Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej - Uwaga zmiana Regulaminu i terminu składania ofert

Współpraca
03 marca 2006
UWAGA Informacja nt. wymaganych do Konkursu sprawozdań finasowych! Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego (Uchwała Nr 158/06 z dnia 3 marca 2006 r.) organizacje pozarządowe, które składają swoje aplikacje w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych województwa z zakresu pomocy społecznej mogą uzupełniać oferty o wymagane sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2006r. Równocześnie przedłużono termin składania ofert do dnia 10 marca 2006r. 

Uchwała Nr 87/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie pomocy społecznej na 2006 r. ma na celu realizację zadań wynikających z Małopolskiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2004-2007, Wojewódzkiego Programu Polityki i Pomocy Społecznej wobec Starości na lata 2004-2006 oraz „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006”.

Rodzaje kwalifikujących się projektów w ramach otwartego konkursu ofert:

I. Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów celowych w zakresie polityki prorodzinnej:

 • wzmacnianie więzi rodzinnych oraz propagowanie tradycji i wartości rodzinnych
 • promowanie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej
 • poradnictwo rodzinne
 • wsparcie rodzin, w tym terapia rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz niwelowania skutków ubóstwa oraz ograniczania przemocy domowej i bezradności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie
 • wdrażanie nowatorskich metod pracy z dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie form reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

II.  Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych:

 • działania edukacyjne kierowane do osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z nowych rozwiązań tele – informatycznych
 • działania informacyjne dotyczące praw i uprawnień osób starszych, dostępnej oferty wsparcia oraz możliwości jej tworzenia
 • organizacja czasu wolnego, w szczególności wspieranie działań z zakresu uczestnictwa w życiu lokalnym i publicznym, amatorskiej twórczości artystycznej, kultywowania folkloru, podtrzymywania tradycji oraz działań pozwalających zachować jak najdłużej sprawność
 • budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.

III. Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych:

 • opracowanie i realizacja specjalistycznych programów dotyczących rozwoju szeroko rozumianego wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin
 • kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności poprzez promocję sztuki osób niepełnosprawnych

Oferty należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej,
ul. Radziwiłłowska 1, 31 - 026 Kraków, tel. (012) 422 - 06 - 36.

Termin składania ofert upływa 10 marca 2006 r.

Uchwała Nr 158/06 Zarządu Województwa Małopolskiego Pobierz plik Adobe Acrobat 

Regulamin konkursuPobierz plik Adobe Acrobat

Oferta  Pobierz plik WordPada

Umowa Pobierz plik WordPada

Sprawozdanie Pobierz plik WordPada

Ankieta akualizacyjna do bazy NGO Pobierz plik WordPada

Instrukcja wypełniania oferty Pobierz plik Adobe Acrobat