Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs "Kultura Wrażliwa"

Konkurs Kultura Wrażliwa

Celem nowego konkursu dla organizacji pozarządowych jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

To pierwszy taki konkurs skierowany do podmiotów pożytku publicznego, związany z zagadnieniem dostępności kultury. Dofinansowanie można zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym, a także te z zakresu edukacji dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu wspierane są zadania:

1)    znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostęp do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z województwa małopolskiego;

2)    aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w życiu kulturalnym;

3)    utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);

4)    zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;

5)    wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;

6)    edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert do otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „Kultura Wrażliwa”

Zgodnie z regulaminem konkursu finansowane będą zadania znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.

Konkurs ma na celu zwiększenie dostępu do kultury oraz aktywizację środowiska osób z niepełnosprawnościami i zwiększenie ich udziału w obiegu kulturalnym.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 150 000,00 zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 15 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 23:59
 • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 31.03.2023 r. do godz. 16:00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną, złożoną wcześniej w generatorze) wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje na realizację 11 zadań koncentrujących się na tematyce osób z niepełnosprawnościami i ich obecności w instytucjach kultury, na łączną kwotę 150 000 zł.

Celem konkursu było zniesienie barier oraz zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim, m.in. poprzez dostęp do dzieł literackich, teatralnych, filmowych czy zajęć warsztatowych, realizowanych we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.

Do konkursu wpłynęło 21 ofert na łączną kwotę oczekiwanego wsparcia finansowego w wysokości 284 682 zł.

Wśród dofinansowanych zadań znalazły się m.in. spektakle teatralne z udziałem aktorów niewidomych i niedowidzących, koncerty, warsztaty, wystawy, wernisaże czy festiwal wrażliwości, a także projekt zakładający przygotowanie muzycznych materiałów edukacyjnych z opracowaną audiodeskrypcją, służących do nauki śpiewu oraz gry na instrumentach dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.

W 2021 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotacje na realizację 13 zadań na łączną kwotę 100 000 zł. W tej edycji konkursu istotnym kryterium była współpraca podmiotów z instytucjami kultury z całej Małopolski i takie zadania Komisja Konkursowa rekomendowała do dofinansowania

Rozstrzygnięty właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych jest cennym uzupełnieniem i zarazem poszerzeniem tych działań. Dofinansowanie można było zdobyć na zadania, które m.in. aktywizują środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w obiegu kulturalnym, znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i są realizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego.

W 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył na cel konkursu 100 tys. zł. wsparcia. Dofinansowanie można było zdobyć na zadania, które m.in. znoszą bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększają ich udział w kulturze, a także te z zakresu edukacji dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

Ostatecznie komisja konkursowa zadecydowała o udzieleniu wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 12 zadań.

Dofinansowanie otrzymały:

 • Fundacja Inkluzja - Edukacja Włączająca na projekt Wrażliwi z Inkluzją – kwota 7000 zł
 • Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau na tłumaczenie na Polski Język Migowy cyklu pięciu wirtualnych oprowadzań pn: „Tajemnice obozu. Nieznana historia KL Auschwitz-Birkenau” – kwota 9400 zł
 • Krakowska Fundacja Filmowa na dostosowanie kina internetowego KFF VOD do standardów WCAG 2.1 – kwota 9000 zł
 • Stowarzyszenie Fablab Kraków na projekt Wzbudźmy swoją kreatywność – kwota - 8200 zł
 • Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im. dr Andrzeja Kowala na projekt Opowieści Outsiderów – kwota 9000 zł
 • Fundacja W drodze do marzeń na projekt Kultura dobrych myśli – kwota 7000 zł
 • Fundacja Siódmy Zmysł na cykl szkoleń o budowaniu publiczności dostępnych wydarzeń pod hasłem  „UDOSTĘPNIJ SIĘ!”  - kwota 5000 zł
 • Fundacja Nowe Kierunki na projekt Kierunek. Dostępna Biblioteka – kwota 9999 zł
 • Fundacja Ecotravel na projekt Kultura Wrażliwa – kwota 9000 zł
 • Fundacja Naturalnie Edukacyjna na projekt Filozofia dostępna – kwota 8400 zł
 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Kropla Dobroci" na budowę strony internetowej Festiwalu Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem", dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami – kwota 9000 zł
 • Fundacja Instytut Państwa i Prawa na projekt Kultura w Twoim domu – kwota 9000 zł