Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs „Etno Małopolska”

Sabałowe Bajania

Konkurs pn. „Etno Małopolska” organizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2022 roku. W jego ramach organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Zakupom musi towarzyszyć organizacja co najmniej jednego wydarzenia związanego z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski. Konkurs ma na celu wspieraniu inicjatyw wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski oraz pozwalających na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej.

Nabór wniosków

Do 16 maja 2022 r. trwa nabór wniosków do I edycji konkursu pn. Etno Małopolska.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 400 000,00 zł. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 16.05.2022 r. do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 17.05.2022 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na BIP: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2089605,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html