Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski bis"

Mecenat Małopolski BIS

EDYCJA 2023 ROZSTRZYGNIĘTA

W ramach konkursu pn. „Mecenat Małopolski BIS” wspierającego zadania cykliczne, wieloletnie, Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał 38 dotacji na łączną kwotę 2.000.000 złotych. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na tegoroczne projekty, a kolejny milion na  do wykorzystania w równej części przy realizacji wydarzeń zarówno w 2023 jak i 2024 roku. Dofinansowanie otrzymały m.in. takie projekty jak: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Odnalezionej, Krakowski Festiwal Filmowy, Siła Miłości – Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbruck, Międzynarodowe Senioralia w Małopolsce, Letni Festiwal Muzyki Operetkowej, Międzynarodowe Warsztaty Filmu Animowanego, Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej i wiele innych, niezwykle ważnych na mapie kulturalnej Małopolski wydarzeń kulturalnych i historycznych.

Więcej informacji na stronach BIP
 
EDYCJA 2023 NABÓR
 
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2023-2024.

Do 30 stycznia 2023 roku w wersji elektronicznej, a do 31 stycznia w wersji papierowej, organizacje pozarządowe, które w Małopolsce realizują przedsięwzięcia kulturalne, mające charakter wieloletni i cykliczny (realizowane co najmniej od trzech lat lub trzech edycji), mogą starać się o wsparcie finansowe województwa.

"Mecenat Małopolski BIS" pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości.

Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania, których głównym celem jest:

  • wzbogacanie oferty kulturalnej Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski, takich jak koncerty, spektakle teatralne, wystawy, przeglądy, konkursy, festiwale, wydarzenia muzyczne, teatralne, plastyczne, filmowe, fotograficzne, video art., historyczno-narodowe oraz inne wydarzenia kulturalne realizowane na terenie województwa małopolskiego;
  • rozwijanie kompetencji kulturowych mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
  • zachęcanie do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych;
  • budowanie partnerstw w działaniach artystycznych i twórczych, w tym partnerstw publiczno-społecznych i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
  • wzmacnianie pozycji twórców i aktywności twórczej poprzez realizację projektów artystycznych i kulturalnych o wybitnych walorach rozwojowych i promocyjnych, w tym poza regionem;
  • kreowanie i promocja Małopolski jako ważnego ośrodka życia kulturalnego;
  • przybliżanie i popularyzowanie wybitnych dzieł muzyki, teatru, tańca, kinematografii oraz sztuk wizualnych;
  • zachowanie i ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
  • realizacja wartościowych projektów z zakresu świadomości kultury, sztuki oraz postaw otwartych i kreatywnych;
  • wzmacnianie znaczenia kultury w rozwoju społecznym oraz gospodarczym regionu.

Na realizację zadań wybranych w ramach konkursu w latach 2023-2024 samorząd województwa przeznaczył środki finansowe do kwoty ogółem dwa mln zł. W tym mln zł na 2023 rok i tyle samo na 2024 rok.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w okresie dwuletnim, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2024 roku.

Koszt całkowity realizacji zadania w okresie dwuletnim nie może być mniejszy niż 120 tys. zł. Natomiast poziom kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 20% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej