Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska. Kultura wrażliwa


Małopolska. Kultura wrażliwa to projekt zainicjowany w 2016 roku przez samorząd województwa małopolskiego. Jest to pierwszy systemowy projekt, realizowany w skali całego województwa, który koncentruje się na tematyce obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury i korzystania przez te osoby z oferty kulturalnej. Jego głównym celem są działania, które przyczynią się do podniesienia poziomu otwartości i dostępności instytucji kultury, dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. W 2017 roku, do uczestnictwa w projekcie zaproszono instytucje, których organizatorem jest samorząd województwa małopolskiego.

Działania podejmowane w projekcie koncentrują się na dwóch polach:

 1. kształceniu kadr instytucji kultury w zakresie technik i metod udostępniania tekstów, przestrzeni i wydarzeń kulturalnych osobom z dysfunkcjami sensorycznymi w obszarze profesjonalnej obsługi klienta z niepełnosprawnością wzroku i słuchu
 2. tworzeniu nowej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowaniem działań w 2017 roku będzie nadanie instytucjom kultury przez województwo małopolskie certyfikatów otwartości i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną one przyznane na podstawie kryteriów dostępności opracowanych przez zespół ekspertów, wśród których znajdują się przedstawiciele środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, sektora kultury i nauki.

Projekt jest finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Rolę koordynatora pełni Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM, a bezpośrednim realizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

W ramach projektu zrealizowano 14 spotkań i warsztatów szkoleniowych dla niemal 500 osób – łączników i liderów dostępności oraz pracowników pierwszego kontaktu z 23 instytucji kultury, dla których województwo małopolskie pełni funkcję organizatora. Były one poświęcone dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oraz profesjonalnej obsłudze klienta z niepełnosprawnością.

 • 29 marca 2017
  Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec w Wygiełzowie
  Wprowadzenie do założeń projektu, prezentacja wyników ankiety dotyczącej dostępności instytucji kultury dla osób z niepełnoprawnościami, analiza SWOT dla projektu, obecność osób z niepełnosprawnością wzroku w instytucjach kultury
 • 27 kwietnia 2017
  Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
  Podstawowe zasady savoir-vivre wobec osoby z niepełnosprawnością słuchu.
  Oczekiwania osób Głuchych wobec instytucji kultury.
  Uwarunkowania uczestnictwa w kulturze osób Głuchych – co jest największą barierą, co może być największą zachętą.
  Audiodeskrypcja w Muzeum Armii Krajowej i ścieżka zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Analiza przypadku.
 • 29–30 maja 2017
  Muzeum Archeologiczne w Krakowie
  Metody udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
  Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie wzbogacania oferty instytucji kultury o rozwiązania przeznaczone dla osób z niepełnoprawnością wzroku.
  Zaznajomienie uczestników z procesem projektowania, realizacji i wdrażania audiodeskrypcji.
  Warsztaty praktycznych umiejętności pisania tekstów do audiodeskrypcji.
 •  28 czerwca 2017
  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
  Celem warsztatu było pogłębienie, uporządkowanie i utrwalenie wiedzy związanej z udostępnianiem tekstów, przestrzeni i wydarzeń kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną, którą uczestnicy zdobyli podczas wcześniejszych szkoleń. Spotkanie miało charakter warsztatu, podczas którego uczestnicy pracując w grupach oraz indywidualnie, zmierzyli się z zadaniami zaproponowanymi przez trenerów.  Omówione i przećwiczone zostały także techniki umożliwiające kompensowanie przez instytucje kultury skutków niepełnosprawności oraz zostały zaprojektowane zasady udostępniania tekstów i wydarzeń kultury widzom niewidzącym i niesłyszącym. Forma spotkania i opracowany zestaw zadań miła na celu przygotowanie uczestników warsztatu do pełnienia roli liderów dostępności w swoich instytucjach.
 • 25–26 września 2017
  Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
  Jak komunikować potrzeby osób z niepełnosprawnością?
  Celem szkolenia było wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych łączników, szczególnie w aspekcie komunikowania potrzeb osób z niepełnosprawnością.
  Zakres szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
  • Typologia postaw wobec zmiany
  • Charakter wprowadzanej zmiany i jej znaczenie osobiste dla pracowników
  • Argumentowanie za zmianą z uwzględnieniem postaw wobec zmiany i jej osobistego znaczenia
  • Rola pełniona w organizacji a dobór argumentów
  • Ćwiczenia praktyczne – symulacje rozmów
 • 12 czerwca 2017
  Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 5 lipca 2017
  Opera Krakowska
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 3 sierpnia 2017
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 30 sierpnia 2017
  Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 11 września 2017
  Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 12 września 2017
  Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 22 września 2017
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 10 października 2017
  Małopolskie Centrum Kultury „Sokół" w Nowym Sączu
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością
 • 30 października 2017
  Opera Krakowska w Krakowie
  Zasady savoir-vivre oraz profesjonalna obsługa klienta z niepełnosprawnością

Celem szkoleń jest uwrażliwienie uczestników na potrzeby osób z niepełnosprawnością sensoryczną, którzy decydują się skorzystać z oferty instytucji kultury; wskazanie najważniejszych barier, z jakimi spotykają się ci widzowie oraz zaproponowanie rozwiązań umożliwiających kompensowanie skutków niepełnosprawności. Szkolenia łączą formy prelekcyjne z ćwiczeniami, do których są zaproszeni wszyscy uczestnicy. Uczestnictwo w spotkaniu zapewnia maksymalnie dużą dawkę osobistych doświadczeń unaoczniających sytuację osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz prezentuje metody właściwego zachowania wobec osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia prowadzą pracownicy Fundacji Kultury bez Barier.