Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Fundusze Europejskie – projekty Województwa Małopolskiego

Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Cyfrowe Województwo” otrzymało grant w wysokości 1 mln zł na realizację projektu.

Celem projektu jest „Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa”.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczono na realizacją zadań w obszarach:

 • Cyfryzacja urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
 • Analiza stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Dzięki wsparciu zwiększony został poziom bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę systemu backupowego. Zadanie stanowi element realizowanej od lat polityki budowania bezpieczeństwa cyfrowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, obejmującej zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania instytucji, jej zasobów oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z e-usług przez klientów Urzędu. W ramach projektu zrefundowano zakup urządzenia do wykonywania, składowania i deduplikowania kopii zapasowych oraz sfinansowano wykonanie audytu cyberbezpieczeństwa.

Całkowita kwota przyznanego grantu: 1 mln zł

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji konkursu grantowego „Cyfrowe Województwo” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Sfinansowano w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19.

Logotypy Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa, Flaga i napis Rzeczpospolita Polska, Centrum Projektów. Polska Cyfrowa, Unii Europejskiej,

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja, Rozwój, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejka Europejski Fundusz Społeczny

Źródło finansowania:
projekt „Dostępny samorząd – granty” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem projektu realizowanego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jest poprawa dostępności architektonicznej budynków urzędu obejmująca:

 • zapewnienie wolnych od barier pionowych przestrzeni komunikacyjnych poprzez modernizację dźwigu osobowego w budynku przy ul. Racławickiej 56 w Krakowie (część A)
 • zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji poprzez zakup krzeseł ewakuacyjnych do budynków urzędu w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Cel projektu wpisuje się w realizację działań z zakresu zapewniania dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu: 293 500 zł

Wartość dofinansowania (grantu): 244 583 zł, w tym ze środków europejskich 206 134,55 zł, ze środków dotacji celowej 38 448,45 zł.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wiedzy, Działanie 1.3 Małopolskie Centra Innowacji B. Regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy.

Województwo Małopolskie realizuje projekt „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”, którego celem jest nawiązywanie współpracy świata nauki i biznesu poprzez transferowanie innowacji za pośrednictwem Centrów Transferu Wiedzy do przedsiębiorstw.

Zapraszamy do kontaktu w punkcie kontaktowym dla przedsiębiorców (e-mail: tel. 12 299 06 62) i/lub bezpośrednio do Centrów.

Specjalizacje, w ramach których firmy z sektora MSP mogą nawiązać współpracę z Centrami Transferu Wiedzy w projekcie SPIN to:

 • Nauki o życiu (life science): CTW Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ
 • Energia zrównoważona: CTW Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego, CTW Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini, CTW Towarzystwo Geosynoptyków GEOS
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne – CTW Fundacja Progress and Business
 • Chemia - Sieć Badawcza Łukasiewicza – CTW Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie  
 • Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych - CTW Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
 • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego – CTW Fundacja Polish Heritage

Realizacja projektu SPIN pozwala na wykorzystanie potencjału środowiska naukowego w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw.  

Więcej informacji: www.spin.malopolska.pl

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2019 r. do 28.02.2022 r., gdzie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Liderem projektu, a Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. są Partnerami projektu.  Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” przewiduje działania w obszarze promocji małopolskiej oferty gospodarczej i wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie Małopolski. Skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP oraz potencjalnych inwestorów zagranicznych. Projekt zakłada m.in. organizację spotkań informacyjnych i forów dla małopolskich przedsiębiorców, szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także misji gospodarczych zarówno tych przyjazdowych jak i wyjazdowych, tj.:

 • misja gospodarcze z Senegalu, Chin, Niemiec, Francji, Szwecji, Ukrainy i Kazachstanu,
 • udział w targach branżowych jak WorldBuild w Kazachstanie, targi kosmetyczno – chemiczne w Honkongu Cosmoprof Asia, targi Mobile World Congress w Hiszpanii, Targi BAU, ProWein i Hannover Messe w Niemczech oraz Gitex w Dubaju i Spring Fair w Londynie.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.
Całkowita wartość: 28 467 807,02 PLN
Wartość dofinansowania: 24 193 158,56 PLN

Cel ogólny:
Rozwój cyfrowy Województwa Małopolskiego, poprzez zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa małopolskiego i wybranych jednostkach zależnych od Województwa Małopolskiego.

Cele bezpośrednie:
1) podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa wewnętrznych usług, mających na celu zapewnienie prawidłowej i ciągłej pracy Beneficjenta, podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i Partnera, poprzez:
- zapewnienie szerszego, łatwiejszego i bezpieczniejszego dostępu do informacji oraz świadczonych e-usług,
- wdrożenie mechanizmów cyberochrony oraz zastosowanie odpowiednich standardów cyberbezpieczeństwa,
- uruchomienie bezpiecznego środowiska IT mogącego świadczyć zaawansowane usługi cyfrowe dla podmiotów powiązanych,
- zabezpieczenie ciągłości działania dla realizowanych e-usług,
- zapewnienie możliwości wydajnej i niezawodnej pracy użytkownikom usług świadczonych przez środowisko IT,
- wdrożenie bezpiecznego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją.

2) zwiększenie dostępności do e-administracji szczebla regionalnego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją, poprzez:
- rozbudowę zasobów sprzętowych i infrastruktury Beneficjenta i podmiotów zaangażowanych w realizację projektu/Partnera,
- uruchomienie i udostępnienie usług wewnątrzadministracyjnych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu/Partnera,
- wdrożenie w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (EZD PUW),
- zwiększenie poziomu wykorzystania innowacyjnych rozwiązań informatycznych w pracy administracji publicznej w województwie małopolskim,
- ograniczenie „papierowego” obiegu dokumentów w pracy administracji publicznej województwa małopolskiego,
- upowszechnienie elektronicznego przepływu informacji w pracy samorządu województwa małopolskiego,
- uruchomienie i udostępnienie on-line usługi publicznej umożliwiającej kontakt klientów zewnętrznych z administracją samorządową,
- uruchomienie i udostępnienie on-line usługi publicznej umożliwiającej komunikację pomiędzy jednostkami administracji publicznej,
- podniesienie kwalifikacji i umiejętności ICT pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
- objęcie pracowników ww. podmiotów systemem zarządzania opartym na technologiach teleinformatycznych (2 266 osób).

3) w wyniku realizacji przedmiotowego projektu zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

Realizacja projektu służy rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniając się do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu, także w zakresie podniesienia bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz usług, poprzez wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w wybranych jednostkach zależnych od Województwa Małopolskiego. Rozwój e-administracji jest wielką szansą na usprawnienie działania urzędów, co jest korzystne dla nich samych i osób w nich zatrudnionych, jak również bardzo pożądane z punktu widzenia obywateli oraz przedsiębiorców. Proponowane działania mają na celu podniesienie jakości oferowanych usług dla odbiorców wewnętrznych – użytkowników systemów informatycznych i odbiorców zewnętrznych – klientów.

Źródło dofinansowania: Działanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej RPO WM 2014-2020

Celem projektu jest rozbudowa MIIP – Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, największego regionalnego geoportalu w Polsce, cyfryzacja zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) oraz budowa aplikacji do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: Działanie 4.3.3. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne RPO WM 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Wynika to z troski o środowisko naturalne. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu planowana jest modernizacja 58 budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł. W Projekcie uczestniczy 21 jednostek Województwa Małopolskiego. :

 • 7 jednostek edukacji (11 budynków),
 • 4 instytucje kultury (6 budynków),
 • 10 jednostek ochrony zdrowia (41 budynków).

Termomodernizacja pozwoli znacząco obniżyć koszty utrzymania obiektów.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: Działanie 12.2. Infrastruktura Edukacyjna RPO WM 2014-2020 oraz Działanie 4.3.3 Regionalna Polityka Energetyczna RPO WM 2014-2020

Celem realizacji projektu jest budowa miejsca służącego wsparciu rozwoju edukacji i nauki w województwie małopolskim. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Tematem przewodnim Małopolskiego Centrum Nauki ma być „człowiek”. W ramach tego hasła możliwe jest spójne prezentowanie w programie Centrum wystaw, eksponatów, pokazów, debat, warsztatów, wykładów z różnorodnych dziedzin, zarówno nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, jak i humanistycznych, społecznych, medycznych, a także sztuki. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2022 r.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: Działanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia RPO WM 2014-2020

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która w przyszłości ułatwi życie pacjentom oraz lekarzom. Celem realizacji projektu MSIM jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez unowocześnienie systemu obsługi pacjenta, ujednolicenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiającego swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: Działanie 2.1.1 E-administracja i otwarte zasoby RPO WM 2014-2020

Celem projektu jest rozwój cyfrowy Urzędu Marszałkowskiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych standardów informatycznych, które znacząco usprawnią zadania wykonywane przez pracowników urzędu i będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu obsługi mieszkańców Małopolski i jakość administracji samorządowej.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: Działanie: 5.2  Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T POliŚ 2014-2020

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu, poprzez zakup nowego taboru kolejowego, służącego do przewozów pasażerów na terenie województwa małopolskiego. Inwestycja obejmuje zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby przewozów pasażerskich o charakterze aglomeracyjnym wraz z kompleksową usługą serwisowo-utrzymaniowo-naprawczą zakupionego taboru kolejowego.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: 13 oś priorytetowa RPO WM 2014-2020

Głównym celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wsparcie obsługi Programu osiągnięte zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w zakresie zarządzania, wdrażania i certyfikacji. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na istotne znaczenie zasobów ludzkich, jak również konieczność utrzymywania oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w ramach projektu przeznaczone zostanie na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla pracowników, jej wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, w celu ułatwienia i usprawnienia pracy oraz wzmocnienia standardów pracy urzędniczej. Wsparte zostaną także działania polegające na stworzeniu oraz funkcjonowaniu niezbędnych systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie i wdrażanie oraz certyfikację Programu, realizując tym samym zapisy tzw. polityki e-Cohesion. Finansowane będą wszelkie koszty organizacyjne i administracyjne związane z zarówno oceną projektów, weryfikacji płatności, zapewnieniem ekspertów, monitorowaniem i kontrolą projektów realizowanych w ramach Programu, a także rozpatrywania skarg i odwołań w jego zakresie, jak również koszty związane z wykonaniem i upowszechnianiem ocen, analiz, ekspertyz, opinii, badań oraz ewaluacji na potrzeby Programu. Zapewnione zostanie także sprawne i efektywne funkcjonowanie Komitetu Monitorującego oraz innych ciał zaangażowanych w realizację Programu oraz wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej będą skierowane również na wsparcie zadań  związanych z zamknięciem MRPO i PO KL na lata 2007-2013, a także na prace związane z przygotowaniem do okresu programowania 2021-2027.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3
Budżet projektu: 56 mln zł
Okres realizacji: 2016 – 2023

Celem projektu MKZM II jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich szkół zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
1) Kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie.
Wspieranie organów prowadzących szkoły zawodowe w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Kompetencji Zawodowych w regionie, które uzyskały środki finansowe z RPO WM na lata 2014-2020 na kształtowanie dodatkowej oferty dla uczniów w tym płatne staże u pracodawców, kursy zawodowe oraz modernizację i doposażenie pracowni zawodowych.
2) Małopolska Chmura Edukacyjna (MCHE) – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych.
Wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów techników z Małopolski w zakresie 7 obszarów zawodowych we współpracy z uczelniami oraz szkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu kompetencji cyfrowych.
3) Promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej.
- Prowadzenie 300 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery w szkołach podstawowych i gimnazjalnych – zatrudnienie doradców zawodowych, prowadzenie poradnictwa dla uczniów. Partnerzy: 87 organów prowadzących szkoły podstawowe i gimnazja.
- Organizacja Festiwalu Zawodów – 3 dniowe Targi Edukacyjne. Przedsięwzięcie stanowi zwieńczenie procesu przygotowania ucznia do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. W trakcie targów uczniowie na żywo mogą skonfrontować wiedzę teoretyczną na temat danego zawodu z jego praktycznym wymiarem. Wszystkie prezentacje przygotowywane są przez szkoły zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami – ponad 100 stoisk. Każdego roku Festiwal odwiedzany jest przez 15-20 000 osób.
- Organizacja studiów dyplomowych dla nauczycieli z doradztwa zawodowego. Partner Politechnika Krakowska, Centrum Pedagogiki i Psychologii.
- Organizacja Konkursu Mam Zawodów. Mam Fantazję. Konkursy dla uczniów szkół zawodowych zaplanowane w projekcie MKZ II mają za zadanie sprawdzać wiedzę i umiejętności uczniów w poszczególnych zawodach oraz zaangażować przedsiębiorców w proces oceny prac w poszczególnych konkurencjach. Podczas konkursu uczniowie mogą skonfrontować swoje umiejętności praktyczne z potrzebami rynku pracy.
4) Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) prowadzonych przez Województwo Małopolskie Uruchomienie 2 CKZ w branży medyczno-społecznej oraz turystyczno-gastronomicznej oferujących najwyższe standardy kształcenia umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji dla uczniów/słuchaczy poprzez realizację kursów zawodowych, staży w przedsiębiorstwach, doradztwa zawodowego oraz możliwość kształcenia się w nowocześnie wyposażonych i zmodernizowanych pracowniach zawodowych.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.1.5
Budżet projektu – ponad 35 mln zł
Okres realizacji: 2016 – 2023

To projekt pozakonkursowy, którego celem jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów (począwszy od piątej klasy szkoły podstawowej) w zakresie kształcenia ogólnego w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości poprzez wsparcie stypendialne.

Stypendium – w zależności od klasy, do której uczęszcza uczeń – w wysokości 4800 zł, 6000 zł lub 7200 zł jest przyznawane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i/lub przedsiębiorczości. 

W projekcie przewidziano przyznanie co najmniej 5110 stypendiów w 7 kolejnych naborach w latach szkolnych 2016/2017-2022/2023 (liczba wniosków złożonych w trzech pierwszych naborach to odpowiednio ok.1000, 2600 i 4100). W ciągu trzech lat podpisano odpowiednio 737, 1565 i 2800 umów.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4
Budżet przedsięwzięcia – ponad 40 mln zł
Okres realizacji: 2016 – 2023

„Małopolska Chmura Edukacyjna” jest przedsięwzięciem flagowym Województwa Małopolskiego realizowanym w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie składa się z 3 projektów pozakonkursowych: projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” ma na celu wyposażenie placówek w sprzęt, w tym m. in. budowę systemu informatycznego (tzw. private cloud) oraz budowę infrastruktury w szkołach i realizowany przez AGH w Krakowie. W ramach projektu, który prowadzi Departament Edukacji Zespół ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego w partnerstwie z uczelniami wyższymi pn.  „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” - realizowane są zajęcia edukacyjne z przedmiotów ogólnych, szkolenia dla nauczycieli przedmiotów ogólnych oraz warsztaty weekendowe i letnie dla uczniów odbywające się na terenie uczelni wyższych. W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowane są zajęcia z przedmiotów zawodowych, warsztaty weekendowe i letnie dla uczniów oraz podejmowane działania związane ze wzrostem kompetencji z zakresu wykorzystania TIK w dydaktyce przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Ponadto, organy prowadzące przygotowują do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wnioski konkursowe na dofinansowanie działań w szkole w zakresie realizacji zajęć z przedmiotów ogólnych.

Więcej informacji

Źródło dofinansowania: RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 10.1.5, typ B
Budżet projektu: 10 mln zł
Okres realizacji: 2016–2023

Projekt Małopolskie Talenty zakłada wdrożenie finalnej wersji modelu wsparcia uczniów zdolnych wypracowanego i przetestowanego w innowacyjnym projekcie DiAMEnT. Celem projektu „Małopolskie Talenty” jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień z obszaru kompetencji kluczowych przedmiotowych - języka obcego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, technologii informacyjno-komunikacyjnych i kompetencji kluczowych ponadprzedmiotowych - kompetencji społecznych, uczenia się na 3 etapach edukacyjnych: kl. 4-6 szkoły podstawowej (SP), gimnazjum (G), szkoły ponadgimnzjalnej (SPG) kończącej się maturą wśród populacji uczniów zdolnych z Małopolski poprzez realizację kompleksowego systemu działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego, w okresie od stycznia 2016 do grudnia 2021 r., których efektem będzie:

 • wzbogacenie oferty edukacyjnej o specjalne rozwiązania programowe i organizacyjne dla kształtowania kompetencji kluczowych, rozwoju uzdolnień uczniów,
 • wprowadzenie systemowej diagnozy indywidualnych uzdolnień kierunkowych uczniów z kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji kluczowych uczniów,
 • zwiększenie motywacji i inspiracji u uczniów do pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych,
 • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia ucznia w szczególności zdolnego w kompetencjach kluczowych,
 • zdobycie przez kadrę oświatową wiedzy i umiejętności z zakresu wdrożenia narzędzi wsparcia wykorzystywanych w projekcie.

Projekt Małopolskie Talenty  składa się z dwóch kompatybilnych projektów tj.  konkursowego - rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów oraz pozakonkursowego  koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych. W ramach projektów:

 • w projekcie pozakonkursowym zostaną opracowane i zmodyfikowane programy i materiały służące wspieraniu uzdolnień uczniów z zakresu kompetencji kluczowych i przekazane Beneficjentom projektów konkursowych do realizacji zajęć pozaszkolnych w CWUZ, (Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych), zostaną przeprowadzone szkolenia dla ponad 1000 nauczycieli pracujących  z uczniami zdolnymi, uczniowie otrzymają wsparcie w postaci diagnozy w zakresie uzdolnień kluczowych oraz dodatkowych zajęć, warsztatów prowadzonych na uczelniach wyższych w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów oraz w ramach Forum Młodych Talentów;
 • w projektach konkursowych odbędzie się rekrutacja uczniów do projektu wśród uczniów szkół z Małopolski z trzech etapów edukacyjnych klasy 4-6 SP, G, SPG kończąca się maturą, realizacja w CWUZ rocznych zajęć pozaszkolnych dla uczniów danego etapu edukacyjnego w obszarze kompetencji kluczowych przedmiotowych i ponadprzedmiotowych, po uprzednio przeprowadzonej diagnozie uzdolnień kluczowych (w ramach projektu pozakonkursowego),  zostanie zapewniona kadra nauczycieli do realizacji zajęć z uczniami. Łącznie w ramach czteroletniego cyklu zajęć pozaszkolnych wsparciem zostanie objętych 25000 uczniów.  W projekcie uczestniczą 233 szkoły z Małopolski, w przeważającej większości są to szkoły podstawowe (I i II etap edukacyjny w projekcie).

Link do strony: https://malopolskietalenty.pl

Źródło dofinansowania: Programu INTERREG Europa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Małopolska wspólnie ze Śląskiem i Podkarpackiem oraz regionami słowackimi bierze udział we wdrażaniu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020. Całkowity budżet Programu wynosi 155 mln euro.

Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-słowackiego pogranicza i wspiera projekty w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, rozwoju transportu oraz poprawy jakości edukacji.

Obszar wsparcia po stronie województwa małopolskiego obejmuje:

 • podregion nowosądecki (powiaty gorlicki, nowosądecki, limanowski, nowotarski, tatrzański, m. Nowy Sącz),
 • podregion oświęcimski (powiaty suski, wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski),
 • oraz powiat myślenicki.

Województwo uczestniczy we wdrażaniu Programu poprzez prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego (środki PT Programu), wspierając beneficjentów w procesie starania się o środki z budżetu Programu, a także w trakcie realizacji projektów. W gronie regionów objętych Programem (Małopolska, Śląsk, Podkarpacie, Preszowskie, Żylińskie) Małopolska jest na 1. miejscu pod względem liczby projektów.

Link do strony: https://pl.plsk.eu

Źródło dofinansowania: Programu INTERREG Europa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

W odpowiedzi na bieżące dążenia Unii Europejskiej do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym Województwo Małopolskie przystąpiło do międzynarodowego projektu SYMBI w ramach programu INTERREG Europa.

Przejście do modelu zrównoważonego rozwoju typu bezodpadowego (ang. zero waste) wymaga znaczących zmian w zakresie polityki i reform na szczeblu terytorialnym, co wymusza na władzach regionalnych wdrożenie nowego, kompleksowego podejścia.

Pomysł projektu zrodził się w związku z potrzebą ułatwienia tego przejścia, do czego przyczynić się może wymiana doświadczeń między organami administracji terytorialnej i interesariuszami oraz wspólne wypracowanie rozwiązań na rzecz przekształcenia modelu gospodarki regionalnej.

Nadrzędnym celem projektu SYMBI jest wspieranie polityk publicznych prowadzących do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez rozpowszechnianie symbiozy przemysłowej oraz wspieranie wdrażania korzystnych instrumentów i działań politycznych. Ich istotnym elementem będzie zmniejszanie kosztów produkcji i łagodzenie presji na środowisko dzięki zwiększonej efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych.

Partnerami projektu są organy administracyjne, organizacje naukowe i pozarządowe z siedmiu państw: Hiszpanii, Włoch, Słowenii, Grecji, Węgier, Finlandii oraz Polski.

Link do strony: www.interregeurope.eu/symbi

Źródło dofinansowania: Programu INTERREG Europa Środkowa (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Celem projektu jest stworzenie inteligentnego modelu dla skutecznego i zrównoważonego systemu zarządzania miejskimi terenami zielonymi w powiązaniu z strategiami na poziomie regionalnym.

Projekt opiera się na trzech filarach:

 1. przygotowanie inteligentnych metod oceny miejskich terenów zieleni oraz narzędzi wraz z integrującym podejściem do zielonej infrastruktury w planowaniu przestrzennym celem poprawy efektywności środowiskowej i łagodzenie skutków zmiany klimatu,
 2. wzmocnienie uczestnictwa i zaangażowania społeczności w procesach decyzyjnych związanych z planowaniem, tworzeniem i utrzymaniem zieleni miejskiej,
 3. przygotowanie transnarodowych modeli prowadzących do zrównoważonego, zintegrowanego zarządzania miejskimi przestrzeniami zieleni, poprzez wzmocnienie budowania potencjału sektora publicznego.

Partnerami projektu są instytucje z Węgier, Austrii, Czech, Chorwacji, Polski, Słowenii i Włoch.

Link do strony: www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html

Źródło dofinansowania: RPO WM na lata 2014-2020

Celem projektu jest stworzenie platformy dystrybucji treści cyfrowych, która przy wykorzystaniu najnowszych technologii i narzędzi multimedialnych, umożliwi prezentację oferty turystycznej regionu w nowoczesny i atrakcyjny sposób.

W ramach projektu stworzony zostanie m.in. nowy regionalny portal turystyczny, aplikacja mobilna, planer podróży, wdrożona zostanie technologia beacon i IoT. Pozyskane zostaną cyfrowe treści turystyczne, w szczególności dot. turystyki rowerowej oraz stworzone zostaną, w technologii 2D i 3D, wirtualne spacery po Małopolsce w ośmiu wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej i słowackiej).

www.visitmalopolska.pl

Źródło dofinansowania: Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Celem projektu "Małopolski Tele-Anioł" jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi niesamodzielnym Małopolanom, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują bezpłatnie opaskę bezpieczeństwa i zostają objęci teleopieką, z możliwością całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Dodatkowo część z uczestników projektu może otrzymać  dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Link do strony, zakładki www, na której znajduje się pełny opis realizowanego projektu: www.malopolska.pl/teleaniol

Źródło dofinansowania: 13 oś priorytetowa RPO WM 2014-2020

Głównym celem Pomocy Technicznej jest zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wsparcie obsługi Programu osiągnięte zostanie przede wszystkim poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w zakresie zarządzania, wdrażania i certyfikacji. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na istotne znaczenie zasobów ludzkich, jak również konieczność utrzymywania oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wsparcie w ramach projektu przeznaczone zostanie na zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla pracowników, jej wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, w celu ułatwienia i usprawnienia pracy oraz wzmocnienia standardów pracy urzędniczej. Wsparte zostaną także działania polegające na stworzeniu oraz funkcjonowaniu niezbędnych systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie i wdrażanie oraz certyfikację Programu, realizując tym samym zapisy tzw. polityki e-Cohesion. Finansowane będą wszelkie koszty organizacyjne i administracyjne związane z zarówno oceną projektów, weryfikacji płatności, zapewnieniem ekspertów, monitorowaniem i kontrolą projektów realizowanych w ramach Programu, a także rozpatrywania skarg i odwołań w jego zakresie, jak również koszty związane z wykonaniem i upowszechnianiem ocen, analiz, ekspertyz, opinii, badań oraz ewaluacji na potrzeby Programu. Zapewnione zostanie także sprawne i efektywne funkcjonowanie Komitetu Monitorującego oraz innych ciał zaangażowanych w realizację Programu oraz wsparcie dla potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Działania realizowane w ramach osi priorytetowej będą skierowane również na wsparcie zadań  związanych z zamknięciem MRPO i PO KL na lata 2007-2013, a także na prace związane z przygotowaniem do okresu programowania 2021-2027.

Więcej informacji

logotypy

Źródło dofinansowania: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 10 Pomoc Techniczna EFRR

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Działalność informacyjno-promocyjna Instytucji Zarządzającej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 w roku 2023 – Pomoc Techniczna”.

Celem projektu jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wsparcie realizacji programu osiągnięte zostanie poprzez szeroko rozumiane działania informacyjno-promocyjne, dzięki którym nastąpi aktywizacja beneficjentów, którzy wcześniej nie korzystali z Funduszy Europejskich (FE) w Małopolsce. Jednocześnie, celem powyższych działań, będzie utrzymanie zainteresowania FE na terenie Małopolski.

Wsparte zostaną również działania polegające na zwiększeniu świadomości

w temacie wartości Unii Europejskiej (UE), w tym m.in. równości, niedyskryminacji, włączenia społecznego w celu zwalczania negatywnych stereotypów dot. grup narażonych na dyskryminację oraz zapewnienia szerokiej akceptacji społecznej dla działań rozwojowych, realizowanych przy udziale FE oraz znaczenia przynależności do UE i roli w kształtowaniu przyszłości UE. Działania obejmą również organizację delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, których rezultatem będzie pogłębianie wiedzy na temat FE czy też dzielenie się wiedzą na temat dobrych praktyk.

Grupami docelowymi projektu są Instytucja Zarządzająca, Instytucje Pośredniczące, partnerzy, o których mowa w art. 8 ust.1 CPR, beneficjenci i potencjalni beneficjenci zaangażowani w realizację programu.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 5 635 559,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 790 225,00 zł

Więcej informacji