Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

O projekcie

Logotyp dla projektu realizowanego w ramach środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

W latach 2021-2022 Województwo Małopolskie realizuje projekt pn. Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

Projekt finansowany jest ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku
  • Wartość projektu: 678 000 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 518 670 zł
  • Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 91 530 zł

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności samorządów gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania procesem rewitalizacji, włączenia społecznego oraz korzystania z narzędzi jakie daje ustawa o rewitalizacji, a także wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów.

Główne działania w projekcie to wsparcie merytoryczne gmin poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz indywidualne konsultacje eksperckie, a także rozbudowa regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji oraz uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Małopolskiego o komponent dotyczący rewitalizacji.

Klauzula RODO

Wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji  

W latach 2016-2018 Województwo Małopolskie realizowało projekt pn. Wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji.

Projekt finansowany był ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

  • Okres realizacji projektu: od 7 marca 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku
  • Wartość projektu: 5 480 933,40 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 4 118 726,44 zł
  • Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 726 836,26 zł

Głównym celem projektu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów problemowych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla tych działań.

Dla kształtu projektu istotny był fakt, iż był on realizowany w czasie, gdy dopiero od kilku miesięcy obowiązywała ustawa o rewitalizacji, będąca pierwszym aktem prawnym całościowo regulującym zagadnienie rewitalizacji. Ustawa ta stanowiła przełom w prowadzeniu przez samorządy gmin procesów rewitalizacji. Do tej pory rewitalizacja nie była bowiem zadaniem własnym gminy i dopiero z dniem wejścia w życie ustawy (18 listopada 2015 roku) stworzone zostały ramy formalno-prawne do prowadzania przez samorządy gmin kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych szeroko definiowanym kryzysem.

W tym kontekście ważnym celem projektu było zarówno upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, jak i pomoc gminom w poznaniu i stosowaniu wprowadzonych ustawą pojęć, rozwiązań i procedur. Szczególną uwagę zwracano na wzmacnianie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych i prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji i ich realizację.

Główne działania w projekcie dotyczyły wsparcia merytorycznego gmin. Zorganizowano 11 spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń, w których łącznie uczestniczyło ponad 500 osób. Przeprowadzono dziesiątki indywidualnych konsultacji w zakresie opracowania programu rewitalizacji. W ramach konkursu dotacji dla gmin na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji wypłacono 98 dotacji na łączną kwotę 4 182 681,77 zł.

Dzięki realizacji projektu małopolskie gminy mogły w większym stopniu korzystać z różnych form wsparcia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Posiadanie przez gminę programu rewitalizacji spełniającego kryteria Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 i wpisanego do wykazu programów rewitalizacji dawało bowiem podstawę do ubiegania się o dofinasowanie konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. osi priorytetowej „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej”.

Na dzień zakończenia projektu do wykazu programów rewitalizacji wpisane były 142 programy (78% wszystkich małopolskich gmin), w tym 96 zostało opracowanych lub zaktualizowanych w ramach projektu. Jednocześnie można stwierdzić, iż ze wsparcia merytorycznego (finansowanego w ramach projektu) skorzystały wszystkie gminy, których programy znalazły się w wykazie.

Informacje na temat konkursu dotacji dla gmin