Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Przesłanki aktualizacji SRWM 2011-2020

Horyzont czasowy obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 dobiega wkrótce końca, dlatego konieczne jest określenie wizji, celów oraz kierunków rozwoju Małopolski w horyzoncie do 2030 roku. Nowa Strategia będzie odpowiedzią na aktualne wyzwania i jednocześnie emanacją pomysłów samorządu regionalnego na działania pozwalające Małopolsce należeć do grupy najlepiej rozwijających się regionów w Polsce.

Opracowanie Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” pozwoli regionowi skutecznie przygotować się do kolejnego wieloletniego okresu programowania Unii Europejskiej, którego ramy określi nowy paradygmat polityki rozwoju zapisany w krajowych dokumentach strategicznych oraz wynik negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

W dniu 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę nr VI/41/19 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020. Wśród zasad opracowania nowej Strategii szczególne miejsce zajmują dwie: zasada rozwoju społecznie wrażliwego oraz zasad rozwoju terytorialnie zrównoważonego.

U podstaw zasady rozwoju społecznie wrażliwego leży przekonanie, że głównymi beneficjentami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu powinni być wszyscy Małopolanie, zaś głównym celem, któremu ten rozwój winien służyć powinna być jak najwyższa jakość życia małopolskich rodzin. Dlatego też strategia powinna stanowić instrument wyrównywania szans rozwojowych poszczególnych grup społecznych, a nie narastania dysproporcji.

Rozwój terytorialnie zrównoważony zakłada spojrzenie na region przez pryzmat potrzeb i potencjałów poszczególnych terytoriów, z uwzględnieniem założenia, że dzięki temu Małopolska będzie się lepiej rozwijać jako region. Podmiotem polityki rozwoju Samorządu Województwa jest cały obszar Małopolski. Potencjały oraz bariery rozwojowe poszczególnych części województwa będą stanowiły jedną z przesłanek projektowania na ich potrzeby interwencji publicznej „szytej na miarę”, która pozwoli rozwijać się całemu regionowi w równomierny sposób.

Prace nad dokumentem, zgodnie z aktualnym harmonogramem przyjętym przez Sejmik Województwa Małopolskiego, zakończyły się w grudniu 2020 r.