Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

II nabór wniosków

Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ" w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI GRANTU

Uprzejmie informujemy, że uległ zmianie okres realizacji projektu grantowego z 31 grudnia 2022 r. na 31 maja 2023 r.

W związku z tym umożliwia się wydłużenie okresu realizacji grantu dla podmiotów, które złożyły wnioski w ramach II naboru do 15 marca 2023 r. 

Placówki zainteresowane wydłużeniem terminu realizacji grantu proszone są o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  w celu przygotowania stosownego aneksu do umowy najpóźniej do 10 grudnia 2022 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 1728/22 w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” - II nabór.

Lista rankingowa, zawierająca listę wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w ramach drugiego naboru wraz z wysokością przyznanego grantu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Lista wniosków, które w ramach drugiego naboru nie spełniły kryteriów formalnych wyboru i uzyskały ocenę negatywną stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Termin składania wniosków: 1-15 lipca 2022 r.

I. Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

II. Formuła projektu:

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

III. Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Publiczne oraz niepubliczne podmioty lecznicze prowadzące w województwie małopolskim placówkę/i POZ mające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i udzielające świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie:

  1. „świadczenia lekarza POZ” (wymóg minimalny do złożenia wniosku o grant) lub
  2.  „świadczenia lekarza POZ” i „świadczenia pielęgniarki POZ” lub
  3.  „świadczenia lekarza POZ” i „świadczenia położnej POZ” lub
  4.  realizują świadczenia we wszystkich trzech zakresach.

Jeden podmiot leczniczy może złożyć jeden wniosek o grant bez względu na liczbę prowadzonych placówek POZ.

IV. Zakres przedmiotowy dofinansowania:

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na:

  1. zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  2. zakup środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  3. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;

Artykuły możliwe do zakupu w ramach poszczególnych kategorii wymienionych wyżej określa załącznik nr 2 do regulaminu stanowiący zamknięty katalog zakupów możliwych do realizacji w ramach grantów. Jednocześnie dopuszcza się, aby 20% środków grantu było wydatkowane na inne potrzeby zakupowe placówek POZ, pod warunkiem iż zakupione środki/artykuły, sprzęt czy wyposażenie odpowiadają na pilne potrzeby związane z COVID-19 i zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii. 

Grant może być przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z działaniami realizowanymi od dnia publikacji listy rankingowej na stronie grantodawcy do zakończenia okresu realizacji grantu, pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulamin udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego.

V. Finanse:

Kwota alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczona na realizację projektu pn. „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ” wynosi 10 000 000 zł (pierwszy i drugi nabór).

Dostępne środki w ramach drugiego naboru - 5 276 214,15 zł

Minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na podmiot leczniczy prowadzący placówkę/i POZ, a maksymalna kwota grantu nie przekracza kwoty 200 tys. zł na podmiot leczniczy prowadzący placówkę/i POZ. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania grantu wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to: 85% współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + 15% wkład własny grantobiorców.

 VI. Harmonogram naboru:

W ramach naboru wnioski należy składać w terminie od 1-15 lipca 2022 r. Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

WAŻNE: Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z regulaminem udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

VII. Sposób aplikowania:

Wniosek w formacie pdf należy złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod  adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe dla placówek POZ” (decyduje  data  wpływu  na  skrytkę ePUAP). Zasady realizacji spraw przez Internet dostępne są pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,2852,zalatw-sprawe-przez-internet.html

VIII. Ocena wniosków:

Ocena wniosków o grant będzie przeprowadzona przez komisję oceny wniosków w dwóch etapach (Etap 1 - ocena formalna, Etap 2 - ocena merytoryczna), zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w regulaminie.

IX. Informacja o projekcie:

Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:  lub dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 12 397 44 00.

Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru.

DOKUMENTY DO POBRANIA

 Logotypy z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych