Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zadania Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) to gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji przestrzennej o zasięgu wojewódzkim. Domeną Ośrodka jest Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k, mapy topograficzne oraz tematyczne – dane te służą celom studialno - projektowym, przyrodniczym, turystycznym, przeglądowym. WODGiK nie powiela zasobu geodezyjnego gromadzonego w ośrodkach powiatowych.

Podstawowe zadania zespołu to:

1. Gromadzenie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli informacji przestrzennych o zasięgu wojewódzkim.
Materiały zasobu udostępniane są wszystkim zainteresowanym tj. osobom fizycznym i prawnym. W zależności od rodzaju materiałów oraz celu wykorzystania, materiały udostępniane są odpłatnie lub nieodpłatnie.

Materiały wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego to m. in.:

Informacje ogólne:
- podstawowe źródło informacji o obiektach topograficznych
- baza przechowuje informacje o obiektach topograficznych obejmujące:
     • lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie
        odniesień przestrzennych – dane geometryczne
     • charakterystykę obiektów – atrybuty opisowe
     • kody kartograficzne
     • metadane obiektów
- baza danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10000

Baza BDOT10k zawiera 9 kategorii klas obiektów topograficznych:
• SW – sieć wodna
• SK – sieć komunikacyjna
• SU – sieć uzbrojenia terenu
• PT – pokrycie terenu
• BU – budynki, budowle i urządzenia
• KU – kompleksy użytkowania terenu
• TC – tereny chronione
• AD – jednostki podziału terytorialnego
• OI – obiekty inne
W ramach kategorii wyodrębnione są:
- klasy obiektów posiadających informacje o lokalizacji przestrzennej i atrybuty opisowe poszczególnych obiektów topograficznych
- tabele dodatkowe

Tworzenie i aktualizacja:
Przy opracowaniu BDOT10k wykorzystuje się dane referencyjne z różnych źródeł:
- rejestry publiczne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – materiał podstawowy,
- rejestrów innych instytucji i urzędów - gdy ich zawartość merytoryczna jest przydatna dla bazy BDOT10k,
- wywiad terenowy - uzupełnienie i weryfikacja danych z rejestrów

Zastosowanie:
W chwili obecnej baza BDOT10k jest jedyną bazą danych przestrzennych o zasięgu dla całego kraju, jednorodną i spójną, o określonym modelu danych, zawierającą informacje o rzeczywistej lokalizacji obiektów w terenie z zachowaniem dokładności położenia obiektów, zgodnych ze standardami określonymi przez przepisy prawa.
Posiada wielu odbiorców oraz bardzo szerokie i ważne zastosowanie jako podstawowe źródło danych referencyjnych m. in. w systemach informacji przestrzennej.:
     • Centralny węzeł Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – Geoportal.
     • Opracowanie map topograficznych i tematycznych.
     • Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.
     • Wojewódzkie węzły Infrastruktury Informacji Przestrzennej – MIIP w Małopolsce
     • System osłony przeciwpowodziowej kraju (ISOK)
     • Centra Powiadamiania Ratunkowego.
     • Działania służb mundurowych (policja, ABW, CBA, straż miejska).
     • Resort obrony narodowej.
     • Wewnętrzne systemy informacyjne instytucji publicznych.
     • Systemy zarządzania drogami kołowymi i liniami kolejowymi.
     • Zasilenie systemów dokumentacji obiektów zabytkowych.
Oraz szereg innych zastosowań, m. in.:
     • Opracowania planów i geoportali miast.
     • Zasilenie systemów lokalizacyjnych i nawigacyjnych.

Standardowe Opracowanie Kartograficzne to mapa topograficzna w skali 1:10 000 w ukł. PL-UTM, prezentująca po odpowiednim zredagowaniu informacje zawarte w bazie BDOT10k, oraz graficzne opracowanie rzeźby terenu wraz z nazewnictwem z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych.

Dla wielu użytkowników dużą zaletą mapy nad cyfrowymi danymi przestrzennymi jest jej prosta forma udostępniania w postaci obrazu lub wydruku. Forma ta znacznie poszerza ilość odbiorców danych przestrzennych a dla wielu zastosowań jest konieczna do opracowania:
Planowanie przestrzenne - podkład do studiów zagospodarowania przestrzennego.
Administracja państwowa – znajomość przestrzenna jednostki, zrozumienie otoczenia i naszego związku z nim.
Gospodarka – lokalizacja inwestycji, rejestracja wyników prac terenowych.
Nauka - rejestracja wyników badań oraz pomoc dydaktyczna.
Turystyka – orientacja w terenie.
Kartografia - podkład szczegółowych opracowań tematycznych.

Mapa topograficzna to mapa średnioskalowa tzn. mapa w przedziale skalowym przyjmowanym zazwyczaj od 1:10 000 do 1:200 000, o treści ogólnogeograficznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów topograficznych.
W Polsce do celów cywilnych stosowane są mapy topograficzne w skalach 1:10 000,
1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1: 200 000, z których podstawowe znaczenie mają obecnie mapy w skalach 1:10 000 i 1:50 000 (wg LEKSYKONU GEOMATYCZNEGO wydanego w 2001r przez Jerzego Gażdzickiego).

Głównym wydawcą cywilnych map topograficznych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci była Służba Geodezyjno-Kartograficzna. Mapy topograficzne na potrzeby wojska wydawała Służba Topograficzna Wojska Polskiego. Zmieniające się w tym czasie instrukcje techniczne dotyczące opracowywania map oraz zmiana obowiązujących państwowych układów współrzędnych geodezyjnych spowodowały, że zasób tych map tworzy mozaikę arkuszy różniących się sposobem redakcji, układem współrzędnych, metodą wydzielenia arkusza.
Korzystając z mapy należy zdawać sobie sprawę, że każda mapa topograficzna jest uproszczeniem rzeczywistej sytuacji terenowej. Im mniejsza skala mapy tym to uproszczenie jest większe, a zatem większy jest błąd położenia obiektów topograficznych w przestrzeni. Źródłem błędu, oprócz koniecznych uproszczeń, jest sam proces technologiczny opracowania i przechowywania map (metoda pomiaru terenowego, sposób kartowania, skurcz papieru lub folii).

Mapa tematyczna jest opracowaniem kartograficznym eksponującym kilka wybranych elementów treści ogólnogeograficznej bądź określone zagadnienie społeczno-gospodarcze lub przyrodnicze.
To właśnie zbiór map tematycznych jest nośnikiem podstawowych informacji o przemianach środowiska naturalnego, zazwyczaj niekorzystnych, spowodowanych działalnością człowieka.
Tłem, spełniającym funkcję osnowy geograficznej tzw. podkład, dla przedstawienia treści map tematycznych jest odpowiednio dobrana mapa topograficzna lub jej wybrane elementy.

Mapa Sozologiczna
Mapa sozologiczna przedstawia dynamikę przemian zachodzących w przyrodzie w wyniku działalności człowieka. Zawiera informacje dotyczące stanu środowiska przyrodniczego: degradacji, ochrony i form rekultywacji jego elementów.

Mapa Hydrograficzna
Mapa hydrograficzna jest mapą tematyczną przedstawiającą w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody zestawione w powiązaniu ze środowiskiem geograficznym. Powstaje na podkładzie mapy topograficznej, na którą nanoszone są wyniki kartowania terenowego zjawisk i obiektów wodnych, przepuszczalności gruntów oraz liczne informacje dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi, oceny jakości wody, a także dane dotyczące monitoringu hydrosfery.

Mapa glebowo – rolnicza
Mapa glebowo-rolnicza przedstawia informacje dotyczące właściwości fizycznych i przydatności rolniczej gleby.
Na treść mapy glebowo – rolniczej składają się:
- kompleksy rolniczej przydatności gleb,
- typ genetyczny gleby (podtyp),
- skład mechaniczny i głębokość zalegania warstw profilu glebowego.

2. Udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, czyli informacji przestrzennych o zasięgu wojewódzkim.

Materiały zasobu udostępniane są odpłatnie lub nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym tj. osobom fizycznym i prawnym na podstawie Wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego złożonego w formie:
• pisemnej - bezpośrednio w siedzibie WODGiK lub wysłanie wypełnionego formularza pocztą
• w formie elektronicznej opatrzonego podpisem elektronicznym (o którym mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym)
• w formie elektronicznej opatrzonym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne) składając pismo ogólne do urzędu, dodając w załączniku wypełniony wniosek 

• w formie elektronicznej za pomocą e-usługi realizowanej przez portal https://mapymalopolski.pl/  moduł Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej –Zamów dane PZGiK

 

 

 

 

Wysokość opłat określa załącznik do Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023 poz. 1752)

• udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
• wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres
• nośniki danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB
• uwierzytelnianie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności - tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Opłata za udostępnianie materiałów zasobu oraz za wykonanie czynności jest iloczynem odpowiednich stawek podstawowych, liczby jednostek rozliczeniowych oraz współczynników korygujących lub sumą takich iloczynów.
Na wysokość opłaty za udostępnianie materiałów składają się następujące elementy:
• rodzaj i postać udostępnianych materiałów
• sposób udostępnienia
• cel i zakres wykorzystania
• rodzaj wnioskodawcy
• okres udostępnienia

Za udostępnienie materiałów zasobu dolicza się opłatę za użycie nośników danych elektronicznych o pojemności od 4 do 20 GB w wysokości 5 zł.
Nie pobiera się opłaty w wysokości 5 zł jeżeli odpowiednie nośniki danych elektronicznych dostarczy Wnioskodawca.
Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Kwotę opłaty wykazuje się po zaokrągleniu jej do pełnych dziesiątek groszy.
Ośrodek wystawia Dokument Obliczenia Opłaty.
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

1. Za udostępnienie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

2. Za pozostałe materiały:
a) W celu edukacyjnym:
• jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty,
• uczelniom,
• podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
b) W celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
• jednostkom naukowym,
• podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) W celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego oraz obronności państwa - służbom specjalnym i Ministrowi Obrony Narodowej.

Materiały zasobu udostępniane są nieodpłatnie na podstawie Wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych podlegają materiały zgromadzone w wojewódzkim zasobie geodezyjno - kartograficznym
Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 29)

Wraz z zamówionymi materiałami Klient otrzymuje Licencję określającą uprawnienia Wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu

Uprawnienia określone w Licencji dotyczą:
• w przypadku materiałów zasobu w postaci elektronicznej - możliwości wykonywania jakichkolwiek operacji na tych danych i materiałach, w szczególności ich utrwalania, zmieniania, udostępniania, zwłaszcza wykonywanych w systemach teleinformatycznych;
• w przypadku materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej - ich powielanie, a także ich przekształcenie do postaci elektronicznej.

Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu, zamieszczają w publikowanych opracowaniach informacje o źródle pochodzenia użytego materiału. Podmioty, które wykorzystują materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępniają je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlegają karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.

Administratorem danych osobowych podawanych we wnioskach jest:
Marszałek Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie przy ulicy Basztowej 22.
Dane przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celu realizacji wniosków. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania wniosku. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

3. Aktualizacja materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Obecnie zespół zaangażowany jest w realizację projektu "Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W ramach projektu planowane jest wykonanie pełnego pokrycia obszaru województwa mapami topograficznymi w skali 1:10000 oraz aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k.

Dane do kontaktu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Adres do korespondencji:
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

tel: +48 12 63 03 304
fax: +48 12 63 03 532
e-mail:

Lokalizacja WODGiK:
Ośrodek znajduje się przy ul. Racławickiej 56, pok. 24 (parter)
Kierując się od strony Nowego Kleparza należy skręcić w lewo na ul. Wrocławską, Urząd znajduje się za przystankiem autobusowym linii 130 - "Urząd Marszałkowski".

USTAWY:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.2023 poz. 1752)
  • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021 poz. 214)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

ROZPORZĄDZENIA:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. poz. 820 z późn.zm.)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. poz. 1322 z późn. zm)

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. 2012  poz. 1247)

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych (Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1328)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz. 1692)