Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami XXXVII zdalna sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego

Samorząd
29 marca 2021
W poniedziałek 29 marca odbyła się zdalna XXXVII Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sejmik przyjął min. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej małopolskim samorządom min. na wsparcie OSP Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Myślenic, czy dotacji na prace konserwatorskie na terenie Małopolski. Marszałek Witold Kozłowski przedstawił także informację dot. stanu wykonania uchwał SWM za 2020 rok.

Radnym wojewódzkim marszałek Witold Kozłowski przedstawił informację dotyczącą stanu wykonania uchwał Sejmiku Województwa Małopolskiego za 2020 rok, oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Małopolskiego (od 10 lutego do 16 marca 2021).

W tym czasie odbyło się 12. posiedzeń zarządu, w tym jedno wyjazdowe w Krynicy, a przyjęto 163 uchwały. Tradycyjnie dotyczyły one RPO 2014-2020, czy programów dot. modernizacji obszarów wiejskich w latach 2014-20. Przedstawiono też informację o ogłoszonych konkursach min. Małopolska Wieś 2021, Małopolskie OSP 2021, czy Małopolskie Kapliczki. Udzieliliśmy wsparcia placówkom ochrony zdrowia, a także przyjęliśmy sprzęt medyczny w ramach pomocy z Turyngii. 10 lutego spotkałem się z Konsulem Generalnym USA, rozmawialiśmy o pandemii Covid-19 i jego wpływie na gospodarkę. Z nowymi władzami Związku Podhalan rozmawiałem o ochronie folkloru Podhala, min. poprzez modernizację obiektu w Ludźmierzu. Wziąłem również udział w posiedzeniu Międzyregionalnej Grupy „Karpaty” Europejskiego Komitetu Regionów, gdzie we współpracy z woj. podkarpackim dyskutowaliśmy o przyszłości tego obszaru. Wręczyliśmy zakupiony dla straży pożarnej sprzęt w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Podpisaliśmy też list intencyjny w sprawie organizacji Forum Gospodarczego w Krynicy, co ważne przy deklarowanej współpracy ze wszystkimi uczelniami wyższymi Krakowa

- mówił marszałek Witold Kozłowski.

Zarząd Województwa Małopolskiego walczy aktywne z pandemią Covid-19, jest to działanie priorytetowe w tym czasie.

Zwracałem się wielokrotnie i zwracam jeszcze raz do mieszkańców Małopolski o przestrzeganie zasad sanitarnych. Jest to bardzo ważny element w walce z pandemią. Jeśli nie będziemy się do nich stosować szpitale będą się niestety nadal zapełniać chorymi

- dodał marszałek Witold Kozłowski.

Ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Myślenice w wysokości 40 tys. zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Myślenicach.

Realizacja tego zadania pozwoli podnieść stopień przygotowania operacyjnego jednostki OSP Myślenice oraz poprawi efektywność działań ratowniczych w powiecie myślenickim, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Grupa z Myślenic posiada psy ratownicze, z punktu widzenia województwa to strategiczna grupa, jedna z 4 w Małopolsce. Od kilku lat wspieramy takie grupy i jesteśmy regionem wiodącym w skali kraju

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Radni wojewódzcy wsparli też kolejne inwestycje w ramach rozbudowy tras EuroVelo 11, tym razem jest to odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu, na terenie gmin: Piwniczna-Rytro-Muszyna.

Przedsięwzięcie w zakresie tras EuroVelo 11 ma na celu stworzenie spójnej sieci tras rowerowych, przebiegających przez całe Województwo i łączących główne jego ośrodki miejskie. Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebieg trasy przez tereny gmin: Piwniczna Zdrój, Muszyna, Rytro, tj. od granicy polsko – słowackiej w m. Muszyna do Stacji PKP Muszyna oraz od granicy polsko – słowackiej w m. Piwniczna Zdrój do Barcic. Województwo przekazało odpowiednio Piwnicznej - Zdrój, Muszynie oraz Gminie Rytro funkcje inwestora, w zakresie realizacji poszczególnych odcinków ww. inwestycji. Partnerem wiodącym przedmiotowej inwestycji jest Miasto Piwniczna – Zdrój

- wyjaśnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął raport z realizacji w 2020 roku Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2021.

Zgodnie z art. 11 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, organ wykonawczy samorządu województwa sporządza raport z wykonania w danym roku Wojewódzkiego Programu i efektów jego realizacji, który przedkłada sejmikowi województwa w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego raport dotyczy. Przedłożony dokument podsumowuje działania podejmowane w 2020 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego oraz pozostałe instytucje działające w obszarze uzależnień w ramach celów operacyjnych wojewódzkiego programu

- dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej pn. „Małopolski Laur Sportu”.

„Małopolski Laur Sportu” jest przyznawany za najwybitniejsze osiągnięcia, szczególnie młodego pokolenia sportowców. Ta nagroda od lat funkcjonuje w Małopolsce. Zmiana regulaminu jest podyktowana doprecyzowaniem sytuacji prawnej dot. przyznawania nagród finansowych. Aby podkreślić rolę trenerów, chcemy też uhonorować najwybitniejszych z nich

- mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Radni województwa przyjęli też uchwały w obszarze działań kulturalnych w Małopolsce m.in. udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kraków na rzecz realizacji projektu pn. Regionalny Fundusz Filmowy w Krakowie, a także udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego.

Na mocy uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił dotacji na realizację 94 zadań z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w łącznej kwocie 4 mln zł. Konkurs cieszy się dużą popularnością i prawdopodobnie już w maju będzie ogłoszona II edycja

- powiedziała Iwona Gibas z zarządu województwa.

Podjęto też uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200 tys. zł z budżetu Województwa Małopolskiego Powiatowi Suskiemu na prowadzenie kształcenia praktycznego w Technikum Jeździectwa w ZS im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

Projekt ma duże znaczenie w zakresie promocji Małopolski. Technik jeździectwa to nowatorski element w kształceniu, wprowadzony po raz pierwszy w Polsce do oferty kształcenia przez Powiat Suski, w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie. Jego celem jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli i jest on wdrażany pod opieką jednostki naukowej - Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz przy współpracy z Polskim Związkiem Jeździeckim

- mówiła Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Pod koniec obrad radni wojewódzcy zajęli się rozpatrzeniem skarg i wniosków mieszkańców Małopolski, oraz podjęli uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 

 

Galeria zdjęć