Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie dla POZ

logo funduszy eurpoejskich regionalnego programu, flaga Polski, logo Województwa Małopolskiego, logo Unii Eurposjskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

„MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA
PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym projektu jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w województwie małopolskim poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) - w szczególności personelu medycznego oraz ich pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 8 140 715,68 z czego:

  • 6 919 608,32 zł stanowią środki dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Społecznego (85%)
  • 1 221 107,36 zł stanowi wkład własny grantobiorców (15%)

Okres realizacji projektu: 23.02. 2022 r. – 31.05.2023 r.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wsparcie w formie grantów kierowane jest do publicznych oraz niepublicznych podmiotów leczniczych prowadzących w województwie małopolskim placówkę/i POZ mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i udzielających świadczenia gwarantowane w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie minimum „świadczenia lekarza POZ”.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na:

  • Zakup środków ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  • Zakup środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;
  • Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia niezbędnego do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19;

Jednocześnie dopuszcza się, aby 20% środków grantu było wydatkowane na inne potrzeby zakupowe placówek POZ, pod warunkiem, iż zakupione środki/artykuły, sprzęt czy wyposażenie odpowiadają na pilne potrzeby związane z COVID-19 i zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii. Artykuły możliwe do zakupu w ramach poszczególnych kategorii zostały wyszczególnione w załączniku nr 2 do regulaminu.

Minimalna kwota grantu wynosi 10 tys. zł na podmiot leczniczy prowadzący placówkę/i POZ, a maksymalna kwota grantu nie przekracza kwoty 200 tys. zł na podmiot leczniczy prowadzący placówkę/i POZ.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego to: 85 % współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % wkład własny grantobiorców.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji i udziału w projekcie zostały opisane w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA. PAKIET MEDYCZNY 3  – WSPARCIE GRANTOWE PLACÓWEK POZ”.

Informacje o prowadzonych naborach dostępne są w zakładce: Nabór wniosków