Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Egzamin na prawo jazdy

Uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, oraz składa odpowiednio:

 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami;
 • wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 lub art. 56 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami;
 • wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora, wskazanego na tym wniosku,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o kierujących pojazdami, jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające lub z udziałem instruktora, który je przeprowadzał,
 • informację o potrzebie przeprowadzenia egzaminu pojazdem, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy, lub z udziałem tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy o kierujących pojazdami.

W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie do ośrodka egzaminowania, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje ośrodkowi egzaminowania nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu (przepisu nie stosuje się do żołnierza dzsw i dowódcy jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw.).

Obowiązek informowania ośrodka egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę nie dotyczy żołnierza dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 ze zm.), zwanego dalej "żołnierzem dzsw", który osiągnął minimalny wiek, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami.

W przypadku żołnierza dzsw, przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania, dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie żołnierza dzsw składa do ośrodka egzaminowania wniosek o wyznaczenie terminu egzaminu przed wydaniem pozwolenia wojskowego. Wzór wniosku o wyznaczenie terminu egzaminu przed wydaniem pozwolenia wojskowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Wniosek, o którym mowa powyżej, dowódca jednostki wojskowej przekazuje do ośrodka egzaminowania z wykorzystaniem:

1) elektronicznej skrzynki podawczej udostępnionej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej lub

2) adresu do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 i 1860)

- jako dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do wniosku dowódca jednostki wojskowej dołącza kopię:

1) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przez żołnierza dzsw ubiegającego się o pozwolenie wojskowe,

2) orzeczenia lekarskiego, wydanego dla żołnierza dzsw, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

3) orzeczenia psychologicznego, wydanego dla żołnierza dzsw, o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami

- zaopatrzoną w kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

W przypadku gdy niemożliwe jest przekazanie przez dowódcę jednostki wojskowej do ośrodka egzaminowania wniosku lub załączników w sposób określony w ust. 7 i 8, przekazanie tego wniosku i załączników następuje w postaci papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640). Wówczas dowódca jednostki wojskowej dołącza do wniosku oryginał zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, oraz poświadczone przez niego za zgodność z oryginałem kopie orzeczeń, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3.

Osobę, która:

1)  przystępowała do egzaminu w trybie art. 99 ust. 1 pkt 1, art. 102 ust. 2 ustawy i uzyskała negatywny wynik egzaminu albo

2) przystępuje do egzaminu w związku z odzyskiwaniem uprawnień do kierowania pojazdami

- uznaje się za osobę po raz pierwszy przystępującą do egzaminu na prawo jazdy lub pozwolenie.


Na wniosek i koszt osoby egzaminowanej dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym.

 

Ośrodek egzaminowania:

1) na podstawie numeru identyfikującego kandydata na kierowcę, albo na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia oraz imienia i nazwiska - jeżeli osoba nie posiada numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane;

2) sprawdza dane w profilu kandydata na kierowcę i w przypadku braku wątpliwości co do ważności lub prawidłowości tych danych rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8;

3) wyznacza termin egzaminu przez wskazanie daty i godziny przeprowadzenia egzaminu na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyznaczenia;

4) wydaje zaświadczenie o wyznaczeniu terminu egzaminu na druku, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Opłaty egzaminacyjne

Przy ustalaniu terminu egzaminu trzeba dokonać opłaty egzaminacyjnej, której wysokość zależy od kategorii prawa jazdy, o jaką się ubiegasz i wynosi:

Ceny egzaminów na prawo jazdy są określone w uchwale Nr LXIV/946/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami na obszarze województwa małopolskiego.

Ustalona wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego na terenie województwa małopolskiego, w tym za przeprowadzenie:

 • części teoretycznej egzaminu państwowego - w wysokości 50 zł;
 • części praktycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii:
  1) AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem – w wysokości 200 zł,
  2) B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E - w wysokości 250 zł;
 • części praktycznej egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - pobiera się opłatę, o której mowa w pkt 2 lit a.

 

Egzamin teoretyczny

Zasady przeprowadzania egzaminów zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659 ze zm.).

Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:
1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
2) w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d cyt. rozporządzenia.

Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
    a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
    a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:
1) jedną prawidłową odpowiedź;
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
    a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    b) 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
    c) 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

Osoba egzaminowana, będąca osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, na przeczytanie:

1) treści pytania, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, ma 40 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;

2) pytania i udzielenie odpowiedzi, o których mowa w ust. 6 pkt 2, ma łącznie 75 sekund.

8. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

9. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

10. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

11. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut, a dla osoby, o której mowa w ust. 7, wynosi 40 minut.

 

Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

W takim przypadku:

1) czas egzaminu wydłuża się o 25 minut,

2) dla osób, o których mowa w § 19 ust. 7, czas egzaminu wydłuża się o 40 minut

- dla każdej następnej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

 

Egzamin praktyczny

Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:

a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz dwóch losowo wybranych zadań określonych w poz. 2-5 tabeli nr 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia; zestawy zadań wybiera losowo system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin;

2) wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:

– nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,

– nr 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia - w zakresie pozwolenia,

b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

 

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy podczas części praktycznej egzaminu wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E w sposób określony dla tej kategorii prawa jazdy.

Osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii AM czterokołowcem lekkim lub motorowerem trójkołowym podczas części praktycznej egzaminu wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii B1 w sposób określony dla tej kategorii z zachowaniem czasu i miejsca przeprowadzania egzaminu określonego dla prawa jazdy kategorii AM. Osoba niepełnosprawna, o której mowa w § 10 ust. 5, podczas części praktycznej egzaminu państwowego wykonuje zadania określone dla prawa jazdy kategorii BI w sposób określony dla tej kategorii z zachowaniem czasu i miejsca przeprowadzania egzaminu określonego dla prawa jazdy kategorii AM.

Zadania egzaminacyjne przeprowadzane w ramach części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym jest przeprowadzany ten egzamin.

 

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 października 2023 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2324 t.j.)

Dane adresowe Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

ul. Nowohucka 33a
30-728 Kraków
Telefony: Centrala - (12) 656 56 20; (12) 656 17 18; (12) 656 18 36
Fax: (12) 269 90 40
Email:

Oddziały Terenowe MORD w Krakowie

1. Oddział Terenowy w Krakowie

ul. Balicka 127
30-149 Kraków
Telefony: Centrala - (12) 393 37 41,
Fax: (12) 393 37 43

2. Odział Terenowy w Oświęcimiu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 (w budynku MZK)
32-600 Oświęcim
Telefon: 571 298 504
Fax: (33) 506 50 01

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
Telefon: Sekretariat: 18 449-08-80
Email:

Oddział Terenowy MORD w Nowym Sączu

1. Oddział Terenowy w Nowym Targu

ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ
Telefony: Centrala - (12) 393 37 41,
Fax:  (12) 393 37 43

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie

ul. Okrężna 2F
33-104 Tarnów
Telefon: Sekretariat: tel./fax: (014) 626 99 11
Email: