Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Kultura Wrażliwa"

Konkurs Kultura Wrażliwa

Celem nowego konkursu dla organizacji pozarządowych jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

To pierwszy taki konkurs skierowany do podmiotów pożytku publicznego, związany z zagadnieniem dostępności kultury. Dofinansowanie można zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym, a także te z zakresu edukacji dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu wspierane są zadania:

1)    znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostęp do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z województwa małopolskiego;

2)    aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w życiu kulturalnym;

3)    utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);

4)    zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;

5)    wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;

6)    edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Do konkursu można składać oferty zadań, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1.05.2021 r., a kończy nie później niż 31.12.2021 r.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez ten sam podmiot będzie traktowana jako oferta złożona przez podmiot nieuprawniony do udziału w konkursie.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości co najmniej 10 proc. wszystkich kosztów realizacji zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno „innych środków finansowych” jak i „wkładu osobowego” w kosztorysie. Udział „wkładu własnego finansowego” w stosunku do sumy wszystkich kosztów realizacji zadania nie może być niższy niż 1%.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 10 tys. zł.

Oferty należy składać za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 23 czerwca 2021 roku do godz. 23:55.

Wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważnione wersję papierową oferty (tożsamą z wersją elektroniczną) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kultura Wrażliwa” do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego najpóźniej w terminie do 25 czerwca 2021 roku do godz. 16.00.

W 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel konkursu 100 tys. zł. wsparcia. Dofinansowanie można było zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w kulturze, a także te z zakresu edukacji dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ostatecznie komisja konkursowa zadecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 12 zadań.

Dofinansowanie otrzymały:

 • Fundacja Inkluzja - Edukacja Włączająca na projekt Wrażliwi z Inkluzją – kwota 7000 zł
 • Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau na tłumaczenie na Polski Język Migowy cyklu pięciu wirtualnych oprowadzań pn: „Tajemnice obozu. Nieznana historia KL Auschwitz-Birkenau” – kwota 9400 zł
 • Krakowska Fundacja Filmowa na dostosowanie kina internetowego KFF VOD do standardów WCAG 2.1 – kwota 9000 zł
 • Stowarzyszenie Fablab Kraków na projekt Wzbudźmy swoją kreatywność – kwota - 8200 zł
 • Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr Andrzeja Kowala na projekt Opowieści Outsiderów – kwota 9000 zł
 • Fundacja W drodze do marzeń na projekt Kultura dobrych myśli – kwota 7000 zł
 • Fundacja Siódmy Zmysł na cykl szkoleń o budowaniu publiczności dostępnych wydarzeń pod hasłem  „UDOSTĘPNIJ SIĘ!”  - kwota 5000 zł
 • Fundacja Nowe Kierunki na projekt Kierunek. Dostępna Biblioteka – kwota 9999 zł
 • Fundacja Ecotravel na projekt Kultura Wrażliwa – kwota 9000 zł
 • Fundacja Naturalnie Edukacyjna na projekt Filozofia dostępna – kwota 8400 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kropla Dobroci" na budowę strony internetowej Festiwalu Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem", dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami – kwota 9000 zł
 • Fundacja Instytut Państwa i Prawa na projekt Kultura w Twoim domu – kwota 9000 zł