Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski"

W ramach ogłoszonego konkursu wspierane będą m.in. zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski oraz chroniące dziedzictwo kulturalne Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców naszego regionu, polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Samorząd Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w I edycji Mecenatu Małopolski przeznaczył na ten cel 2 600 000 zł.

Swoje oferty o dotację wszystkie uprawnione do tego podmioty mogą składać za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej: pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 roku do godz. 15.00.
 
Po tym terminie każdy startujący w konkursie musi wygenerować w systemie złożony wniosek, a następnie wydrukowany i podpisany dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w nieprzekraczalnym terminie do 13 marca 2020 roku do godz. 16.00.

Ważne!
Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwie oferty.
Składający ofertę musi wykazać się wkładem własnym w wysokości:

  • 20% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania nie przekracza 75 000 zł,
  • 40% wszystkich kosztów zadania dla projektów, których całkowity koszt realizacji zadania przekracza 75 000 zł.

Wszystkie szczegóły można znaleźć w regulaminie konkursu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729845,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. "Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.

W latach 2004–2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn.: „Mecenat Małopolski”, „Mecenat Małopolski plus”, „Mecenat Małopolski Bis” oraz „Chopin wśród Małopolan” złożonych zostało 9418 ofert, z czego dofinansowanych zostało 3276 na łączną kwotę 46 004 200 zł.