Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Budżetu i Finansów

Skarbnik Województwa Małopolskiego: Marta Tylek
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów:
Agnieszka Tulej
Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, Główny Księgowy Urzędu:
Małgorzata Polończyk

Sekretariat:
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56
III piętro, pokój 320
Opis lokalizacji
tel. 12 63 03 319
fax. 12 63 03 321
e: mail:
Adres do korespondencji: 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

Departament Budżetu i Finansów:

 1. prognozuje, planuje i nadzoruje budżet Województwa, a w szczególności:
  a) planuje dochody i wydatki Województwa,
  b) proponuje źródła sfinansowania deficytu budżetowego,
 2. proponuje tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, a w szczególności:
  a) określa terminy obowiązujące w toku prac projektowych,
  b) określa obowiązki poszczególnych departamentów w toku tych prac,
  c) określa obowiązki wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych w toku tych prac,
 3. analizuje stan wykonania budżetu i opracowuje projekty jego zmian,
 4. opracowuje wieloletnią prognozę finansową Województwa,
 5. prowadzi sprawozdawczość budżetową, także dla potrzeb Sejmiku i Zarządu,
 6. nadzoruje prawidłowość gospodarowania środkami budżetowymi i jawność budżetu,
 7. realizuje umowę zawartą z bankiem obsługującym budżet Województwa,
 8. prowadzi rachunkowość budżetu Województwa,
 9. prowadzi rachunkowość jednostki budżetowej – Urzędu z wyłączeniem opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat za substancje kontrolowane,
 10. prowadzi ewidencję syntetyczną mienia Województwa,
 11. prowadzi egzekucję należności pieniężnych Województwa,
 12. przygotowuje wnioski kredytowe oraz emisję obligacji wojewódzkich,
 13. przygotowuje materiały do audytu finansowego,
 14. zarządza finansami Województwa, dbając o efektywne wykorzystanie wolnych środków,
 15. sporządza analizę sprawozdawczości budżetowej pod kątem efektywnego zarządzania finansami Województwa, w tym struktury dochodów i wydatków Województwa, poziomu zadłużenia, wieloletnich prognoz itp.,
 16. analizuje dla potrzeb Zarządu system finansów publicznych i przygotowuje projekty zmian w tym zakresie,
 17. realizuje zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej programów operacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 18. opracowuje wieloletnie plany inwestycyjne,
 19. sporządza listę zbiorczą inwestycji planowanych do budżetu rocznego oraz na lata następne w przypadku inwestycji wieloletnich, z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania,
 20. prowadzi rejestr inwestycji ujętych w budżecie Województwa w danym roku oraz w wieloletnich planach inwestycyjnych.