Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Tereny inwestycyjne

Zapraszamy do współpracy inwestorów zainteresowanych działalnością na terenie regionu.
Oferujemy:

  • przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej;
  • dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski;
  • pomoc w kontaktach z administracją lokalną;
  • informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa;
  • informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach;
  • doradztwo w zakresie rekrutacji pracowników, kontaktu ze szkołami wyższymi, procedur prawnych i administracyjnych;
  • promocję przedsięwzięć inwestycyjnych.

Znakomitym wsparciem dla inwestorów są funkcjonujące w Małopolsce strefy aktywności gospodarczej, są to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające za potrzebowaniom potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy posiadają kluczowe znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób zwiększają atrakcyjność inwestycyjną regionu, rozwijają przedsiębiorczość i kreują nowe miejsca pracy. Gminy, dostrzegając pozytywne efekty działania takich stref, scalają nowe tereny, budują infrastrukturę techniczną, a także zmieniają przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu liczba stref aktywności gospodarczej stale wzrasta.

Pierwsze strefy aktywności gospodarczej (przemysłowe) powstały w połowie lat 90-tych. Obejmowały przede wszystkim niezagospodarowane tereny komunalne. Strefy różnią się wielkością, infrastrukturą i sposobem zagospodarowania. Z czasem w strefy aktywności gospodarczej zostaną przekształcone Specjalne Strefy Ekonomiczne.

 

 

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) jest enklawą gospodarczą, powołaną w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego na obszarach zagrożonych dużym bezrobociem lub wymagających głębokiej restrukturyzacji.

Główne cele powstania SSE:
- rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej;
- wspomaganie lokalnej infrastruktury technicznej;
- rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wykorzystanie w gospodarce narodowej;
- dywersyfikacja struktury produkcji;
- rozwój eksportu;
- zwiększenie konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług, zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej,
- wzrost PKB;
- tworzenie nowych miejsc pracy;
- zagospodarowanie nie wykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad równowagi ekologicznej.

Działalność gospodarcza w strefach może być prowadzona na określonych ustawowo zasadach. Zarząd strefy wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE oraz pomaga w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii między innymi zakupu ziemi pod inwestycje.

Zezwolenia te są przyznawane w trybie przetargu lub rokowań, ogłaszanych w postaci zaproszenia zamieszczonego w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Planowane przedsięwzięcia gospodarcze, które mają być realizowane w strefie, oceniane są przez Komisję Przetargową.

Akty prawne dotyczące inwestowania w specjalnej strefie ekonomicznej do pobrania ze strony SSE Krakow

Zobacz również