Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

Kultura

Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski. Nagroda wręczana jest od 2003 roku.

Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.

Samorząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym regionu przekształcił w 2009 roku Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w celu zwiększenia kręgu potencjalnych odbiorców nagrody oraz zwrócenia uwagi na czynną opiekę nad zabytkami regionu. Uznając zabytki architektury drewnianej za jeden z istotnych czynników współkształtujących środowisko człowieka oraz uczestniczących w kształtowaniu świadomości indywidualnej i społecznej podjęto decyzję o ustanowieniu nagrody, która stworzyłaby możliwość wyróżnienia całokształtu działalności oraz dokonań w dziedzinie szeroko pojętej ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Nagroda w wysokości 25 tys. zł jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Wyboru Laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia do nagrody na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. Zgłoszenia do Nagrody składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 12/ 63 03 305.

Adres e-mail do korespondencji:

Patron
Patron Nagrody
dr Marian Kornecki (1924-2001)

"I jestem przekonany, że ze swego miejsca w kosmosie, skąd niewątpliwie bacznie się nam przygląda, jest jak wówczas promienny i szczęśliwy, przekonał się bowiem, że pamiętamy Go i że będziemy o nim pamiętać. Bo po prostu w pełni sobie na to zasłużył"

z artykułu "Wspomnienie o Przyjacielu" – prof. Tadeusza Chrzanowskiego

Marian Kornecki – urodził się 24 marca 1924 roku w Krakowie. W 1936 roku ukończył szkołę podstawową przy ul. Studenckiej w Krakowie, a później w 1939 roku krakowskie Liceum im. Jana III Sobieskiego. W latach 1942-43 uczestniczył w zajęciach Szkoły Przemysłu Artystycznego. Po otrzymaniu w 1944 roku tzw. małej matury na kompletach tajnego nauczania, już po wojnie uzupełnił wykształcenie średnie w liceum im. Adama Mickiewicza w Krakowie. W 1946 roku zdał egzamin dojrzałości. W latach 1947-51 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, 15 stycznia 1951 roku uzyskał stopień magistra praw. W latach 1977-78 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim z metodologii badań nad sztuką. 16 grudnia 1988 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych za pracę "Kościoły drewniane w Małopolsce".

Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania, realizowanego z niezwykłym oddaniem i pasją przez dziesięciolecia, było drewniane budownictwo sakralne i ludowe. Owocem tych działań był innymi współudział w zaprogramowaniu i realizacji parku etnograficznego w Wygiełzowie – Lipowcu. Wydał także 105 zeszytów "Kościołów drewnianych", biuletynu Sekcji Kościoły Drewniane SHS i Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie.

Dr Marian Kornecki był pracownikiem instytucji zajmujących się problematyką architektury, ochrony zabytków, min. Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie, Pracowni Konserwacji Zabytków, Instytutu Sztuki PAN, Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie i Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie. Był także wykładowcą w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, działał czynnie w Stowarzyszeniu Historyków Sztuki (był członkiem Zarządu, członkiem Komisji Konserwatorskiej); ponadto prowadził w Krakowie cykl comiesięcznych wykładów o kościołach drewnianych. Był także członkiem ICOMOS, Stowarzyszenia Konserwatorów Polskich; brał także udział w komisji prezentującej delegatom UNESCO propozycję wpisania do rejestru światowych zabytków grupy drewnianych kościołów z Polski południowej. Marian Kornecki był autorem i współautorem wielu wydawnictw poświęconym drewnianej architekturze.

W 1995 roku za całokształt działalności w dziedzinie ratowania polskiego dziedzictwa kulturowego został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Marian Kornecki zmarł 31 grudnia 2001 roku, pozostając w pamięci jako historyk sztuki, uczony bez reszty oddany ratowaniu ojczystego dziedzictwa kulturowego, wybitny znawca architektury drewnianej, niestrudzony inwentaryzator zabytków. Nabożeństwo żałobne odprawiono 9 stycznia 2002 roku w kościele Św. Anny w Krakowie, po czym trumnę złożono w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Nakładem Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w 2002 roku ukazała się publikacja pt. "Świat miniony. Architektura drewniana Małopolski ze szkicowników Mariana Korneckiego" zawierająca artykuł "Marian Kornecki – życie i działalność"; spis zeszytów i notatników konserwatorskich Mariana Korneckiego; wybrane materiały ikonograficzne z notatników Mariana Korneckiego; "Kościoły drewniane", czyli tzw. gazetka; bibliografię prac Mariana Korneckiego w opracowaniu Stanisława Kołodziejskiego.