Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Nagroda „Pamięć i Tożsamość”

Kultura
Celem nagrody jest budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, aktywizacja Małopolan na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny” w procesie kształtowania tożsamości narodowej i wzmacniania więzi społecznych oraz zwiększenie ilości realizowanych w Małopolsce wydarzeń poświęconych upamiętnieniom ważnych rocznic, pamięci bohaterów narodowych, szlaków historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem niestandardowych metod oddziaływania trafiających do młodych odbiorców.

Zgodnie z regulaminem nagrody przyjętym uchwałą nr XLV/629/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego pn. „Pamięć i Tożsamość”, Zarząd Województwa ogłasza termin składania zgłoszeń o Nagrodę najpóźniej na 21 dni przed zakończeniem okresu ich przyjmowania. Informacja o naborze zgłoszeń zostanie zamieszczona na stronie internetowej Województwa Małopolskiego.

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom społecznym z województwa małopolskiego za osiągnięcia o istotnym znaczeniu w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury w następujących kategoriach:

  1. Organizacja pozarządowa – która w ramach swojej działalności realizuje zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego.
  2. Osoba – która poprzez swoją działalność i zaangażowanie w projekty, bądź wydarzenia poruszające tematykę historyczną przyczyniła się do propagowania historii Polski i postaw patriotycznych, pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy i często własnym nakładem środków finansowych realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania
    o charakterze historyczno-patriotycznym.

Nagroda finansowa przyznawana jest  w trzech stopniach w każdej kategorii:

I Nagroda – w wysokości 5000 zł,

II Nagroda – w wysokości 3000 zł,

III Nagroda – w wysokości 2000 zł.

W przypadku osób fizycznych wysokość Nagrody pomniejszona jest o należny podatek dochodowy.

Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji Kapituły. W ramach nagrody dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnień maksymalnie trzem kandydatom. Wybór laureatów Nagrody ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Nagroda może nie zostać przyznana w przypadku braku rekomendacji ze strony Kapituły Nagrody.