Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Profil innowacyjny regionu

Małopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów, ale już pierwsze jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców (2018 r.). W regionie działa niemal 600 podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową co jest trzecim wynikiem w kraju, ale przekłada się na drugie miejsce w odniesieniu do liczby ludności. Ponadto, funkcjonuje ok. 15 inicjatyw klastrowych, w tym Klaster LifeScience Kraków i Klaster Zrównoważona Infrastruktura, mające status Krajowych Klastrów Kluczowych. Firmy takie jak ABB, Aptiv, Motorola, CH2MHill czy Ericpol wybrały Kraków jako miejsce rozwoju działalności R&D. W Małopolsce działają parki technologiczne i przemysłowe jak np. Krakowski Park Technologiczny, który posiada status Hub’u Innowacji Cyfrowej a także zarządza Krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną o powierzchni tysiąca ha. W Małopolskim sektorze usług biznesowych odnotowywany jest dynamiczny przyrost podmiotów i zatrudnienia. Kraków, ze 238 centrami jest drugim po Warszawie ośrodkiem z największą ilością tego typu placówek. Jest też liderem zatrudnienia – w tutejszych centrach BPO (outsourcing procesów biznesowych), SSC (centra usług wspólnych), IT (technologie informacyjne), R&D (badawczo - rozwojowe) pracuje około 90 tys. osób. Dodatkowo odznacza się najwyższym, spośród 8 największych ośrodków, udziałem centrów R&D, wynoszącym 17% (2019 r.).

Małopolska - tutaj my tworzymy innowacje!

Małopolska - tutaj my tworzymy innowacje!

Wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w instytucjach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych są komercjalizowane dzięki prężnie działającym uczelnianym i pozauczelnianym Centrom Transferu Technologii oraz szeregowi pozostałych ośrodków innowacji. Województwo realizuje też projekt SPIN (Małopolskie Centra Transferu Wiedzy Wsparciem dla Przedsiębiorców), w którym współpraca między biznesem i uczelniami przebiega w Centrach Transferu Wiedzy – ugruntowanych przez lata i odznaczających się skutecznością modelach regionalnej współpracy międzysektorowej.

W Małopolsce znajduje się 106 akredytowanych laboratoriów badawczych, co jest czwartym wynikiem w kraju, oraz 11 wzorcujących. W regionie działa ponadto 3100 zwykłych laboratoriów. 807 z nich zlokalizowane jest w małopolskich jednostkach naukowych (uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych). W Małopolsce znajduje się też niemal 30% (20 z 70) wszystkich przedsięwzięć uwzględnionych na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (2020 r.). Przedsięwzięcia te reprezentują następujące dziedziny: nauki techniczne i energetyka, nauki biologiczno-medyczne i rolnicze, nauki fizyczne i inżynieryjne, cyfrowe infrastruktury badawcze.

W Małopolsce działa 29 szkół wyższych, które kształcą ponad 150 tys. studentów a blisko 65% Małopolan w wieku 19-24 lat studiuje, co jest trzecim wynikiem w kraju. Dodatkowo ponad 1,7% mieszkańców regionu realizuje studia doktoranckie co jest drugim wynikiem w kraju i przekłada się na 6 tysięcy osób. W działalności R&D aktywnych jest 17 tys. etatów (ekwiwalentów pełnego czasu pracy) z czego ponad 60% w sektorze przedsiębiorstw.

Jeśli studiować i pracować to tylko w Małopolsce!

Jeśli studiować i pracować to tylko w Małopolsce!

Spośród pozostałych, najważniejszych wskaźników innowacyjności warte wymienienia są (według najbardziej aktualnych danych na I kwartał 2020 roku):

  • najwyższe w kraju wartości GERD (całkowite nakłady na prace badawczo-rozwojowe) i druga BERD (nakłady przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe w relacji do PKB): odpowiednio 1,85 i 1,17;
  • przeciętny w skali województw udział nakładów przedsiębiorstw w nakładach na B+R: 63,4%;
  • drugie miejsce wśród województw pod względem wielkości bezwzględnej nakładów wew. na działalność B+R: 3 mld zł;
  • drugie miejsce pod względem nakładów B+R na mieszkańca: 1.087 zł;
  • trzecia wśród województw relacja nakładów B+R do personel B+R: 140 tys. zł na stanowisko;
  • drugie miejsce pod względem personelu B+R ogółem (34,5 tys.) oraz ze stopniem doktora (7,3 tys.);
  • drugie miejsce pod względem udziału pracujących w B+R w pracujących ogółem: 1,9%;
  • trzecie miejsce pod względem podmiotów posiadających aparaturę naukowo-badawczą zaliczoną do środków trwałych: 168;
  • drugie miejsce wśród województw pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach przedsiębiorstw przemysłowych ze sprzedaży ogółem: 12,1%;
  • piąte miejsce pod względem udziału przychodów ze sprzedaży produktów podmiotów (powyżej 9 pracowników) zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki: 39,1%.

Innowacyjność regionalna wspierana jest przez szereg cyklicznych wydarzeń będących inicjatywą samorządu regionalnego takich jak „innowacyjne Safari”, „Małopolski Festiwal Innowacji”, „Małopolska na Targach Innowacji”, seminarium „Patent na dobry początek” czy konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową w 2016 r. ogółem (GERD/PKB – lewa część) i w sektorze przedsiębiorstw (BERD/PKB - prawa część), %.