Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Centra Transferu Technologii

To jednostki powołane w celu sprzedaży lub przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji matki. Celem działalności CTT jest eksploatacja i komercjalizacja wiedzy. Małopolska dysponuje największą liczbą CTT w Polsce. Poza 7 jednostkami powołanymi przy uczelniach wyższych, status centrum ma jeden fundusz inwestycyjny.

To jednostka Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadająca za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym. Do zadań CITTRU należy:

 • identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
 • kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
 • analiza potencjału rynkowego wyników badań,
 • dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
 • opracowanie oferty wynalazków UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
 • promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
 • identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
 • negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
 • koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych.

Strona internetowa jednostki: www.cittru.uj.edu.pl

Działalność CTT AGH kompleksowo ujmuje zagadnienia związane z transferem technologii, w tym:

 • promocję oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej AGH dla przedsiębiorców i inwestorów,
 • sprzedaż i udostępnianie w innych formach praw własności intelektualnej (patenty, licencje, know-how),
 • ochronę praw własności intelektualnej,
 • pozyskiwanie finansowania wspierającego transfer technologi,
 • informację, doradztwo i szkolenia dotyczące transferu technologii.

Zadaniem CTT AGH jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. Centrum Transferu Technologii AGH działa w obszarach marketingu nauki w środowisku przedsiębiorców, ochrony własności intelektualnej oraz obsługi i finansowania transferu technologii. Współpracuje ze środowiskiem naukowym AGH oraz środowiskiem przedsiębiorców niezależnie od ich wielkości i skali działania, a także z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

Strona internetowa jednostki: www.ctt.agh.edu.pl

CTT PK jest jednostką Politechniki Krakowskiej. Od początku działalności (1997 rok) CTT PK wspiera innowacyjność Małopolski poprzez łączenie biznesu z nauką. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty nakierowane na rozwój nauki i podniesienie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw. Głównymi obszarami naszej działalności jest wsparcie w zakresie:

 • komercjalizacji wyników badań,
 • rozwoju kariery naukowej,
 • uczestnictwa w programach ramowych,
 • współpracy naukowców PK z przedsiębiorcami,
 • transferu technologii,
 • wdrażania innowacji w firmach.

Strona internetowa jednostki: www.transfer.edu.pl

CTT UR w zakresie swojej działalności koncentruje się na łączeniu biznesu z nauką. Celem działalności jednostki jest stymulowanie innowacyjności Uczelni oraz umożliwienie wykorzystania w pełni potencjału intelektualnego pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do zadań CTT UR należy:

 • komercjalizacja wyników badań,
 • prowadzenie działalności w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • budowa sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

CTT UR realizuje krajowe i międzynarodowe projekty związane z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Strona internetowa jednostki: www.ctt.urk.edu.pl

Centrum Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Akademii Tarnowskiej. Zostało utworzone w celu lepszego wykorzystania bogatego potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni. Centrum pełni funkcję mostu pomiędzy nauką a podmiotami zewnętrznymi jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje.

Do głównych zadań CTT należy:

 • działalność informacyjna, szkoleniowa, doradcza, usługowa, organizacyjna i promocyjna w zakresie transferu wiedzy, wyników badań naukowych i prac rozwojowych z Uczelni do gospodarki i instytucji otoczenia biznesu,
 • ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
 • wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości pracowników i studentów Uczelni,
 • wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego subregionu tarnowskiego.

Strona internetowa jednostki: www.ctt.atar.edu.pl

Jednostka świadczy szeroką gamę usług doradczych, badawczych i eksperckich, zarówno w kraju jak i za granicą. Oferta współpracy skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji, w szczególności firm z sektora MSP zainteresowanych usługami z zakresu:

 • kompleksowego doradztwa i pomocy we wdrażaniu przygotowywanych planów i projektów,
 • opracowywania ekspertyz i opinii,
 • przeprowadzania badań i analiz,
 • przeprowadzania szkoleń,
 • współpracy naukowo-badawczej.

Strona internetowa jednostki: www.biznes.uek.krakow.pl

Centrum Transferu Technologii WSZiB zostało powołane jako kompleksowa jednostka ogólnouczelniana obsługująca kontakty Uczelni ze światem biznesu. Jej celem jest:

 • upowszechnianie wiedzy, współpracy z gospodarką,
 • wspierania innowacyjności, rozwoju umiejętności i przedsiębiorczości akademickiej
 • wykorzystania nowatorskich rozwiązań pracowników i studentów w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Strona internetowa jednostki: www.wszib.edu.pl