Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Jutro poznamy laureatów konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej

Sprawy społeczne i rodzina
23 listopada 2022
24 listopada 2022 roku poznamy laureatów konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, firmy oraz instytucje, których aktywność prowadzi do rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce.

Sektor ekonomii społecznej liczy w województwie małopolskim ponad 9 tys. różnego rodzaju podmiotów. Są to przeważnie organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, czy jednostki reintegracyjne, takie jak kluby i centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej czy zakłady aktywności zawodowej. Część z nich prowadzi działalność gospodarczą, koncentrując się przy tym na tworzeniu miejsc pracy lub świadczeniu usług.

Zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych skierowane jest do osób, które ze względu na różne problemy np. niepełnosprawność, bezdomność, uzależnienia czy opuszczenie zakładu karnego, mają mniejsze szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia na otwartym rynku. Oprócz zapewnienia pracy przedsiębiorstwa społeczne podejmują szereg działań, by ich pracownicy powrócili do aktywności i bez obaw uczestniczyli w życiu społecznym.

Często obszarem funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych jest zapewnianie mieszkańcom podstawowych usług społecznych – np. prowadzenie żłobków, przedszkoli, opieka nad seniorami. Są to jednocześnie usługi deficytowe, szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Wspólnym mianownikiem działania takich podmiotów jest zakaz podziału zysku między ich członków czy akcjonariuszy, a przeznaczanie go na cele społeczne, w tym na pomoc swoim pracownikom i podopiecznym.

O konkursie

Wyróżniając najlepsze inicjatywy w obszarze przedsiębiorczości społecznej, począwszy od 2011 roku w ramach konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej budowany jest prestiż przedsiębiorstw społecznych, z sukcesem łączących działania gospodarcze z realizacją ważnej misji społecznej.

O tytuł Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogły ubiegać się: organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie socjalne, spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne, a także podmioty działające w innych formach prawnych, posiadające aktualny status przedsiębiorstwa społecznego. Młode firmy społeczne (działające od 12 do 24 miesięcy) również mogły zgłosić się do konkursu. Dla nich przygotowano specjalną kategorię Debiut Roku.

Oprócz kategorii głównej przeznaczonej dla przedsiębiorstw społecznych, wybierane są także samorządy oraz firmy komercyjne wspierające swoimi działaniami rozwój ekonomii społecznej. Bez rzetelnych partnerów samorządowych i biznesowych rozwój wielu podmiotów ekonomii społecznej nie byłby możliwy.

Kolejną kategorią konkursową, która zakłada wyróżnienie najbardziej efektywnych działań aktywizujących jest „Podmiot Reintegracyjny Roku”. W tej kategorii dostrzegane są kluby i centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz zakłady aktywności zawodowej. Te jednostki dzięki swoim działaniom aktywizacyjnym stanowią podwaliny dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw społecznych, dlatego warto dostrzegać ich sukcesy na tym polu.

W tym roku docenione zostaną rekomendowane przez członków Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej podmioty, które aktywnie włączyły się w pomoc uchodzącym przed wojną obywatelom Ukrainy.

Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu, odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godzinie 16.00 podczas uroczystej gali Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej organizowanej w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Uroczystość ta buduje prestiż nagrody, podkreślając możliwość łączenia aktywności biznesowej z działalnością społeczną, zarówno ze strony uczestników konkursu jak i jego sponsorów.

Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wrażliwych i aktywnie działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Partnerów Strategicznych: Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. z o.o. – sponsora nagrody głównej oraz firm Bank Gospodarstwa Krajowego, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Airport Kraków - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o., Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A., Związek Lustracyjny Spółdzielni, Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, realizujący projekt „Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – etap III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej. Konkurs realizowany jest na platformie Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Galeria zdjęć