Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Generalny

Dyrektor Departamentu Generalnego: Lidia Jagiełka-Różańska
Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego ds. Cyfryzacji - Główny Informatyk Urzędu: Jacek Barski
Zastępca Dyrektora Departamentu Generalnego: Mirosław Łukańko

Sekretariat:
ul. Racławicka 56, Kraków 
6 piętro (budynek B), pokój 652
Opis lokalizacji 
tel.: +48 12 63 03 520
fax: +48 12 63 03 560
e-mail:
Adres do korespondencji
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Departament Generalny:

 1. zapewnia sprawną organizację Urzędu, właściwą organizację pracy pracowników oraz niezbędne wyposażenie techniczne,
 2. wspiera Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie utrzymania i rozwoju systemu w Urzędzie i nadzoruje jego dokumentację,
 3. przyjmuje skargi, wnioski i petycje kierowane do Marszałka Województwa lub Zarządu Województwa Małopolskiego oraz nadzoruje ich załatwienie,
 4. prowadzi Dziennik Podawczy,
 5. prowadzi archiwum,
 6. prowadzi bibliotekę,
 7. prowadzi ewidencję analityczną mienia Urzędu,
 8. rozlicza dotacje celowe na utrzymanie stanowisk osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie kosztów rzeczowych,
 9. podejmuje inicjatywy na rzecz wdrożenia nowoczesnego zarządzania publicznego w Urzędzie i regionie,
 10. organizuje i koordynuje działania z zakresu informacji publicznej w Urzędzie,
 11. uczestniczy w upowszechnianiu doświadczeń samorządowych,
 12. koordynuje zadania związane z realizacją standardów kontroli zarządczej,
 13. prowadzi sprawy związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
 14. zapewnia funkcjonowanie Pionowi Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Niejawnej,
 15. realizuje zadania z zakresu powszechnego obowiązku obrony,
 16. koordynuje oraz realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,
 17. realizuje oraz koordynuje sprawy związane z nadzorem bezpieczeństwa informacji w zakresie działalności Urzędu,
 18. zapewnia funkcjonowanie Inspektorowi Ochrony Danych,
 19. realizuje zadania z zakresu nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie,
 20. zapewnia niezbędne wyposażenie techniczne Urzędu w sprzęt i systemy informatyczne,
 21. zapewnia ciągłość realizacji świadczeń informatycznych,
 22. prowadzi obsługę systemów informatycznych,
 23. sprawuje nadzór nad infrastrukturą informatyczną,
 24. planuje, prowadzi i koordynuje zadania z zakresu informatyki,
 25. projektuje kierunki i programy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie,
 26. podejmuje działania na rzecz pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków pozabudżetowych na zadania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego,
 27. kształtuje współpracę jednostek administracji publicznej i innych zainteresowanych organizacji w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie, w szczególności w zakresie kształtowania nowoczesnych cyfrowych rozwiązań administracyjnych,
 28. prowadzi zadania edukacyjne w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz budowy społeczeństwa informacyjnego,
 29. promuje i popularyzuje zasady funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej,
 30. zapewnia obsługę sekretarsko-kancelaryjną Sekretarzowi, Dyrektorowi Urzędu,
 31. poprzez działający w Departamencie Generalnym zespół radców prawnych:
  a) zapewnia obsługę prawną Zarządu i komórek organizacyjnych Urzędu,
  b) występuje przed sądami i Krajową Izbą Odwoławczą,
  c) koordynuje i podejmuje inicjatywy legislacyjne w zakresie działań dotyczących samorządu Województwa,
  d) koordynuje opiniowanie projektów aktów prawnych otrzymywanych w ramach konsultacji społecznych,
  e) monitoruje zmiany w prawie krajowym i Unii Europejskiej oraz sygnalizuje zmiany odpowiednim komórkom organizacyjnym Urzędu,
  f) wydaje opinie prawne i udziela wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej,
  g) opiniuje pod względem prawnym projekty uchwał Sejmiku, uchwał Zarządu oraz projekty aktów kierownictwa wewnętrznego,
 32. poprzez działający w Departamencie Generalnym zespół ds. zamówień publicznych koordynuje proces udzielania zamówień publicznych w Urzędzie, a w szczególności:
  a) opracowuje zbiorczy plan zamówień publicznych na dany rok w oparciu o plany przedstawione przez departamenty oraz dokonuje wyboru odpowiedniego trybu i procedury postępowania,
  b) organizuje oraz przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu lub Województwa we współpracy z departamentami merytorycznym, zgodnie z regulaminem dotyczącym udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
  c) prowadzi i koordynuje wspólne postępowania o udzielenie zamówień publicznych dla Urzędu, Województwa, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych,
  d) prowadzi rejestry zamówień publicznych, zgodnie z  regulacjami wewnętrznymi oraz przygotowuje sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazuje go w ustawowym terminie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.