Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski"

MECENAT MAŁOPOLSKI

 

II edycja 2022 NABÓR

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do drugiej edycji otwartego konkursu ofert pn. Mecenat Małopolski w 2022 r. z dziedziny kultury. Oferty w ramach otwartego konkursu pn. „Mecenat Małopolski – II edycja” można składać do 27 lipca 2022 roku. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 mln zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski. Mowa tu m.in. o koncertach, wystawach, festiwalach, przeglądach, czy konkursach.

Na pomoc finansową mogą liczyć także inicjatywy rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury - polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, promujących kulturę Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dofinansowanie mogą otrzymać także zadania wzmacniające tożsamość lokalną, regionalną i narodową - szczególnie poprzez wspieranie folkloru. Wspierane będą również zadania m.in. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, czy zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.06.2022 r., a kończyć nie później niż 31.12.2022 r. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi Oferent. Wśród wydatków niekwalifikowanych jest m.in. zakup strojów regionalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej BIP.

 

I edycja 2022 ROZSTRZYGNIĘTA

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprosił organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym z zaplanowanych na 2022 rok konkursów na realizację zadań z dziedziny kultury.

Na zaproszenie odpowiedziało 476 organizacji.  Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł. , natomiast z powodu dużej ilości ofert wysoko ocenianych merytorycznie Zarząd zwiększył pulę konkursową o 2 miliony złotych (łącznie 3.800.000 zł) i przyznał dotację na 239 zadań.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2038382,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

 

koncert

Tabele prezentujące statystyki konkursu w latach 2004–2018