Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

BDO - ważna informacja dla przedsiębiorców

Środowisko
20 grudnia 2019
Do końca roku prowadzący sklepy lub hurtownie z torbami na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, muszą złożyć wniosek o wpis do rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Obowiązek rejestracji podmiotów w BDO został wprowadzony ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku i obowiązuje od stycznia 2018 roku. Wszyscy przedsiębiorcy objęci obowiązkiem rejestracji mieli obowiązek uzyskać wpis do 24 lipca 2018 roku.

Co to jest BDO?
Rejestr BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami) jest elektronicznym rejestrem podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO uszczelnia kontrolę systemu i jest narzędziem do walki z tzw. szarą strefą. Chodzi o to, aby dane dotyczące transferu odpadów można było na bieżąco weryfikować w internetowej bazie danych, ale także ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w formie elektronicznej.

Rejestr BDO jest publicznie dostępny. Oznacza to, że każdy kto skorzysta ze strony www.bdo.mos.gov.pl może sprawdzić przedsiębiorców, z którymi chciałby współpracować, np.: odbiorców zbierających, transportujących lub przetwarzających odpady.

Kto powinien się zarejestrować?
Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorców gospodarujących odpadami, wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach i produkty m. in.:

 1. wytwarzających i przywożących z zagranicy puste opakowania, wywożących za granicę puste opakowania lub produkty w opakowaniach,
 2. wprowadzających do obrotu lub sprowadzających z zagranicy produkty w opakowaniach,
 3. producentów i sprowadzających z zagranicy oleje, preparaty smarowe, opony, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory,
 4. wytwórców odpadów innych niż komunalne,
 5. transportujących odpady,
 6. sprzedających i przetwarzających odpady.

Kto podlega a kto nie pod wpis BDO

31 grudnia 2019 r.kogo dotyczy?
Przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, jeżeli nie posiadają już numeru rejestrowego BDO.

Dodatkowo, bardzo dużą grupę przedsiębiorców objętych obowiązkiem uzyskania wpisu w rejestrze stanowią wytwórcy odpadów, którzy do tej pory ewidencjonowali ich obieg w formie papierowej (karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów).

Jak się zarejestrować?
Aby uzyskać wpis do rejestru należy pobrać ze strony www.malopolska.pl/rejestr formularz rejestrowy oraz oświadczenie. Dokumenty należy przedłożyć do urzędu marszałkowskiego, przysyłając je pocztą, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym.

UWAGA: hasła wydane przez urząd zostały ponownie aktywowane (nawet jeśli minęło 30 dni).

Jeżeli twoje hasło do BDO nie działa:

1. Uwierzytelnij je przez profil zaufany.

2. Powiąż siebie z kontem podmiotu zarejestrowanego w BDO poprzez wpisanie loginu (numer rejestrowy) i otrzymanego (bądź zmienionego przez siebie) hasła.

Poczta:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Opłaty
Nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ponoszenia opłaty rejestrowej i rocznej. Np. wytwórcy odpadów nie ponoszą opłat z tytułu rejestracji.

Opłata rejestrowa obowiązuje przedsiębiorców:

 • wprowadzających produkty w opakowaniach
 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli
 • wprowadzających baterie lub akumulatory
 • wprowadzających pojazdy
 • wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach
 • wprowadzających na terytorium kraju opony
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe

Jeżeli prowadzona działalność podlega wpisowi do Rejestru BDO w więcej niż jednym zakresie – należy wpłacić  jedną, najwyższą opłatę rejestrową.

Opłatę należy przelać na  rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego, w kwocie:

 • 100 zł – jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą
 • 300 zł – jeśli nie jesteś mikroprzedsiębiorcą

Potwierdzenie opłaty rejestrowej, w przypadku podmiotów, dla których jest to wymagane, należy dołączyć do dokumentów rejestrowych.

Informacje o BDO w Małopolsce?
www.bdo.mos.gov.pl www.malopolska.pl/rejestr i stronach szczegółowych www.malopolska.pl/produktowa, www.malopolska.pl/zbiorcze, www.malopolska.pl/baterie)

Informacje na temat wysyłania wniosków i dokumentów przez Internet

Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP infolinia BDO: 12 397-44-44

Na stronie urzędu znajduje się także numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę rejestrową lub roczną, dane kontaktowe do pracowników urzędu zajmujących się BDO oraz niezbędne informacje w ww. zakresie. Został przygotowany również wzór wniosku dla przedsiębiorców, którzy prowadzą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową – obecnie formularz rejestrowy nie zawiera tabeli dla tej działalności.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udzielają porad telefonicznych, obsługują klientów, którzy osobiście odwiedzają Urząd. Wydzielono specjalne pomieszczenia do obsługi zainteresowanych klientów. W proces konsultacji i wyjaśniania klientom ich obowiązków zostali zaangażowani dodatkowi pracownicy Departamentu Środowiska.

Dodatkowo Ministerstwo Środowiska uruchomiło pomoc techniczną pod numerem telefonu 22 369 20 66, pomoc merytoryczną pod nr 22 369 20 65, bądź kontaktować można się drogą elektroniczną .

Rola urzędu marszałkowskiego w związku z BDO
Pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zajmują się obsługą wniosków o wpis do Rejestru BDO oraz dokonują wpisu z urzędu w Rejestrze. Po rozpatrzeniu wniosku w systemie informatycznym nadawany jest indywidualny numer rejestrowy oraz hasło dostępu (do zmiany przy pierwszym logowaniu – ważne 30 dni) o czym marszałek województwa zawiadamia podmiot.

Wzmożone zainteresowanie BDO
Wzmożone zainteresowanie BDO związane jest z uruchomieniem od 1 stycznia 2020 r. nowych modułów systemu w zakresie ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości (planowany termin uruchomienia modułu sprawozdawczego I kwartał 2020 r. – inf. z IOŚ). Zwiększone zainteresowanie BDO pojawiło się około połowy listopada b. r.,  m.in. po tym jak Instytut Ochrony Środowiska zamieścił informacje o planowanych  bezpłatnych szkoleniach z BDO. Takie warsztaty, przeprowadzone przez  Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z  Departamentem Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa, były 18 i 19 2019 roku w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 800 podmiotów.

Statystyki
Dziennie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wpływa ok. 400 wniosków o wpis do rejestru, a ich liczba codziennie wzrasta (od dnia 29 listopada do 12 grudnia 2019 roku do urzędu wpłynęło blisko 4 tys. wniosków). Przewiduje się, że do końca roku ta liczba może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy.

Brak rejestru w BDO - konsekwencje
Za brak wpisu do Rejestru BDO, podmiotów, dla których jest to wymagane grozi od 5 tys. zł do miliona zł kary (administracyjnie wymierzana przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska).

Co nowego w BDO od nowego roku?
Od 1 stycznia 2020 wszystkie sprawozdania mają być składane przez system BDO wyłącznie w wersji elektronicznej.

Galeria zdjęć

Autor: Biuro Prasowe UMWM/ Departament Środowiska UMWM