Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolski System Informacji Medycznej

Celem projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej(MSIM)” jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM) – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015 r. w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku realizacji tego projektu do MSIM zostały przyłączone trzy wojewódzkie szpitale.

Obecnie realizowany projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” został wybrany do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada:

- utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie;
- rozbudowę platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in.
- dostęp pacjentów do danych medycznych
- wymiana EDM
- e-rejestracja regionalna
- połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1;
- integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania;
- zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
- przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.

Projekt będzie realizowany w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi.

Uchwałą ZWM nr 304/18 został przyjęty wzór umowy o partnerstwie. Zostały zawarte umowy o partnerstwie z Partnerami – podmiotami leczniczymi.

Źródło finansowania: działanie 2.1.5 RPO WM: E-usługi w ochronie zdrowia.

Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): około 205,5 mln zł
- dofinansowanie UE: ok. 185 mln zł.

Lata realizacji: 2016 - 2021