Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Egzamin na prawo jazdy

Uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego osoba egzaminowana informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, oraz składa odpowiednio:

 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 53a ust. ustawy o kierujących pojazdami;
 • wniosek, o którym mowa w art. 54 ust. 6 ustawy o kierujących pojazdami;
 • wniosek, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, z podaniem imienia
  i nazwiska oraz numeru instruktora,
 • kopię świadectwa kwalifikacji wstępnej określonej w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jeżeli osoba egzaminowana w zakresie prawa jazdy kategorii C lub D nie spełnia kryterium wieku określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 6 i 7 lit. b ustawy o kierujących pojazdami.

W przypadku żołnierzy odbywających szkolenie w jednostkach wojskowych przed wyznaczeniem terminu egzaminu przez ośrodek egzaminowania dowódca jednostki wojskowej prowadzącej szkolenie składa wniosek o jego wyznaczenie, a informację o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę przekazuje nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Ośrodek egzaminowania:

 1. na podstawie informacji, o której mowa powyżej, oraz na podstawie numeru PESEL osoby egzaminowanej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, pobiera informacje zawarte w profilu kandydata na kierowcę wraz z informacją o ukończonym szkoleniu dla kandydatów na kierowców lub motorniczych - jeżeli odbycie takiego szkolenia było wymagane,
 2. przyjmując wymagane od osoby egzaminowanej dokumenty:
  a) sprawdza prawidłowość ich wypełnienia i weryfikuje je z dokumentem tożsamości,
  b) rejestruje tę osobę w ewidencji osób egzaminowanych, o której mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.);
 3. wyznacza termin egzaminu państwowego umożliwiający przeprowadzenie egzaminu państwowego w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów i wydaje zaświadczenie o jego wyznaczeniu, na druku, którego wzór określa załącznik nr 1 do cyt. rozporządzenia.

Opłaty egzaminacyjne

Przy ustalaniu terminu egzaminu trzeba dokonać opłaty egzaminacyjnej, której wysokość zależy od kategorii prawa jazdy, o jaką się ubiegasz i wynosi:

Egzamin teoretyczny

Zasady przeprowadzania egzaminów zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.).

§ 19

 1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:
  1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
  2) w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d cyt. rozporządzenia.
 2. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.
 3. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 cyt. rozporządzenia, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.
 4. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
  1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
  a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
  2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
  a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
 5. Każde pytanie zawiera:
  1) jedną prawidłową odpowiedź;
  2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
  a) 3 punkty - pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  b) 2 punkty - pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  c) 1 punkt - pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.
 6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
  1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami "TAK" albo "NIE" jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
  2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi - dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.
 7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
 8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
 9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
 10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Egzamin praktyczny

Warunkiem przystąpienia do praktycznej części egzaminu państwowego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Pozytywny wynik z części teoretycznej jest ważny przez okres 6 miesięcy od dnia jego uzyskania (art. 52 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami).

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

 1. wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
  a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 2 załącznika nr 2 do cyt. rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 4 załącznika nr 2 do cyt. rozporządzenia,
  b) dla pozwolenia w poz. 1 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz dwa losowo wybrane zadania określone w poz. 2-5 tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 6 załącznika nr 2 do rozporządzenia,
  c) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, С, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T - w tabeli nr 2 w poz. 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia - wybranym losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 listy osób zakwalifikowanych na egzamin,
 2. wykonaniu, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, w ruchu drogowym zadań egzaminacyjnych:
  a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 i § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:
  – nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,
  – nr 9 załącznika nr 2 do rozporządzenia - w zakresie pozwolenia,
  b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 8 załącznika nr 2 do cyt. rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 3,
 3. w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia, egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdami wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. c ustawy o kierujących pojazdami wykonuje podczas części praktycznej egzaminu państwowego zadania określone dla prawa jazdy kategorii B+E.

Osoby egzaminowane w zakresie prawa jazdy kategorii AM i T wykonują możliwe do zrealizowania ze względu na położenie miejsca przeprowadzania części praktycznej egzaminu oraz ze względu na bezpieczeństwo osoby egzaminowanej zadania egzaminacyjne określone w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem.

Trasę przejazdu, na której jest przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, określa egzaminator prowadzący egzamin w zależności od miejsca, w którym przeprowadzany jest ten egzamin.

W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Części praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu państwowego kieruje pojazdem na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że jej zachowanie zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Przez zachowanie osoby egzaminowanej, o którym mowa powyżej, rozumie się w szczególności:

 1. przejechanie kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
 2. najechanie albo potrącenie pachołka lub tyczki;
 3. dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w poz. 2-10 tabeli nr 2 załącznika
  nr 2 do cyt. rozporządzenia,
 4. w przypadku egzaminu w zakresie pozwolenia - ruszenie w niewłaściwym kierunku lub dwukrotne nieprawidłowe wykonanie zadania, o którym mowa w tabeli nr 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2013 r. poz. 78)

Dane adresowe Małopolskich Ośrodków Ruchu Drogowego

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie

ul. Nowohucka 33a
30-728 Kraków
Telefony: Centrala - (12) 656 56 20; (12) 656 17 18; (12) 656 18 36
Fax: (12) 269 90 40
Email:

Oddziały Terenowe MORD w Krakowie

1. Oddział Terenowy w Krakowie

ul. Balicka 127
30-149 Kraków
Telefony: Centrala - (12) 393 37 41,
Fax: (12) 393 37 43

2. Odział Terenowy w Oświęcimiu

ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 (w budynku MZK)
32-600 Oświęcim
Telefon: 571 298 504
Fax: (33) 506 50 01

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

ul. 29 Listopada 10
33-300 Nowy Sącz
Telefon: Sekretariat: 18 449-08-80
Email:

Oddział Terenowy MORD w Nowym Sączu

1. Oddział Terenowy w Nowym Targu

ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ
Telefony: Centrala - (12) 393 37 41,
Fax:  (12) 393 37 43

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie

ul. Okrężna 2F
33-104 Tarnów
Telefon: Sekretariat: tel./fax: (014) 626 99 11
Email: