Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalna Strategia Innowacji

Małopolskie inteligentne specjalizacje

Małopolskie inteligentne specjalizacje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) jest jednym z 10 programów strategicznych do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011-2020 (SRWM), opracowywanych przez samorząd województwa małopolskiego.

RSI jest dokumentem określającym cele i kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki województwa małopolskiego do roku 2020, które będą realizowane w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. W tym sensie RSI jest również dokumentem definiującym cele rozwoju gospodarczego, samorządu województwa małopolskiego.

Głównym celem RSI jest poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno innowacyjnej jak i naukowej, w oparciu o harmonijną politykę kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami i instytutami badawczymi. RSI opiera się na zdefiniowanych obszarach inteligentnej specjalizacji, które wyznaczają kierunki rozwoju regionu. Inwestowanie w precyzyjnie określone obszary, pozwala na optymalizację działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Skupienie działań inwestycyjnych na konkretnych obszarach gospodarki pozwala też na lepsze wykorzystanie zasobów i środków finansowych. Dlatego w RSI położony został nacisk na wspieranie specjalizacji regionalnej. Do dziedzin specjalizacji zaliczono:

  • Nauki o życiu (life science)
  • Energia zrównoważona
  • Technologie informacyjne i komunikacyjne (w tym multimedia)
  • Chemia
  • Produkcja metali i wyrobów metalowych (z wyłączeniem maszyn i urządzeń),
  • Elektrotechnika i przemysł maszynowy,
  • Przemysły kreatywne oraz czasu wolnego

Część programowa RSI została skonstruowana w trzystopniowym układzie, który tworzą Priorytety, Działania i Przedsięwzięcia strategiczne. Priorytety i działania korespondują z kierunkami polityki dotyczącymi innowacyjnej gospodarki, określonymi w SRWM. Priorytety RSI określono następująco:

  • Priorytet 1. Stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Jego celem jest wysoka skłonność przedsiębiorstw do prowadzenia działalności innowacyjnej poprzez ograniczanie barier i obniżanie kosztów wdrażania innowacji. Założeniem nadrzędnym jest również trwały wzrost poziomu wydatków sektora prywatnego na działalność badawczo-rozwojową, a tym samym upodmiotowienie przedsiębiorstw w zakresie kreowania polityki innowacyjnej oraz rozwoju województwa.
  • Priorytet 2. Rozwój infrastruktury gospodarki opartej na wiedzy. Jego celem jest zapewnienie korzystnych warunków zewnętrznych dla funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zwiększona skłonność małopolskich firm do prowadzenia działalności innowacyjnej, w tym badawczo-rozwojowej poprzez wzmocnienie istniejącej i rozwój nowej infrastruktury dla gospodarki opartej na wiedzy oraz zwiększenie podaży wiedzy komplementarnej z potrzebami rozwojowymi przedsiębiorców.
  • Priorytet 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jego celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu konkurencyjności gospodarki Małopolski poprzez tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Integralną częścią RSI jest Diagnoza pogłębiona innowacyjności gospodarki Małopolski.