Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biuro ds. Certyfikacji

P.O. Dyrektora Biura: Agata Syrek

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72
3 piętro, pokój 334
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 940 
fax: 12 29 90 941

Biuro ds. Certyfikacji:

 1. weryfikuje Deklaracje Wydatków przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 (dalej: RPO WM), a także koszty poświadczane przez IZ w Deklaracjach, a następnie sporządza i przesyła do KE wnioski o płatność okresową/ ostateczne wnioski o płatność okresową dla każdego roku obrachunkowego oraz w ramach każdego z funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej EFS),
 2. przygotowuje i aktualizuje prognozy certyfikacji przekazywanej do KE,
 3. sporządza, w oparciu o ponowną weryfikację wszystkich certyfikowanych w roku obrachunkowym kosztów, Roczne Zestawienia Wydatków, oddzielnie dla każdego z funduszy, tj. EFRR i EFS, które przesyłane są do KE zgodnie z art. 126b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17/12/2013 r., co stanowi częściowe zamknięcie pomocy,
 4. monitoruje poziom: wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do KE, kwot wnioskowanych do KE, płatności okresowych otrzymanych z KE, zaliczek początkowych i rocznych otrzymanych z KE, realizację zasady n+3, korekt i innych elementów wynikających z przepisów szczegółowych regulujących proces certyfikacji,
 5. prowadzi bieżący monitoring wyników kontroli i audytów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w ramach RPO WM,
 6. przygotowuje projekty informacji na Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej: ZWM) dotyczące wstrzymania/ponownego uruchomienia procesu certyfikacji w ramach RPO WM,
 7. realizuje inne zadania operacyjne związane z procesem certyfikacji i monitoringiem finansowym, w tym:
  a) opracowuje i aktualizuje procedury BC, w tym przygotowuje wzory dokumentów operacyjnych na potrzeby Biura ds. Certyfikacji,
  b) konsultuje zapisy procedur Instytucji Pośredniczących (dalej: IP)/IZ RPO WM w zakresie zgodnym z zakresem prac Biura ds. Certyfikacji,
  c) przygotowuje dane, materiały i informacje na żądanie KE, Instytucji Koordynującej Proces Certyfikacji (dalej: IKPC), Instytucji Audytowej (dalej: IA) i innych uprawnionych organów kontrolnych,
 8. prowadzi analizę ryzyka w zakresie obszarów wynikających z realizowanych zadań, w tym identyfikacji ryzyka dla wykonywanych czynności oraz proponuje i wprowadza mechanizmy zaradcze i kontrolne,
 9. przygotowuje okresowe informacje na żądanie ZWM o kluczowych ryzykach w realizacji RPO WM,
 10. współpracuje z IP, IKPC, IA, organami kontroli, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwem Finansów, KE oraz komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaangażowanymi we wdrażanie RPO WM,
 11. przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji, wykonuje czynności kancelaryjnych oraz przestrzega zasad i trybu postępowania z dokumentacją, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi.