Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Pamięta"

Uchwałą nr LVI/801/22 z dnia 4 lipca 2022 roku Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”.

Po uwzględnieniu opinii i rekomendacji Komisji konkursowej oraz Zarządu Województwa Małopolskiego, Sejmik Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w łącznej kwocie 300 000 zł, na realizację 26 zadań obejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej, będących dziedzictwem narodowym położonym na obszarze województwa małopolskiego.

baner konkursu Małopolska pamięta

Zarząd Województwa Małopolskiego (uchwałą nr 518/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r.) ogłosił konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej, będących dziedzictwem narodowym – w ramach konkursu pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej”.

Konkurs dotyczy podejmowania działań związanych z właściwie sprawowaną przez organy administracji publicznej ochroną i właścicielską opieką nad zabytkowymi miejscami pamięci narodowej – będącymi obiektami budowlanymi, budowlami lub obiektami małej architektury – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – posiadającymi wartość historyczną i /lub artystyczną, pełniącymi funkcje memoratywne (upamiętniające osoby lub istotne zdarzenia historyczne ważne dla historii Polski i narodowości zamieszkujących nasz kraj), takimi jak:

  1. pomniki;
  2. tablice upamiętniające wydarzenia lub postaci historyczne,
  3. nagrobki osób, które walczyły o wolność narodową i suwerenność państwową Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych bądź okupacyjnych;
  4. groby i cmentarze wojenne;
  5. inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kapliczek i krzyży przydrożnych), będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej i historii Polski

Jako miejsca pamięci narodowej rozumie się:

  1. obiekty związane z działaniami prowadzonymi na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski;
  2. obiekty będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej, historii Polski i narodowości zamieszkujących nasz kraj;
  3. miejsca spoczynku osób związanych z działaniami na rzecz odzyskania lub obrony niepodległości Polski;
  4. miejsca popełnienia zbrodni w ramach działań zbrojnych lub represji ze strony reżimów totalitarnych oraz miejsca spoczynku ofiar będących obywatelami polskimi lub przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną.

baner konkursu

Na realizację jednego zadania dotacja może być udzielona do kwoty 30 000 zł.

Do konkursu mogą być składane wnioski na realizację zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 r., a kończyć się będą nie później niż 31 grudnia 2022 r.

Wnioski o dotacje należało składać do dnia 10 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 423, 63 03 139, 63 03 407.

pomnik w KupieniniePomnik Ofiar Wojen Światowych w Kupieninie (gmina Mędrzechów) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

Celem konkursu jest podtrzymywanie lub przywracanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach, poprzez udzielanie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, w zakresie prowadzenia działań zmierzających do zachowania materialnych obiektów będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków

Pomnik w SłopnicachPomnik poświęcony 32 ofiarom hitleryzmu zamordowanym 17 lipca 1944 r. w Słopnicach (gmina Słopnice) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

Interaktywna mapa:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w geoportalu MIIP