Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Programy ogólnopolskie wspierające firmy na etapie transferu biznesu

W ramach projektu "Sukcesja w firmach rodzinnych – zgłoś się po wsparcie", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu sukcesji. Dofinansowanie można otrzymać na: wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia, pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym. W ramach konkursu zostało wyłonionych pięciu operatorów, którzy realizują projekty w pięciu makroregionach. To właśnie do nich mogą zgłaszać się przedstawiciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Mechanizm wsparcia: Sukcesja w firmach rodzinnych - zgłoś się po wsparcie
W makroregionie 3 obejmującym województwo małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie projekt "Przez Sukcesję z Przewodnikiem" wdraża firma PM Doradztwo Gospodarcze. W ramach projektu zapewniane jest firmom profesjonalne wsparcie doradcze i szkolenia w zakresie sukcesji. Oferujemy wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, finansowo-ekonomicznego oraz mediacyjnego. Projekt dofinansowany w niemal 90% ze środków unijnych jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Pierwszym działaniem w ramach projektu jest analiza stopnia przygotowania firmy do procesu sukcesji, której celem jest diagnoza potrzeb wsparcia doradczego i szkoleniowego w tym procesie. Doradcy przeznaczają na to działanie do 33 godzin.
Zasadniczą część wsparcia w projekcie stanowią działania doradcze. Oferowane wsparcie jest dostosowane do potrzeb firmy, wykazanych na wcześniejszym etapie. Ostateczny cel zadania, wypracowanie strategii sukcesyjnej, jest wspólny dla doradców, rodziny właścicielskiej i zarządzających firmą. W tym etapie każdej firmie doradcy poświęcają do 70 godzin doradczych.
Kolejnym zadaniem projektu jest przejście od planowania do działania, czyli zainicjowanie wdrożenia zmian, przyczyniających się do skutecznego przeprowadzenia procesu sukcesji. Doradcy asystują w tych działaniach, oferując do 19 godzin wsparcia. Łączny czas trwania pierwszych etapów projektu szacowany jest na jeden kwartał.
Ostatnim elementem projektu jest monitoring postępów we wdrażaniu planu sukcesji. Doradcy po kwartale i po roku od rozpoczęcia wdrożenia, pozyskują informacje o rezultatach wdrażania strategii sukcesji oraz badają przyczyny ewentualnych problemów i odstępstw od planu. Działaniami zostanie objętych 129 firm rodzinnych z sektora MŚP.
W makroregionie obejmującym Małopolskę zgłoszenia od firm będą przyjmowane do  sierpnia 2023 r.
Mechanizm wsparcia: Przez sukcesję z Przewodnikiem
Projekt "Sukcesja z sukcesem" skierowany jest do firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie polega na przygotowaniu dla każdej firmy indywidualnego planu sukcesji, w oparciu o badania przedsiębiorstwa. Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych. Program realizuje zespół ekspertów finansowych, prawnych, organizacyjnych i doświadczeni psycholodzy biznesu. Nad wszystkim czuwa PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt jest realizowany w ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja.
Mechanizm wsparcia: Sukcesja z sukcesem
Celem projektu "Sukcesja w firmach rodzinnych" jest wzrost adaptacyjności 260 firm przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MŚP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodnio-pomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm (i ich pracowników tj. nie mniej niż 520 osób; w tym 260 właścicieli-nestorów oraz 260 sukcesorów) wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji, przyjęcie strategii sukcesyjnej przez nie mniej niż 90% firm (234 firm) objętych wsparciem.
Okres realizacji Projektu: 1 października 2018 r. do 31 maja 2022 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.
Mechanizm wsparcia: Sukcesja w firmach rodzinnych
Projekt "Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami" ukierunkowany jest na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznania potrzeb oraz oczekiwań, zarówno nestora (obecny właściciel firmy), jak i sukcesora (docelowy właściciel: zwykle syn, córka), a w efekcie wybranie optymalnych rozwiązań. W ramach projektu oferowane jest wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, ekonomiczno-finansowego oraz mediacyjnego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój i jest dofinansowany w 90% ze środków unijnych.
Projekt dotyczy makroregionu obejmującego województwo: śląskie, opolskie i łódzkie. Możliwy jest również udział beneficjentów z innych regionów, w miarę możliwości oraz wolnych środków w projekcie.
Mechanizm wsparcia: Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Enterprise Europe Network przygotowują również szkolenia w formie filmów udostępnianych w internecie. Można dzięki temu pozyskać wiedzę z bardzo szerokiego zakresu tematów, w wybranym przez siebie czasie. Są to zarówno filmy szkoleniowe, jak i nagrania szkoleń stacjonarnych, a także krótkie Filmy szkoleniowe dla przedsiębiorców informacyjne w formie animacji.