Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolska Pamięta"

Uchwałą nr XLI/577/21 Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 5 lipca 2021 r. rozstrzygnął konkurs pn. „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii" dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym.

Z budżetu województwa małopolskiego udzielone zostają dotacje w ogólnej kwocie 400 000 zł na 40 zadań – prac konserwatorskich lub robót budowlanych prowadzonych przy zabytkowych: pomnikach; tablicach upamiętniających wydarzenia lub postaci historyczne; nagrobkach osób, które walczyły o wolność narodową i suwerenność państwową Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych lub okupacyjnych; grobach i cmentarzach wojennych oraz innych obiektach małej architektury, będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej i historii Polski.

W dniu 4 maja 2021 r. uchwałą nr 542/21 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkursu pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów stanowiących miejsca pamięci narodowej i martyrologii, będących dziedzictwem narodowym położonym na obszarze województwa małopolskiego.

Na realizację konkursu przeznaczono kwotę w wysokości 400 000 zł w podziale na poszczególne zadania.

Obiekty, przy których będą wykonywane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą być wpisane do rejestru zabytków województwa małopolskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną i / lub historyczną.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu kosztów, jednak nie może przekroczyć kwoty 25 000 zł.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wnioski o dotację można było składać do dnia 25 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 423, 63 03 139, 63 03 407.

pomnik w KupieniniePomnik Ofiar Wojen Światowych w Kupieninie (gmina Mędrzechów) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich.

Małopolska jest miejscem szczególnie doświadczonym przez historię, a Małopolanie wielokrotnie w dziejach narodu i państwa polskiego dawali przykład przywiązania do najważniejszych dla Polaków wartości, poświęcając za nie swoje zdrowie i życie. Zarząd Województwa Małopolskiego uznaje, iż troska o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, jest obowiązkiem samorządów lokalnych i regionalnych.

Celem strategicznym, uzasadniającym organizację i ogłoszenie konkursu jest konieczność udzielenia wsparcia samorządom terytorialnym szczebla gminnego i powiatowego z terenu województwa małopolskiego, w zakresie prowadzenia działań mających na celu zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii, będących świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej Polaków.

Konkurs jest inicjatywą Zarządu Województwa Małopolskiego, wyrażającą troskę o zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii w Małopolsce, mającą także promować  i zachęcać władze samorządowe małopolskich gmin i powiatów do podejmowania działań zmierzających do lepszej opieki nad miejscami pamięci.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 423, 63 03 139, 63 03 407.

Pomnik w SłopnicachPomnik poświęcony 32 ofiarom hitleryzmu zamordowanym 17 lipca 1944 r. w Słopnicach (gmina Słopnice) po przeprowadzonych w 2019 r. pracach konserwatorskich,

Interaktywna mapa:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w geoportalu MIIP