Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Poszukiwane kandydatki i kandydaci

Sprawy społeczne i rodzina
12 stycznia 2022
dziewczynka i ojciec
fot. pixabay
Rada do spraw Równego Traktowania i Praw Rodziny ogłasza nabór do swojego grona dla przedstawicielek i przedstawicieli strony społecznej, dotyczącej szeroko pojętej tematyki równego traktowania oraz kwestii rodziny. Wnioski można składać tylko do 17 stycznia tego roku.

Warunki uczestnictwa w naborze i wymagana dokumentacja

Skład Rady do spraw Równego Traktowania i Praw Rodziny (zwanej dalej Radą) powołuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Przedstawiciele strony społecznej, dotyczącej szeroko pojętej tematyki równego traktowania oraz kwestii rodziny składają do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego następujące dokumenty:

a) uzupełniony formularz zgłoszeniowy, będący załącznikiem nr 1 do regulaminu naboru kandydatek i kandydatów na członków Rady.

b) dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze szeroko pojętej tematyki równego traktowania lub kwestii rodziny.

c) rekomendacje co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późniejszymi zmianami) w obszarze działalności szeroko pojętej tematyki równego traktowania lub kwestii rodziny.

Sposób składania dokumentów

a) w formie papierowej, podpisanej podpisem własnoręcznym. Zgłoszenie w tej formie wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie, z widocznym oznaczeniem kandydatki lub kandydata oraz dopiskiem na kopercie „Nabór kandydatek i kandydatów na członków Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny na lata 2021-2023” na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, parter (nowy budynek), w godzinach 8.00 – 16.00 (lub „urny wrzutowej na korespondencję do Urzędu Marszałkowskiego”) lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

b) w formie elektronicznej, podpisanej przez osoby uprawnione, posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód w formacie pdf, wraz z załącznikami, za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP. UWAGA: Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.

Zasady realizacji spraw przez Internet

Złożone zgłoszenia podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Termin składania wniosku i sposób wyłonienia kandydata Rady.

  1. Wnioski kandydatów należy składać w terminie do 17 stycznia 2022 roku. Wnioski przesłane na inne adresy niż wskazane w punkcie I. 3. lub po wskazanym terminie nie będą uwzględnione i rozpatrywane.
  2. Decyzję o wyborze dwóch członków Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny na lata 2021-2023, będących przedstawicielami oraz przedstawicielkami strony społecznej, dotyczącej szeroko pojętej tematyki równego traktowania oraz kwestii rodziny Województwa Małopolskiego podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie rekomendacji Rady, w formie stosownej uchwały.

Zadania Rady oraz informacje dodatkowe

1. Członkowie Rady:

a) aktywnie uczestniczą w posiedzeniach Rady, osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela, w trym proponują tematy do omówienia w czasie posiedzeń, jak również składają propozycje tematyki kolejnych planowanych spotkań,

b) przedstawiają opinie reprezentowanych środowisk na posiedzeniach Rady,

c) mają obowiązek zapoznawać się z dokumentacją, dotyczącą zagadnień omawianych na posiedzeniu Rady,

d) mają obowiązek ujawnić ewentualny konflikt interesów, dotyczący swojej osoby i wyłączyć się z podejmowania decyzji w zakresie, którego ten dotyczy,

e) zobowiązani są do zachowania poufności spraw dotyczących przebiegu posiedzeń Rady,

f) mają obowiązek przestrzegać zapisów regulaminu Rady.

2. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach.

3. Szczegółowe informacje na temat naboru zawarto w załączonym poniżej regulaminie naboru kandydatek i kandydatów na członków Rady.

Więcej informacji można dowiedzieć się czytając poniższe załączniki i/ lub przesyłając zapytanie pod adres:

Galeria zdjęć