Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

2023/2024

Ogłoszono wyniki konkursu

Ogłoszenie wyników Konkursu im. Marszałka Marka Nawary pn. "Respectus" za rok akademicki 2022/2023

5 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia list autorów najlepszych prac wyłonionych przez Komisję Konkursową w Konkursie im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z  samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”, którym zostanie złożona propozycja zakupu licencji niewyłącznej do pracy, co stanowić będzie podstawę do wykorzystanie jej w praktyce. 

Uchwała do pobrania.

Informacja z dnia 27 września 2023 r.

Województwo Małopolskie wystartowało z pierwszą edycją Konkursu im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”.

I.

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków informuje o naborze wniosków
w Konkursie im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. Małopolska 2023”.

Szczegółowe zasady określa Regulamin Konkursu im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030” – do pobrania tutaj.

Celem konkursu jest:

 1. wyłanianie i nagradzanie osób, które wnoszą znaczący wkład intelektualny w budowanie pozycji ustrojowej i osiągnięć samorządu terytorialnego.
 2. wspieranie realizacji Strategii Województwa pn. „Małopolska 2030”.
 3. realizacja przedsięwzięć naukowych mających praktyczne zastosowanie.
 4. prezentacja osiągnięć naukowych.
 5. wyróżnienie absolwentów uczelni wyższych.

W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. praca napisana jest w języku polskim lub została przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego,
 2. zgłoszone prace zostały obronione w roku ogłoszenia konkursu lub w ciągu poprzednich dwóch lat kalendarzowych,
 3. w przypadku prac licencjackich, inżynierskich lub magisterskich muszą one zostać ocenione na egzaminie dyplomowym co najmniej na ocenę dobrą.

Tematyka prac musi być powiązana z obszarami tematycznymi ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska 2030”, takimi jak:

 1. obszar I – „Małopolanie”,
 2. obszar II – „Gospodarka”,
 3. obszar III – „Klimat i środowisko”,
 4. obszar IV – „Zarządzanie Strategiczne Rozwojem”,
 5. obszar V – „Rozwój zrównoważony terytorialnie”,

a zarazem dotyczyć ustroju oraz działalności samorządu terytorialnego, co może odnosić się również do postaci związanych z samorządem terytorialnym. Prace mogą być także ukierunkowane na tematy związane ze współpracą samorządu województwa, powiatu lub gminy oraz uczelni, ośrodka akademickiego lub instytutu.

Nagrody:

Autorom najlepszych prac, wyłonionych przez Komisję Konkursową i zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Małopolskiego, złożona zostanie propozycja zakupu licencji niewyłącznej do prac, co stanowić będzie podstawę do wykorzystania ich w praktyce. Szczegółowe zasady określa umowa. Zakup licencji nie ogranicza autora pracy w dowolnym dalszym jej dysponowaniu na dowolnych polach eksploatacji.

W każdej z kategorii tj.:

 1. pracy licencjackiej lub inżynierskiej;
 2. pracy magisterskiej;
 3. pracy doktorskiej;

zostaną złożone dwie propozycje zakupu licencji niewyłącznej:

 1. w przypadku pracy licencjackiej lub inżynierskiej za opłatą w wysokości 3.000,00 zł brutto.
 2. w przypadku pracy magisterskiej za opłatą w wysokości 4.000,00 zł brutto.
 3. w przypadku pracy doktorskiej za opłatą w wysokości 5.000,00 zł brutto.
 4. każda z osób, od której zakupiono licencję otrzymuje dyplom.

II.

 1. zgłoszenia prac do konkursu może dokonać autor pracy lub jego pełnomocnik. W przypadku kiedy praca zgłaszana jest przez pełnomocnika należy dostarczyć stosowne pełnomocnictwo wraz ze zgłoszeniem.
 2. prace należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Respectus”.
 3. warunkiem zgłoszenia pracy do uczestnictwa w konkursie jest złożenie:
  • wypełnionego formularza zgłoszeniowego;
  • zaświadczenia lub kopii zaświadczenia potwierdzającego obronę pracy zgłoszonej do Konkursu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku pracy licencjackiej / inżynierskiej lub magisterskiej musi ono zawierać informację, iż praca została oceniona co najmniej na ocenę dobrą;
  • jednego egzemplarza pracy w formie zbindowanej;
  • zapisu zgłaszanej pracy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD.
  • złożony w konkursie oprawiony egzemplarz pracy oraz zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD – pod rygorem odrzucenia ze względów formalnych – powinien być anonimowy. Dane autora pracy, uczelni itp. powinny zostać usunięte
   z treści i być wpisane wyłącznie w formularzu zgłoszenia. Strona tytułowa pracy powinna zawierać: kategorię, tytuł i rok wykonania.

Egzemplarze prac zgłaszane do konkursu stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują:

 1. Karta zgłoszenia.
 2. Klauzula informacyjna RODO.
 3. Regulamin Konkursu im. Marszałka Marka Nawary pn. „Respectus” na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską dotyczącą zagadnień związanych z samorządem terytorialnym w szczególności wpisujących się w cele Strategii Województwa pn. „Małopolska 2023”.
 4. Umowa licencyjna niewyłączna.

III.

Termin i sposób składania wniosków:

 1. Dokumenty należy składać w terminie od 28 września do 27 października 2023 r.
 2. Dokumenty związane z naborem można wnosić:
 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – „Respectus”.
  O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji „Respectus” w:
  - Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  - Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
  - Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123.

IV.

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego, na której zamieszczono niniejsze ogłoszenie.

V.

Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Zespół ds. Stypendiów:

Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Barbara Kaczyńska – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 721,
Wojciech Kucharski – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Inspektor, tel. 12 61 60 759,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Aleksandra Warpacha – Referent, tel. 12 61 60 761,
Wojciech Batko - Młodszy Referent, tel. 12 61 60 713.
Nowy Sącz
Piotr Grześków – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Inspektor, tel. 12 61 60 973.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 166,
Dariusz Niedojadło – Inspektor, tel. 12 61 60 165.

Sekretariat Departamentu EK, tel. 12 61 60 700
e-mail:

Więcej informacji na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2339696,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-konkursie-im-marszalka-marka-nawary-pn-respectus-na-najlepsza-prace-.html