Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana"

Chór Filharmonii Krakowskiej:Adam Golec/FKChór Filharmonii Krakowskiej
 
Do 11 maja 2023 r. potrwa nabór ofert do konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”. W jego ramach rganizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów regionalnych oraz wsparcie działalności chórów z terenu Małopolski.

W ramach konkursu „Małopolskie Chóry - Małopolska Rozśpiewana” chóry mogą się ubiegać o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone m.in. na: organizację wydarzeń muzycznych, warsztatów, poszerzania repertuaru, udział w krajowych lub zagranicznych festiwalach lub przeglądach, nagranie oraz wydanie własnego wydawnictwa muzycznego oraz zakup: akcesoriów muzycznych, strojów dla chórzystów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów oraz wydawnictw muzycznych. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 300 tys. zł.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę w danym konkursie. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 25 tys. zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 11.05.2023 r. do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 12.05.2023 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.