Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Produkcja metali

Definicja wypracowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych (dalej: Produkcja metali) obejmuje badania i rozwój głównie technologii wytwarzania i kształtowania materiałów opierających się na tworzywach metalicznych i ceramicznych, zagospodarowywaniu odpadów, wyrobisk i pozyskiwaniu surowców. Wg Grupy specjalizacja obejmuje technologie z 5 dziedzin: Innowacyjne proekologiczne rozwiązania konstrukcyjne i komponenty w maszynach, urządzeniach i środkach transportu, Innowacyjne proekologiczne technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, Materiały o podwyższonych właściwościach użytkowych, Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców.

Zgodnie z syntetyczną definicją zawartą w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) Produkcja metali obejmuje w szczególności rozwój wyrobów metalowych na potrzeby elektryki i energetyki. W 90% maszyn i urządzeń występują odlewy, jako komponenty często decydujące o walorach eksploatacyjnych. Dziedzina uwzględnia także badania z zakresu inżynierii materiałowej. Z kolei wyrobami z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych są przede wszystkim: szkło, porcelana, ceramika, cement, wapno, gips.

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 3 705 podmiotów z branży Produkcja metali. Najwięcej z nich zajmuje się obróbką mechaniczną elementów metalowych (33,4%), produkcją konstrukcji metalowych i ich części (17,1%) oraz obróbką metali i nakładaniem powłok na metale (12,0%). 24,7% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 96,5% mikro-, 2,2% małych, 1,4% średnich i 0,2% dużych przedsiębiorstw.

W dziedzinach produkcji metali i wyrobów metalowych oraz produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Małopolska wykazuje ponadprzeciętną aktywność badawczo-rozwojową i eksportową. Zatrudnienie w województwie jest w nich proporcjonalnie wyższe od średniej krajowej. Relatywnie wysokie wynagrodzenia oraz dynamika powstawania nowych firm są przejawem potencjału do tworzenia wysokiej wartości dodanej oraz absorpcji wiedzy i innowacji.

Źródłem szans rozwoju metalowej specjalizacji są zapisy opracowanego w czerwcu 2015 roku rządowego dokumentu "Śląsk 2.0 Program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej". Przewiduje on m.in. ulgę w akcyzie na energię elektryczną w procesie metalurgii oraz zwolnienie przedsiębiorstw metalurgicznych z części kosztów systemu wsparcia OZE. W dokumencie pada też deklaracja, że rząd będzie blisko współpracował z branżą hutniczą i metalurgiczną, także na arenie międzynarodowej, na forum UE i WTO, w celu obrony przed nieuczciwą konkurencją, zwłaszcza z państw spoza UE.

Ponadto w kwietniu 2015 roku ustawowo rozszerzono o metale nieżelazne katalog towarów objętych odwróconym podatkiem VAT (obowiązek wpłaty podatku należnego jest przeniesiony na nabywcę, dzięki czemu nieuczciwi sprzedawcy nie mogą otrzymać kwoty VAT należnego od nabywcy, a faktura dokumentująca sprzedaż wystawiana jest w kwocie netto).