Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Klastry w Małopolsce

Klaster to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. Małe i średnie firmy mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi korporacyjnymi rywalami. Ponadto koncentracja wspomaga tworzenia nowych przedsiębiorstw, produktów oraz nowych miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych, dobrze opłacanych pracowników. Klastry stanowią o sile każdej gospodarki, zarówno narodowej, regionalnej jak i wielkomiejskiej. Klaster to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią pionowych i poziomych zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną.

Poniższe zestawienie przygotowano na podstawie raportu pn. "Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego – IV edycja" oraz weryfikacji własnej w styczniu 2021 r.

Klaster LifeScience Kraków obejmuje ponad 70 podmiotów prywatnych i publicznych rekrutujących się z sektora biotechnologii i nauk przyrodniczych, uniwersytetów i instytutów badawczych, szpitali i innych usług opieki zdrowotnej, organizacji wspierających biznes oraz sektora rządowego. Od 21 października 2016 roku, Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków.

Więcej: www.lifescience.pl

Strona FB: www.facebook.com/lifescience.krakow

Klaster Zrównoważona Infrastruktura to projekt wspólnie realizowany przez przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu zainteresowane opracowaniem, wdrożeniem i komercjalizacją innowacyjnych technologii z zakresu budownictwa i automatyki wewnątrzbudynkowej oraz propagowaniem ekologicznego budownictwa w Polsce. W inicjatywie współpracuje ponad 130 partnerów..

Więcej: www.klasterzi.pl

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące pełen zakres usług zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju jak również w większości krajów UE i poza UE. Rdzeniem Klastra są mikro, małe i średnie firmy z kapitałem polskim, zaangażowane w zbieranie, usuwanie, przetwarzanie, odzysk, recykling i transport wszelkiego rodzaju odpadów, producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów a także producenci wyrobów gotowych wykorzystujący surowiec z recyklingu. Wsparciem dla firm są instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje zajmujące się wsparciem biznesu. Klaster posiada status Krajowego Klastra Kluczowego.

Więcej: www.klasterodpadowy.com

Strona FB: www.facebook.com/klasterodpadowy

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych zawiązana z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja.
W chwili obecnej BIM klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce - w sumie niemal 50 członków.

Więcej: www.bimklaster.org.pl

Strona FB: www.facebook.com/bimklaster

Misją Klastra jest wsparcie zrównoważonego i zielonego wzrostu regionu poprzez uczestniczenie w kreowaniu i realizowaniu włączającej polityki zielonego wzrostu, mogącej poprawić sytuację społeczną mieszkańców, promującą odpowiedzialne gospodarowanie surowcami naturalnymi i respektującą delikatną równowagę na naszej planecie. Członkami klastra jest 80 firm i instytucji głównie z Małopolski, a także ze Śląska i innych polskich regionów.

Więcej: www.spcleantech.com

Nadrzędnym celem Tarnowskiego Klastra Przemysłowego (TKP) jest stworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, przyjaznego do prowadzenia działalności gospodarczej, cechującego się dobrą lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz niskimi kosztami korzystania z zaplecza technologicznego.

Więcej: www.tkp.com.pl

Strona FB: www.facebook.com/tarnowskiklasterprzemyslowy

MedCluster jest klastrem medycznym działającym od 2007 r. o zasięgu ponadregionalnym, z siedzibą w Małopolsce. W ramach klastra współpracuje ponad 60 podmiotów, w tym niezależne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie wyższe i inne podmioty z branży medycznej m.in. producenci aparatury medycznej, uzdrowiska, a także podmioty świadczące usługi dla tej branży. Koordynatorem klastra jest Stowarzyszenie Medycyna Polska. Inicjatywa obejmuje swym zasięgiem głównie region południowo - wschodniej Polski, województwa małopolskie, śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie

Więcej: www.medcluster.pl

Strona FB: www.facebook.com/medcluster

Krakowski Klaster Gastronomiczny to otwarta inicjatywa małopolskich firm i stowarzyszeń mająca na celu stworzenie oferty dań gotowych funkcjonalnych dla odbiorcy z branży HoReCa. KKG tworzą przedsiębiorcy z Małopolski, produkujący żywność posiadającą bioaktywne składniki, których korzystne właściwości zdrowotne zostały powszechnie uznane. Jednym z celów KKG jest stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej sektora MŚP, przedsiębiorstw działających na rynku spożywczym i gastronomicznym poprzez integrację środowiska biznesowego i badawczo-rozwojowego; dostarczanie miejsca i narzędzi do tworzenia innowacyjnych produktów spożywczych, promocja procesów proinnowacyjnych; kształcenie specjalistów dla branży technologii spożywczych i gastronomii, organizację warsztatów kulinarnych oraz certyfikację nowych produktów.

Więcej: www.krakowskiklaster.pl

W ramach klastra zrzeszone są firmy związane z odlewnictwem, jednostki otoczenia biznesu oraz instytucje naukowe. Celem klastra jest stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw przemysłu odlewniczego w regionie, poprzez budowę platformy współpracy w zakresie innowacyjnych technologii odlewniczych, wspieranie przedsiębiorstw z branży przemysłu ciężkiego, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze odlewnictwa i tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych oraz łączenie i rozwijanie badań, umiejętności i kwalifikacji w zakresie technologii odlewniczych. Koordynatorem klastra jest Technologiczny Klaster Odlewniczy Modern Cast Sp. z o.o.

Więcej: www.moderncast.pl

Krakowski Klaster Filmowy to dom produkcji filmowej z Małopolski. Łączy profesjonalne firmy, organizacje i artystów z branży filmowej.To także platforma usług, współpracy, informacji oraz działań promocyjnych i edukacyjnych. Klaster obejmuje i zapewnia wszystkie etapy produkcji filmu i zrzesza najlepsze wypożyczalnie (rental), producentów liniowych, kierowników produkcji, obsługę lokacji, scenografię, animację, postprodukcję obrazu i dźwięku.

Więcej: www.film.krakow.pl

Strona FB: www.facebook.com/krakowfilmklaster

Klaster Inteligentnego Oświetlenia zrzesza wiodące firmy z branży oświetleniowej oraz instytucje otoczenia biznesu.

Więcej: www.kl-io.pl

Strona FB: www.facebook.com/Klaster-Inteligentnego-Oświetlenia

Celem inicjatywy jest stworzenie więzi kooperacji i współdziałania w celu powstania lokalnego rynku paliw i energii ze źródeł odnawialnych, które są naturalną rezerwą w ogólnym bilansie energetycznym Subregionu Sądeckiego.

Strona FB: www.facebook.com/SKEOklaster

Klaster Cluster IoT – Klaster Internetu Przedmiotów działa i funkcjonuje głównie w Warszawie i Małopolsce, jako powiązanie firm zajmujących się życiem rzeczy, danych i ludzi w powiązaniu z siecią komputerową. Kooperacja przedsiębiorstw pozwala wspólnie realizować zlecenia i wdrażać na rynek nowe rozwiązania, a także negocjować stawki przy wspólnych zamówieniach. Koordynatorem działań klastrowych jest Cluster Management Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Więcej: www.clusteriot.pl

Klaster Aktywnej Turystyki jest porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Podstawowym obszarem specjalizacji Klastra jest aktywny wypoczynek – połączenie turystycznej rekreacji i wypoczynku z udziałem w imprezach sportowych o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim.

Więcej: www.klasteraktywnejturystyki.pl