Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wykaz programów rewitalizacji

Od 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzi Wykaz programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego.

Podstawą prowadzenia wykazu są Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, zgodnie z którymi Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym „prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji”.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 potwierdzenie, iż program rewitalizacji, z którego wynika projekt rewitalizacyjny, znajduje się w wykazie programów rewitalizacji, stanowi warunek ubiegania się o wsparcie tego projektu w ramach 11 osi priorytetowej „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej” oraz umożliwia uzyskanie preferencji przy ubieganiu się o środki w ramach tych działań, dla których takie preferencje zostały ustanowione.

 

Zasady prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 480/16 z dnia 31 marca 2016 r., zmienioną uchwałą nr 1380/16 z dnia 15 września 2016 r., uchwałą nr 1718/16 z dnia 22 listopada 2016 r., uchwałą nr 2127/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 2161/18 z dnia 15 listopada 2018 r., przyjął regulamin prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego, który określa między innymi warunki wpisu do Wykazu programów rewitalizacji (kryteria weryfikacji).