Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Kolejny nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0” rozpoczęty

Sprawy społeczne i rodzina
13 maja 2022
Już dziś rusza czwarty nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”. Do tej pory dzięki pomocy Województwa aż 780 małopolskich rodziców mogło podjąć lub kontynuować zatrudnienie, zapewniając jednocześnie swoim pociechom profesjonalną opiekę niani. Rodziców, którzy są zainteresowani dofinansowaniem do zatrudnienia niani zapraszamy do wzięcia udziału w naborze.

Jestem przekonany, że będzie to nieoceniona pomoc dla małopolskich rodzin i pozwoli rodzicom na swobodne godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Realizatorem tego zadania jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. To działanie wpisuje się w Małopolską Tarczę Humanitarną, a zatem z dofinansowania mogą skorzystać również imigranci wojenni z Ukrainy

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

O wsparcie w ramach projektu mogą się ubiegać rodzice, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan. Z dofinansowania mogą skorzystać również Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Projekt „Małopolska Niania 2.0” jest odpowiedzią na potrzeby rodzin z małymi dziećmi. Zapewnia możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym, a poprzez dofinansowanie do opieki nad dziećmi zmniejsza bariery związane z powrotem na rynek pracy

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka

Podczas rekrutacji preferowani będą rodzice:

 • pozostający bez pracy,
 • przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskim, wychowawczym,
 • mieszkający na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • z niepełnosprawnościami,
 • mający pod opieką dziecko niepełnosprawne w wieku do lat 3,
 • samotnie wychowujący dziecko do lat 3.

Dofinansowanie w ramach naboru przyznane będzie, co do zasady, na rok szkolny 2022/2023 (tj. na okres od 1.09.2022 r. do 31.08.2023 r.). Dodatkowym warunkiem otrzymania wsparcia będzie, co do zasady, posiadanie przez wnioskodawcę statusu osoby czynnie pracującej oraz zaangażowanie przez niego niani nie później niż od 1.09.2022 r.

Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani w ramach Projektu wyniesie w 2022 r.:

 • 2 150 zł/m-c - wsparcie podstawowe

lub

 • 3 010 zł/m-c - wsparcie podwyższone:
 • dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe określone w Regulaminie naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” – nabór 2022;
 • dla Obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wsparcie będzie można otrzymywać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane są od 13 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. do godz. 16.00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Wypełniony kompletnie i podpisany własnoręcznie wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

lub

 • pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

lub

 • osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

W związku z sytuacją epidemiczną rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie, formularz Wniosku o przyznanie wsparcia, a także wzór Umowy uaktywniającej zawieranej z nianią są dostępne na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać:

 • pisząc na adres e-mail:
 • dzwoniąc pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23 w godzinach 12.00-16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku
 • kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Zainteresowani udziałem w projekcie obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 698-897-002 lub 12 422-06-36 wew. 23.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zapewnia pomoc tłumacza w zakresie zasad rekrutacji i udziału w Projekcie. Ogłoszenie o naborze w języku ukraińskim dostępne jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0”.

Galeria zdjęć