Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski"

MECENAT MAŁOPOLSKI

Mecenat Małopolski

I edycja 2024 ROZSTRZYGNIĘTA

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wpłynęło 526 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 24 779 838 zł. Dotację otrzymały 303 zadania zgłoszone przez fundacje, stowarzyszenia, parafie czy Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o ponad cztery miliony pięćset tysięcy złotych, łącznie na realizację zadań przeznaczono 8 500 000 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową czy też polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu na stronach BIP

I edycja 2024 NABÓR

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w ramach otwartego konkursu ofert „Mecenat Małopolski – I edycja”. To najbardziej popularny konkurs,  charakteryzujący się największą ilością przekazywanych środków finansowych dla trzeciego sektora - wspierających zadania, które wzbogacają i wzmacniają ofertę kulturalną Małopolski, a także chronią i promują jej dziedzictwo.

W bardzo szerokim katalogu obszarów wsparcia można znaleźć: realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Oferty za pomocą generatora znajdującego się pod adresem www.pozarzadowa.malopolska.pl,  można składać do 18 stycznia 2024 roku. Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80.000 zł. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.000.000 zł.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie www.malopolska.pl

Linka do ogłoszenia: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2379565,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

II edycja 2023 ROZSTRZYGNIĘTA

W ramach II edycji konkursu wpłynęło 206 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 6 853 710,10 zł. Dotację otrzymały 103 zadania zgłoszone przez fundacje, stowarzyszenia, parafie czy Koła Gospodyń Wiejskich. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o ponad milion złotych, łącznie na realizację zadań przeznaczono 2 105 000 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową czy też polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

Więcej informacji na stronach BIP

II edycja 2023 NABÓR

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w drugim z zaplanowanych na rok 2023 konkursów pod hasłem Mecenat Małopolski, na realizację zadań z dziedziny kultury. 

W ramach konkursu wspierane będą zadania:
1)    wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne;
2)    rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury;
3)    polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski, zarówno w kraju, jak i za granicą;
4)    utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem o którym mowa w ust. 3 Regulaminu Konkursu;
5)    zachowujące, utrwalające i upowszechniające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego;
6)    promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę;
7)    zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8)    upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.06.2023 r., a kończyć nie później niż 31.12.2023 r. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno innych środków finansowych jak i wkładu osobowego w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Więcej informacji na stronach BIP

I edycja 2023 ROZSTRZYGNIĘTA

Zgłoszono 481 ofert, na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 21.792.637 zł. Dotację otrzymały 223 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe. W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 500.000 zł. i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono 4.000.000 zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową czy też polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wiele projektów związanych z realizacją wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności nie rzadko połączonych z wydaniem okolicznościowych publikacji. Nie brak też wsparcia organizacji jubileuszy wielu zasłużonych dla małopolskiej kultury społecznych instytucji.

Więcej informacji na stronach BIP

I edycja 2023 NABÓR

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym z zaplanowanych na przyszły rok konkursów, na realizację zadań z dziedziny kultury.

Do 30 stycznia 2023 roku można składać oferty w ramach otwartego konkursu pod nazwą „Mecenat Małopolski – I edycja”. Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę, a maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 80 tys. zł. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości trzech i pół mln zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy czy konkursy.

Pod uwagę będą brane także inne działania rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski, poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru.

Do składania ofert zachęca się podmioty zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność Polski.

Regulamin konkursu dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej

II edycja 2022 ROZSTRZYGNIĘTA

Do II edycji konkursu zgłoszono 202 oferty. Dotację otrzymały 81 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe.

W związku z zainteresowaniem konkursem i chęcią realizacji projektów kulturalnych w Małopolsce, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zaplanowanej kwoty o 53 tys. zł i tym samym łącznie na realizację zadań przeznaczono 1 mln 53 tys. zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski, rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców poprzez edukację kulturalną i animację kultury, utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową.

Dotację otrzymają także przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Wspierane zadania mają zachęcać do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i wspomagać rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się wydarzenia, które mają już swoją wieloletnią historię i tradycję, cieszące się dużym zainteresowaniem, a także wydarzenia związane z realizacją jubileuszowych uroczystości i wydarzeń ważnych dla lokalnych społeczności.

Więcej informacji na temat konkursu:  bip.malopolska.pl

II edycja 2022 NABÓR

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do drugiej edycji otwartego konkursu ofert pn. Mecenat Małopolski w 2022 r. z dziedziny kultury. Oferty w ramach otwartego konkursu pn. „Mecenat Małopolski – II edycja” można składać do 27 lipca 2022 roku. Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1 mln zł.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski. Mowa tu m.in. o koncertach, wystawach, festiwalach, przeglądach, czy konkursach.

Na pomoc finansową mogą liczyć także inicjatywy rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury - polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych, promujących kulturę Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dofinansowanie mogą otrzymać także zadania wzmacniające tożsamość lokalną, regionalną i narodową - szczególnie poprzez wspieranie folkloru. Wspierane będą również zadania m.in. zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, czy zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych.

Każdy uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 50 tys. zł. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01.06.2022 r., a kończyć nie później niż 31.12.2022 r. Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi Oferent. Wśród wydatków niekwalifikowanych jest m.in. zakup strojów regionalnych.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej BIP.

 

I edycja 2022 ROZSTRZYGNIĘTA

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprosił organizacje pozarządowe do składania ofert w pierwszym z zaplanowanych na 2022 rok konkursów na realizację zadań z dziedziny kultury.

Na zaproszenie odpowiedziało 476 organizacji.  Do podziału zostały zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.800.000 zł. , natomiast z powodu dużej ilości ofert wysoko ocenianych merytorycznie Zarząd zwiększył pulę konkursową o 2 miliony złotych (łącznie 3.800.000 zł) i przyznał dotację na 239 zadań.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy lub inne; rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury; polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą; utrzymujące tożsamość lokalną, regionalną i narodową szczególnie poprzez wspieranie folkloru; zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego; promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych oraz wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; a także upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Szczegóły rozstrzygnięcia konkursu znajdują się pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2038382,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

 

 

koncert

Tabele prezentujące statystyki konkursu w latach 2004–2018