Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Koordynacja kształcenia zawodowego

Zadanie  realizowane jest w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania projektowe będą skoncentrowane na wsparciu rozwoju branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego, we współpracy z instytucjami edukacyjnymi oraz środowiskiem gospodarczym i naukowym.

Wsparcie dedykowane kształceniu zawodowemu, jest kontynuacją działań skierowanych na rzecz tego sektora edukacji w latach 2010-2015 w ramach projektu systemowego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. 

 Do celów szczegółowych zadania należy:

 • wzmocnienie współpracy szkół z pracodawcami,
 • rozwój współpracy działających w regionie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego (CKZ) z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Cele zostaną osiągnięte poprzez szereg działań wdrażanych na poziomie Województwa Małopolskiego, w tym:

 • opracowanie wzorcowego „Modelu kształcenia zawodowego w Małopolsce 2014-2020”
 • organizację warsztatów/spotkań mających na celu wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe w tworzeniu oferty dla uczniów, kadry i szkół w poszczególnych obszarach kształcenia zawodowego oraz wzmacnianiu współpracy z pracodawcami
 • opracowywanie  raportów branżowych/sprawozdań/materiałów dotyczących działań na rzecz kształcenia zawodowego w Małopolsce, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych działań analitycznych i operacyjnych (patrz załącznik)
 • rozwijanie systemu wsparcia merytorycznego dla działań związanych z uruchomieniem w subregionach sieci branżowych CKZ zapewniających najwyższe standardy praktycznej nauki zawodu, w oparciu o ujednolicone zasady działania
 • organizowanie i prowadzenie prac Regionalnych Rad Branżowych, gremiów opiniodawczo-doradczych wspierających działania na rzecz trwalszego powiązania szkół zawodowych z potrzebami pracodawców, w tym poprzez wymianę dobrych praktyk  i opinii pomiędzy podmiotami systemu edukacji a także przygotowywanie rekomendacji/stanowisk istotnych z punktu widzenia realizacji przez Województwo działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w regionie (patrz załącznik)
 • silniejsze powiązanie środowiska edukacyjnego z przedsiębiorcami na poziomie lokalnym  partnerstw branżowych
 • wspieranie CKZ w trakcie realizacji zadań zbieżnych z zadaniami CKZiU w obszarze kształcenia zawodowego poprzez udział w pracach powołanych Rad Programowych,
 • wsparcie w zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia w danym obszarze na wniosek pracodawców, tworzenia klas patronackich, współpraca w zakresie organizacji i prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności,
 • organizacja inicjatyw na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w regionie – dobre praktyki, prezentowanie wyników badań, w tym diagnozy sytuacji na rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców,
 • organizacja i przeprowadzenie konkursów umiejętności praktycznych/zawodowych w poszczególnych branżowych dla uczniów realizowanych przy wsparciu zawodowców praktyków.