Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Regionalna Strategia Innowacji

Małopolskie inteligentne specjalizacje

Małopolskie inteligentne specjalizacje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI WM 2030) została opracowana od podstaw w 2020 roku i jest dokumentem nowej generacji, zastępującym dotychczasową Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2020. Jej strukturę wyznaczają inteligentne specjalizacje regionu (obowiązujące niezmiennie od 2015 roku) – w ich układzie została przeprowadzona diagnoza regionalnej innowacyjności, na ich poziomie wypracowano ustalenia analityczne, w odniesieniu do nich zaplanowano interwencję strategiczną.

Natomiast podstawową osią, wokół której w RSI koncentrują się diagnoza specjalizacji, schemat ich monitoringu oraz założenia i propozycje w zakresie wspierania obszarów IS w Małopolsce, są łańcuchy wartości. To pojęcie stosowane jest jako narzędzie analizy konkurencyjności pojedynczego przedsiębiorstwa. Łańcuch jest metaforą wszystkich istotnych procesów, na jakie można „rozłożyć” działalność firmy po to, żeby zrozumieć, z jednej strony, powstawanie kosztów w trakcie działalności, z drugiej wyodrębnić istniejące lub potencjalne pola wyróżnienia się firmy.

Działania podejmowane w RSI WM 2030 mają przyczyniać się do wzrostu poziomu innowacyjności regionu do roku 2030. Cel ten jest planowany do osiągnięcia dzięki interwencji w 3 obszarach strategicznych:

  • Innowacyjne zaplecze, potencjał i wizerunek regionu,
  • Innowacyjność i transformacja przemysłowa przedsiębiorstw,
  • Zaufanie, więzi i dyfuzja wiedzy w ekosystemie innowacyjności.

Wyzwania dla obszarów są nakreślone 8 celami strategicznymi, które uszczegółowione są 37 propozycjami działań/projektów.

Cel główny RSI WM 2030 służy realizacji jednego z celów zapisanych w SRWM 2030 („Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Małopolski”). Przyjmuje się, że głównym motorem wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej będzie innowacyjność wynikająca m.in. z efektywnej współpracy podmiotów z domen inteligentnych specjalizacji w ramach łańcuchów wartości (współ)tworzonych w regionie.

Dokument RSI WM 2030 został przyjęty przez Zarząd Województwa Małopolskiego w lutym 2021 roku. Miejsce Strategii w systemie zarządzania regionalnymi dokumentami strategicznymi na lata 20+ jest na tę chwilę nieokreślone. Dokument pozycjonuje się natomiast wyraźnie w stosunku do regionalnej strategii nadrzędnej (SRWM 2030) oraz szeregu dokumentów krajowych i unijnych. Uściśleń należy oczekiwać po zapowiedzianym w SRWM 2030 Planie Zarządzania Strategią.

Podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie polityką innowacyjności regionu, m.in. za pośrednictwem wdrażania RSI WM 2030, jest Zarząd Województwa Małopolskiego. W jego imieniu pracę nad opracowaniem dokumentu i zarządzaniem przypisanym mu procesem strategicznym realizuje Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki. W wymiarze operacyjnym, opieka nad procesem leży w kompetencjach Zespołu ds. Zarządzania Inteligentnymi Specjalizacjami.