Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Województwo Małopolskie zrealizowało projekt pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji".

Projekt ten był finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Głównym celem projektu było wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów problemowych, poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla tych działań.

Ważnym aspektem projektu było także:

  • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu,
  • wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych.

Główne działania w projekcie dotyczyły wsparcia merytorycznego gmin poprzez organizację spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń oraz poprzez indywidualne konsultacje w zakresie opracowania programu rewitalizacji, a także przeprowadzenia konkursu dotacji dla gmin na dofinansowanie prac związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji.

  • Okres realizacji projektu: 7 marca 2016 r. - 31 sierpnia 2018 r.
  • Wartość projektu: 8 353 337 zł
  • Dofinansowanie projektu z UE: 6 390 300 zł
  • Dofinansowanie projektu z Budżetu Państwa: 1 127 700 zł
  • Więcej informacji: tutaj

O rewitalizacji

Rewitalizacja stanowi kompleksową odpowiedź na procesy degradacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzennej oraz wynikające z nich zjawiska kryzysowe. Kompleksowa rewitalizacja łączy wysiłki różnych podmiotów, mających przyczynić się do trwałego ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru dotkniętego kryzysem, zwiększenia jego atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców oraz poprawy jakości życia na tych terenach. O skuteczności rewitalizacji możemy mówić wtedy, gdy działania podejmowane przez podmioty publiczne stanowią zachętę do kolejnych inwestycji sektora prywatnego i do jeszcze głębszych przemian na tych obszarach.

W perspektywie 2014-2020 na wsparcie projektów rewitalizacyjnych przeznaczono aż 170 mln euro ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ramach 11. osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Dodatkowo dzięki środkom z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na pomoc małopolskim gminom w przygotowaniu programów rewitalizacji przeznaczono blisko 6,8 mln zł w ramach konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Celem konkursu jest także upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu, a także wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji i ich wdrażanie.

Od 18 listopada 2015 r. obowiązuje ustawa o rewitalizacji, która tworzy ramy formalno-prawne do przeprowadzania kompleksowych działań naprawczych na terenach zdegradowanych, dotkniętych zjawiskami kryzysowymi. Rewitalizacja staje się zadaniem własnym gmin, choć nieobowiązkowym. W ustawie mocno zostało zaakcentowane duże znacznie partycypacji społecznej w przygotowaniu, a następnie wdrażaniu i monitorowaniu programu rewitalizacji.

Ważnym krokiem w ubieganiu się o środki z regionalnego programu operacyjnego jest przyjęcie przez radę gminy programu rewitalizacji. Jego pozytywna ocena przez Zarząd Województwa Małopolskiego, który jest instytucją zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, pozwala na wpisanie takiego dokumentu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. Dopiero umieszczenie programu w tym wykazie daje podstawę do ubiegania się przez gminę o wsparcie dla konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do gminnego programu rewitalizacji ze środków RPO WM w ramach 11 osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Więcej informacji tutaj