Geologia

Województwo Małopolskie to obszar wielowiekowych tradycji górniczych, prawie 700 udokumentowanych złóż różnych rodzajów kopalin (w tym złóż wód termalnych, szczególnie cennych w dobie poszukiwania źródeł "czystej i odnawialnej energii") oraz nadal jeszcze istniejących perspektyw poszerzenia aktualnej bazy surowcowej. Spośród udokumentowanych złóż kopalin ponad 70 % w zakresie problematyki geologicznej pozostaje pod nadzorem Marszałka Województwa. Przedmiotem eksploatacji jest aktualnie prawie 40 % udokumentowanych złóż kopalin, pozostałe stanowią rezerwę surowcową.

Mapa regionalna Małopolski

Marszałek Województwa Małopolskiego jest organem w zakresie przedstawionym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zmian.).

Do zadań Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej należą sprawy dotyczące:

 • koncesjonowania złóż kopalin objętych własnością górniczą oraz wód leczniczych, solanek i wód termalnych,
 • zatwierdzania projektów i dokumentacji geologicznych, nadzoru nad realizacją tych prac w terenie,
 • gromadzenia, archiwizowania, przetwarzania i udostępniania danych geologicznych,
 • stwierdzania kwalifikacji osób do wykonywania czynności dozoru geologicznego oraz kierowania robotami geologicznymi w terenie,
 • wniosków wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o wydanie opinii, uzgodnienia, projektów studiów oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadniania lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków zabudowy  i zagospodarowania terenu oraz współpracy w tym zakresie z Departamentem Polityki Regionalnej.

Zadania z zakresu geologii, należące do kompetencji Marszałka Województwa jako organu administracji geologicznej, realizowane są w przez Geologa Wojewódzkiego oraz Zespół Geologii (oznaczony symbolem SR-IX), działających w strukturach Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (zwanego dalej UMWM).

Geolog Wojewódzki: Adam Urzędowski
Dane do kontaktu: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska, Zespół Geologii
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, nr tel.: 12 63-03-245

W skład zespołu geologii wchodzą:

 • oddział w Krakowie (oznaczony symbolem SR-IX), mieszczący się w siedzibie UMWM przy ul Racławickiej 56, wykonujący zadania dotyczące powiatu krakowskiego (grodzkiego i ziemskiego), bocheński, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tatrzańskiego i wielickiego, a w szczególnych przypadkach całego województwa,
 • oddział zamiejscowy w Tarnowie (oznaczony symbolem SR-IX.1), zlokalizowany w siedzibie Agendy UMWM w Tarnowie, al. Solidarności 5-9, realizujący zadania dotyczące powiatu tarnowskiego (grodzkiego i ziemskiego), brzeskiego oraz dąbrowskiego,
 • oddział zamiejscowy w Nowym Sączu (oznaczony symbolem SR-IX.2), usytuowany w siedzibie Agendy UMWM w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, realizujący zadania dotyczące powiatu nowosądeckiego (grodzkiego i ziemskiego), gorlickiego i limanowskiego.

Przy Marszałku Województwa działa także Okręgowa Geologiczna Komisja Egzaminacyjna z/s w Krakowie, powołana do przeprowadzania egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji w kategorii  XIII dla osób zamieszkałych na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wybranych (najbardziej istotnych dla indywidualnych spraw regulowanych przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze) zagadnień z zakresu geologii, np. udzielania koncesji wydobywanie kopalin, zatwierdzania projektów prac geologicznych czy trybu uzyskiwania uprawnień, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UMWM: http://bip.malopolska.pl/umwm.

Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski

Procedury w zespole Geologii

Uprawnienie geologiczne

Archiwum Geologiczne

Dokumenty geologiczne wpływające do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego tworzą zasoby Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego i gromadzone są w trzech obiektach;

 • w Krakowie przy ul. Racławickiej 56
 • w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9
 • w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52

Archiwum w Krakowie przechowuje dane geologiczne z terenu powiatów; krakowskiego ziemskiego
i grodzkiego, wielickiego, myślenickiego, nowotarskiego, tatrzańskiego suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego, miechowskiego i proszowickiego.

Archiwum w Tarnowie przechowuje dane z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego.

Archiwum w Nowym Sączu przechowuje dane z powiatów limanowskiego, gorlickiego, nowosądeckie- go ziemskiego i grodzkiego.

Godziny przyjęć

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Krakowie

Osoba odpowiedzialna - Pani Paulina Siedlik

Kraków ul. Racławicka 56
tel. 12 63-03-243

Przyjmowanie interesantów we wtorki i czwartki po telefonicznym uzgodnieniu.

Wojewódzkie Archiwum Geologiczne w Tarnowie

Osoba odpowiedzialna - Pani Elżbieta Maksymiak

Tarnów, al. Solidarności 5-9
tel. 014 69-63-213

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Wojewódzkie Archiwum w Nowym Sączu

Osoba odpowiedzialna - Pani Marzena Smoleń

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 018 44-37-966

Przyjmowanie interesantów codziennie w godzinach od 8.00 do 16.00 po telefonicznym uzgodnieniu.

 

Korzystanie z zasobów

Dane geologiczne zgromadzone w zasobach archiwów zostały skatalogowane w wersji papierowej (w formie katalogów książkowych) oraz elektronicznej na następujące działy:

 • geologia złożowa
 • hydrogeologia
 • geologia inżynierska
 • rejestr głębokich otworów
 • wody i solanki

Wyszukiwanie opracowań następuje według zadanych przez zainteresowanych kryteriów (np. powiatu, gminy, miejscowości, ulicy, autora itp.)

Udostępnianie informacji geologicznej

Informacja geologiczna której właścicielem jest Skarb Państwa udostępniana jest osobom zainteresowanym, w zależności od celu wykorzystania, bezpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Wnioski w/s udostępnienia informacji należy kierować na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
30-017 Kraków, ul Racławicka 56

Zgodę na korzystanie z informacji geologicznej wyraża Geolog Wojewódzki z upoważnienia Marszałka Województwa. Zgodę na odpłatne korzystanie z informacji geologicznej wydaje się po uprzednio zawartej umowie cywilno-prawnej i wniesieniu stosownych opłat na rachunek Ministerstwa Środowiska w NBP nr konta: 07 10101010 0006 3522 3100 0000.

Formularze