Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska doceniła społeczników i najlepsze organizacje pozarządowe

Współpraca
12 grudnia 2019
Najważniejsze nagrody dla III sektora w Małopolsce rozdane. Podczas XXII Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych poznaliśmy tegorocznych zdobywców Nagród Amicus Hominum i Kryształy Soli. Laureaci i wyróżnieni odebrali statuetki m.in. z rąk Edwarda Czesaka z zarządu województwa.

Amicus Hominum – pomocna dłoń dla drugiego człowieka

Od 2006 r. nagroda Amicus Hominum trafia do osób, które bezinteresownie pomagają innym. W tym roku Grand Prix Amicus Hominum otrzymała Maria Jasek z Wiśniowej. Kapituła doceniła fakt, że pomimo własnej niepełnosprawności, od kilkunastu lat skutecznie pomaga innym – w tym przede wszystkim podopiecznym Stowarzyszenia Hospicyjnego „Bądźmy Razem”. Jak podkreśla laureatka, dzięki własnym doświadczeniom doskonale rozumie cierpienie i trud, z którym codziennie mierzą się osoby chore, niepełnosprawne i ich bliscy. W wolnych chwilach maluje i pisze wiersze, a swoje artystyczne zdolności również wykorzystuje z myślą o potrzebujących – m.in. przekazując na ich rzecz własne prace. Jak czytamy w laudacji, nagroda została przyznana przede wszystkim „za poruszającą walkę z przeciwnościami losu, ogromną pasję pomagania, niezwykłą umiejętność wykorzystywania swoich talentów do niesienia pomocy chorym. Za wyjątkową empatię i nieustającą gotowość towarzyszenia drugiemu człowiekowi w cierpieniu. Za kształtowanie odpowiedzialności do działania na rzecz potrzebujących i lokalnej wspólnoty”.

W 2019 roku Nagroda Amicus Hominum została przyznana również w poszczególnych kategoriach:

1. KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Laureat: Siostra Zofia Mirella Miksztal – „w dowód uznania za całokształt wieloletniej misji i posługi na rzecz ludzi ubogich, potrzebujących pomocy, znajdujących się na życiowych zakrętach. Za profesjonalne, pełne serca i oddania kierowanie Przytuliskiem św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet w Krakowie, a zwłaszcza za wcielenie w czyn słów: „chodzi o człowieka, by z nim być, by razem tworzyć dom i być odpowiedzialnym”.
• Wyróżniony: Paweł Wójtowicz – „w podziękowaniu za niestrudzoną aktywność, pracę prospołeczną i prozdrowotną na rzecz dzieci i dorosłych, dotkniętych mukowiscydozą i innymi chorobami rzadkimi. Za pionierskie działania, które przyczyniły się do wprowadzenia badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy dla wszystkich noworodków w Polsce, ale również w sposób innowacyjny i holistyczny podejmują problem niepełnosprawności niewidocznych, takich jak niepełnosprawność oddechowa.

2. KATEGORIA: PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
• Laureat: Stanisław Śliwiński – „w dowód uznania za całokształt wieloletniej i wszechstronnej działalności na rzecz profilaktyki zdrowia i poprawy dostępu do profesjonalnej opieki medycznej dla mieszkańców Małopolski. Za skuteczne działania na rzecz osób uzależnionych, ogromne serce i pomoc okazaną repatriantom z Kazachstanu, a zwłaszcza za pasję, zaangażowanie i pogodę ducha, którymi od lat zaraża innych ludzi dobrej woli”.
• Wyróżniony: Urszula Smok-Hrehoruk – „w podziękowaniu za nieoceniony wkład w holistyczną pomoc osobom zmagającym się z chorobą nowotworową. Za modelową współpracę z licznymi placówkami medycznymi, stworzenie i prowadzenie jedynego w południowej Polsce rejestru dawców szpiku, zintegrowanego z rejestrem krajowym, a zwłaszcza za szereg inicjatyw budujących „mosty” łączące światy osób chorych i zdrowych”.

3. KATEGORIA: SPORT I EDUKACJA
• Laureat: Tadeusz Łabędź – „za wieloletnie krzewienie miłości do sportu wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie w nich sportowego ducha. Za popularyzowanie wśród młodych zawodników zasad „fair play”, wartości ciężkiej pracy, a zwłaszcza budowanie ich wiary we własne możliwości. Za ogromne serce w wychowanie i ukształtowanie młodej kadry tenisa sportowego, osiągającej liczne, ogólnopolskie sukcesy”.
• Wyróżniony: Jerzy Krygier – „w podziękowaniu za całokształt działalności wychowawczej na rzecz młodzieży szkolnej, w obszarze sportu, kultury, oświaty i wypoczynku. Za pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz zachowania dziedzictwa i tożsamości historycznej Ziemi Myślenickiej. W szczególności zaś za kształtowanie i umacnianie, patriotycznych postaw wśród młodzieży”.

4. KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA
• Laureat: Maria Jasek – „za wspaniały przykład, ogromną troskę i wrażliwość wobec osób potrzebujących pomocy, za pełną serca i empatii pomoc podopiecznym Hospicjum Domowego
w Wiśniowej. Za włączanie się w akcje charytatywne na rzecz chorych i cierpiących oraz edukację artystyczną dzieci i młodzieży”.
• Wyróżniony: Stanisław Petlic – „w podziękowaniu za nieoceniony wkład w rozwój dostępu do opieki medycznej i podnoszenia świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenach wiejskich. Za ogromne serce i bezinteresowną pomoc finansową na rzecz rozwijania pasji i talentów dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych oraz seniorów”.

5. KATEGORIA: INICJATYWA MŁODYCH
• Laureat: Beata Mirochna – „za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, podejmowanie i włączanie się w liczne akcje charytatywne na rzecz osób chorych, cierpiących
i potrzebujących, w szczególności osób niepełnosprawnych. Za oddanie, wrażliwość, umiejętność godzenia ról ucznia i społecznika oraz propagowanie wśród rówieśników idei młodzieżowego wolontariatu”.
Wyróżniony: Akademickie Koło i Klub HDK PCK – „w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie idei krwiodawstwa w środowisku młodzieży studenckiej oraz imponujące wyniki w akcjach honorowego oddawania krwi. Za wielopłaszczyznową działalność na rzecz różnorodnych grup społecznych potrzebujących pomocy, promowanie postaw otwartości i wdrażanie wzorcowych praktyk wolontariatu we wspólnocie akademickiej”.


Najlepsze organizacje pozarządowe nagrodzone

W czasie gali kończącej XXII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie wyróżniono również te NGO, które działają najprężniej i mogą pochwalić się sporymi sukcesami. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego „Kryształy Soli” została ustanowiona w 2005 r. Nazwa nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi”, oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych i godnych naśladowania.

Warto dodać, że tegoroczną edycję konkursu „Kryształów Soli” wspierała po raz kolejny Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która jest fundatorem finansowej nagrody Grand Prix Kryształy Soli 2019 w wysokości 5 000 zł. W tym roku nagroda ta trafiła do Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA” z Nowego Sącza. Jak czytamy w werdykcie kapituły, nagroda Grand Prix została przyznana „w podziękowaniu za wieloletnią, niestrudzoną i modelową działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Za niezwykłą pasję i serce widoczne w każdej podejmowanej inicjatywie. Za obalanie stereotypów, wyrównywanie szans i przywracanie „godności życia”, a zwłaszcza za integrację społeczno-zawodową swoich podopiecznych i ich rodzin”.

W 2019 roku Nagroda Kryształy Soli została przyznana również w poszczególnych kategoriach:

1. KATEGORIA: POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
• Laureat: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Nowy Sącz – w dowód uznania za całokształt nieprzerwanie pełnionej misji na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Za kompleksowy program wsparcia oraz wytyczanie nowych standardów w terapii. Za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju osobistego, intelektualnego oraz społeczno-zawodowego swoich podopiecznych.
• Wyróżniony: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym NADZIEJA, Stróża, gmina Pcim – za bezcenny, wieloletni wkład w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Za codzienną pracę i pomoc w pokonywaniu barier oraz zapewnianie osobom z niepełnosprawnościami „godnego życia” w aspekcie: fizycznym, społecznym, intelektualnym
i duchowym.

2. KATEGORIA: KULTURA, DZIEDZICTWO NARODOWE, TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA:
• Laureat: Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE, Kraków – za całokształt działalności na rzecz promocji, rozwoju oraz propagowania muzyki klasycznej w wymiarze sakralnym. Za podejmowanie unikatowych inicjatyw artystycznych, łączących sztukę ludową z muzyką sakralną, w szczególności za „Festiwal Pieniny – Kultura Sacrum”. Za stwarzanie możliwości, środowiskom oddalonym od instytucji kultury, odkrywania piękna muzyki organowej, kameralnej, orkiestrowej i chóralnej w oprawie zabytkowych obiektów sakralnych.
• Wyróżniony: Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni", Nowy Targ – za wyjątkową, wieloletnią pracę na rzecz zachowania i pielęgnowania tożsamości oraz dziedzictwa kultury ludowej i folkloru Podhala. Za rozwój edukacyjny młodego pokolenia w duchu dziedzictwa kulturowego regionu, promocję Małopolski na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Umiejętność łączenia nowoczesnych form przekazu z historią i folklorem ziem górskich, w tym organizację innowacyjnego wydarzenia „Karnawał na śniegu”.

3. KATEGORIA: EDUKACJA, NAUKA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE:
• Laureat: Fundacja Inteligentna Małopolska, Kraków – w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania, zwłaszcza w zakresie edukacji technicznej. Za wspieranie rozwoju regionalnego w obszarze innowacji oraz wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych. Za stworzenie niekonwencjonalnej, nowoczesnej i rozwijającej się marki FabLab Małopolska – miejsca kreatywnego myślenia, łączącego ludzi z pasją do tworzenia, budowania i projektowania, gdzie nowoczesność łączy się z tradycją.
Wyróżniony: Fundacja Burza Mózgów, Kraków – doceniając aktywną działalność związaną z popularyzacją sztuki dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem promocji literatury i czytelnictwa. Tworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla dzieci oraz rozwiązań metodycznych, podnoszących kompetencje nauczycieli i bibliotekarzy w zakresie czytelnictwa. Za wkład w rozwój potencjału intelektualnego dzieci, a zwłaszcza za wychowywanie pokolenia świadomych i aktywnych czytelników.

4. KATEGORIA: SPORT, TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, EKOLOGIA:
• Laureat: Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA, Kraków – w podziękowaniu za podejmowanie licznych inicjatyw prospołecznych, kulturalnych i sportowych, zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży, środowiska akademickiego, w tym studentów z niepełnosprawnościami. Za aktywne zaangażowanie w rozwój oraz promocję walorów turystycznych Małopolski, a zwłaszcza tras VeloMałopolska. Za całokształt działań upowszechniających jazdę na rowerze, w tym kolarstwo, a w szczególności współtworzenie festiwalu rowerowego Małopolska TOUR.
• Wyróżniony: Fundacja Będzie Dobrze, Stary Sącz – doceniając całokształt pracy na rzecz społeczności lokalnej oraz organizowanie licznych inicjatyw prospołecznych i pomocowych. Za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz podnoszenia kondycji fizycznej lokalnej społeczności, popularyzowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia, a zwłaszcza za rozwój pasji sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. KATEGORIA: NAJLEPSZY PROJEKT SPOŁECZNY
• Laureat: Fundacja „AD Vocem”, Kraków – doceniając kampanię społeczną „Mamo nie krzywdź. Profilaktyka FAS” poruszającą w przestrzeni publicznej niezwykle ważny i trudny problem społeczny dotyczący następstw Alkoholowego Zespołu Płodowego. Za nieszablonowe włączenie w realizację projektu małopolskich maturzystów, kreowanie właściwych postaw społecznych oraz unikalne połączenie profilaktyki i edukacji społecznej w zakresie skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży oraz ochrony praw dziecka nienarodzonego.
Wyróżniony: Fundacja Siódmy Zmysł, Krzeszowice – w dowód uznania za holistyczne opracowanie innowacyjnego produktu przyszłości – aplikacji „AudioMovie. Kino dla Wszystkich” – umożliwiającego włączenie osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu w przestrzeń życia kulturalnego i publicznego. Za przygotowanie rozwiązań technologicznych i legislacyjnych dla tej usługi, wdrażanej obecnie w Polsce, celem eliminacji wykluczenia społecznego.

Galeria zdjęć