Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Małopolskie Orkiestry Dęte"

Małopolskie Orkiestry Dęte

Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte” organizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2019 roku. Jego celem jest wsparcie orkiestr dętych z regionu, które pozwoli na tworzenie i poznawanie kultury, rozwijanie pasji, talentów i aktywnych postaw w różnych grupach wiekowych. W ramach tego konkursu orkiestry dęte mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych. Zakup sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych.

Do tej pory odbyły się następujące edycje konkursu:

W 2019 roku:

- Małopolskie Orkiestry dęte 2019 – NA START!

- Małopolskie Orkiestry Dęte 2019

 W 2020 roku:

- Małopolskie Orkiestry Dęte 2020

W 2021 roku:

- Małopolskie Orkiestry Dęte 2021

W 2022 roku:

- Małopolskie Orkiestry Dęte 2022

W 2023 roku:

- Małopolskie Orkiestry Dęte 2023

- Małopolskie Orkiestry Dęte 2023

W 2024 roku:

Małopolskie Orkiestry Dęte 2024 (trwa nabór)

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na otwarty konkurs ofert Małopolskie Orkiestry Dęte 2024. W jego ramach zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie finansowe orkiestr, które będzie przeznaczone na zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych. Zakup sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 800 000 zł.

Jak ubiegać się o wsparcie?

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę  i jest zobowiązany do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 22.02.2024 r. do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 23.02.2024 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Edycja druga

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dodatkowy nabór na cieszący się dużym zainteresowaniem ze strony beneficjentów otwarty konkurs ofert Małopolskie Orkiestry Dęte. W II edycji konkursu zgłoszono 69 ofert, z których wsparcie województwa uzyskało 35 zadań na łączną kwotę 400 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs na stronach BIP pod adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2332699,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Edycja pierwsza

W konkursie „Małopolskie Orkiestry Dęte 2023” zgłoszonych zostało 130 ofert, z których wsparcie województwa uzyskało 50 orkiestr na łączną kwotę 400 000 zł.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs na stronach BIP pod adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2259006,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

W dniu 05.07.2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na  realizację zadań z dziedziny kultury pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2022”.

W tym roku odbyła się czwarta edycja konkursu „Małopolskie Orkiestry Dęte”. Do konkursu w zgłoszono 124 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 2 488 035,00 zł.

W związku z bardzo dużą ilością złożonych ofert o dużej wartości merytorycznej, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie zadań z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 511 500,00 zł.

Dotację otrzymały 52 zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe.

W ramach tego konkursu orkiestry dęte mogły ubiegać się o wsparcie finansowe, które może być przeznaczone na zakup: instrumentów, akcesoriów muzycznych, strojów, sprzętu niezbędnego do realizacji koncertów lub zajęć warsztatowych oraz wydawnictw muzycznych. Zakup sprzętu musi być połączony z organizacją wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałą rozstrzygającą konkurs na stronach BIP pod adresem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2081961,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Małopolskie Orkiestry Dęte 2021

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych Do konkursu wpłynęły 102 oferty na łączną żądaną kwotę dotacji 1 742 832,50 zł. W ramach oceny formalnej odrzuconych zostało 6 ofert.

Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 92 zadań, na łączną kwotę 600 000 , uwzględniając przy tym także opinię Komisji Konkursowej.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Małopolskie Orkiestry Dęte 2020

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych 100 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 1 762 216,75 zł.  6 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu.

Komisja Konkursowa zarekomendowała udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 51 zadań, na łączną kwotę 350 000 zł.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!.

W oparciu o przyjęte zasady, złożonych zostało 51 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na doposażenie orkiestr dętych. Ogólna kwota oczekiwanej dotacji z budżetu województwa małopolskiego wyniosła 716 603,17 zł. Na etapie oceny formalnej 7 wniosków nie spełniło wymogów określonych w Regulaminie konkursu i nie zostało dopuszczonych do oceny merytorycznej.

Komisja konkursowa oceniająca wnioski pod względem merytorycznym, zgodnie z Regulaminem konkursu, zarekomendowała udzielenie dotacji celowych w formie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 364 000,00 zł na realizację 42 zadań.

Konkurs ten ogłoszony był z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełniła gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego.

Małopolskie Orkiestry Dęte 2019

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych 80 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 1 438 842,73 zł. 21 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu.

Komisja Konkursowa zarekomendowała udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 57 zadań, na łączną kwotę 536 000,00 zł.

Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.