprezentanci administracji rządowej w województwie, tj. przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Komendy Wojewódzkiej Policji, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego wyznaczeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Uczestnictwo w Komisji ma charakter społeczny.
Skład Rady został przyjęty na podstawie Zarządzeń Marszałka Województwa Małopolskiego:
66/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
74/2019 z dnia 05 czerwca 2019 r.
152/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r.

 

Sekretariat Rady ds. Ochrony Konsumentów

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
tel. 12 63 03 264
e-mail: