Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Mecenat Małopolski"

W dniu 18 marca o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Racławickiej 56, V piętro (sala 558), odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku wybranych w wyniku głosowania przez  mieszkańców Małopolski
w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego w dziedzinie kultury.

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 59/19 z dnia 15 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”.

Głównym założeniem konkursu pn. „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujących różnorodność kulturową regionu.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania: rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru, zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. "Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.

W latach 2004–2018 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn.: „Mecenat Małopolski”, „Mecenat Małopolski plus”, „Mecenat Małopolski Bis” oraz „Chopin wśród Małopolan” złożonych zostało 9418 ofert, z czego dofinansowanych zostało 3276 na łączną kwotę 46 004 200 zł.