Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kandydaci na egzaminatorów

Egzaminatorem może zostać osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie;
 • posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu prawo jazdy właściwej kategorii lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • ukończyła 23 lata;
 • posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy; posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 • daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 • jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 • dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
 • kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
 • zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Wymagania, o których mowa powyżej:

 • pkt 1 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
 • pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

Osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy
o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do właściwego organu ewidencyjnego:

 1. skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa;
 2. dokumenty, o których mowa w § 50 ust. 1 rozporządzenia;
 3. kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów;
 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Opłata za egzamin wynosi:

 

 • kat. A prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 200 zł, 
 • kat B lub T prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 250 zł, 
 • kat. C lub D prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 300 zł, 
 • pozwolenie - teoria 100 zł - praktyka 150 zł. 

 

Opłatę za egzamin należy wpłacić na konto:

Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
nr rachunku bankowego: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000
tytuł wpłaty: WORD - Komisja Weryfikacyjna kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów; egz. teoretyczny kat. ........., egz. praktyczny kat. ........ prawa jazdy.


W przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami,
 • dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

 

LINK DO SESJI EGZAMINACYJNEJ: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/egzaminatorzy

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 07.06.2024 r.

 

Za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów pobiera się opłatę w wysokości 50 zł (opłata pobierana po zdanym egzaminie weryfikacyjnym).

Opłatę wpis do ewidencji należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

62 1020 2892 0000 5402 0667 3810 (NUMER KONTA OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 LIPCA 2018 R.)

Procedura wpisu do ewidencji egzaminatorów

Udostępnianie danych z ewidencji egzaminatorów

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 t.j.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 cyt. ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Art. 13 ust. 1 i 2 cyt. ustawy stanowi, iż udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 cyt. ustawy udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje
w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.