Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Biuro ds. Certyfikacji

Dyrektor Biura: Agata Syrek

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72
3 piętro, pokój 334
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 940 

Struktura Biura ds. Certyfikacji

 • Zespół ds. Certyfikacji Wydatków (BC-I)
 • Stanowisko ds. monitoringu finansowego (BC-II)
 • Stanowisko ds. wsparcia kluczowych zagadnień związanych z procesem certyfikacji  (BC-III)

Zadania:

Do szczegółowego zakresu działania Zespołu ds. Certyfikacji Wydatków (BC-I) należy:

 1. W zakresie RPO WM:
  1. weryfikowanie deklaracji wydatków przekazywanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014–2020 (dalej: IZ) - Departament Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich (dalej: MW), a także kosztów poświadczanych przez MW w deklaracjach, a następnie sporządzanie i przesyłanie do KE wniosków o płatność okresową/ ostatecznych wniosków o płatność okresową dla każdego roku obrachunkowego oraz w ramach każdego z funduszy, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS);
  2. sporządzanie, w oparciu o ponowną weryfikację wszystkich certyfikowanych w roku obrachunkowym kosztów, Rocznego Zestawienia Wydatków, oddzielnie dla każdego z funduszy, tj. EFRR i EFS, które przesyłane są do KE zgodnie z art. 126 b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. (z późn. zm.), co stanowi częściowe zamknięcie pomocy;
  3. prowadzenie bieżącego monitoringu wyników kontroli i audytów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w ramach RPO WM;
  4. przygotowanie projektów informacji na Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej: ZWM) dotyczących wstrzymania/ponownego uruchomienia procesu certyfikacji w ramach RPO WM;
  5. zamykanie perspektywy finansowej 2014–2020 w części dotyczącej certyfikacji.
 2. W zakresie FEM 2021–2027:
  1. weryfikowanie deklaracji wydatków przekazywanych przez MW, a także kosztów poświadczanych przez MW w deklaracjach, a następnie sporządzanie i przesyłanie do KE wniosków o płatność okresową/ wniosków o płatność końcową dla każdego roku obrachunkowego oraz w ramach każdego z funduszy, tj. EFRR, EFS+ i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (dalej: FST);
  2. sporządzanie, w oparciu o ponowną weryfikację wszystkich certyfikowanych w roku obrachunkowym kosztów, Rocznego Zestawienia Wydatków, oddzielnie dla każdego z funduszy, tj. EFRR, EFS+ i FST, które przesyłane są do KE zgodnie z art. 76 ust. 1 lit. b) w związku z art. 98 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r., co stanowi częściowe zamknięcie pomocy;
  3. prowadzenie bieżącego monitoringu wyników kontroli i audytów zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzanych w ramach FEM 2021–2027;
  4. przygotowanie projektów informacji na Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej: ZWM) dotyczących wstrzymania/ponownego uruchomienia procesu księgowania wydatków (certyfikacji) do KE w ramach FEM 2021 – 2027.

Do szczegółowego zakresu działania Stanowiska ds. monitoringu finansowego (BC–II) należy:

 1. W zakresie RPO WM:
  1. przygotowanie i aktualizacja prognozy certyfikacji przekazywanej do KE;
  2. monitorowanie poziomu wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do KE, kwot wnioskowanych do KE, płatności okresowych otrzymanych z KE, zaliczek początkowych i rocznych otrzymanych z KE, realizacji zasady n+3, korekt i innych elementów wynikających z przepisów szczegółowych regulujących proces certyfikacji;
  3. zamykanie perspektywy finansowej 2014–2020 w zakresie certyfikacji (w części dot. monitoringu finansowego);
  4. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura ds. Certyfikacji w zakresie monitoringu finansowego oraz zadań związanych z procesem certyfikacji wydatków.
 2. W zakresie FEM 2021–2027:
  1. przygotowanie prognozy/aktualizacji prognozy wniosków o płatność kierowanych do KE (na podstawie danych przekazanych przez MW);
  2. monitorowanie poziomu: wydatków kwalifikowanych zadeklarowanych do KE, kwot wnioskowanych do KE, płatności okresowych (refundacji) otrzymanych z KE, zaliczek otrzymanych z KE, korekt kwot ujętych w rocznych zestawieniach wydatków, not księgowych otrzymanych z KE oraz innych elementów wynikających z przepisów szczegółowych regulujących proces księgowania wydatków (certyfikacji) do KE;
  3. monitorowanie realizacji zasady n+3/n+2;
  4. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura ds. Certyfikacji w zakresie monitoringu finansowego oraz zadań związanych z procesem księgowania wydatków (certyfikacją) do KE.

Do szczegółowego zakresu działania Stanowiska ds. wsparcia kluczowych zagadnień związanych z procesem certyfikacji (BC-III) należy:

 1. Koordynacja zadań związanych z procesem zamykania perspektywy finansowej 2014-2020 w części dotyczącej certyfikacji,
 2. Koordynacja kluczowych zagadnień związanych z programem operacyjnym FEM 2021 – 2027 w zakresie właściwości Biura ds. Certyfikacji,
 3. Opracowywanie i sporządzanie raportów z systemu SL na potrzeby certyfikacji/ księgowania wydatków (certyfikacji) do KE,
 4. Koordynacja zmian i wsparcie zadań związanych z aktualizacją procesu księgowania wydatków (certyfikacji) do KE,
 5. Koordynacja współpracy z IA na etapie przygotowania i weryfikacji rocznego zestawienia wydatków oraz audytu systemu,
 6. Realizacja innych zadań zapewniających wsparcie w bieżącej działalności Zespołu ds. Certyfikacji Wydatków (BC-I) oraz Stanowiska ds. monitoringu finansowego (BC-II).