Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Za nami 434. posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego

Samorząd
20 grudnia 2022
Zarząd Województwa Małopolskiego na 434. posiedzeniu zatwierdził między innymi uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa „MIRS”, dofinansowania rozbudowy drogi DW 957 Krowiarki - Nowy Targ oraz zwiększenie wsparcia z Funduszy Europejskich dla małopolskich podmiotów leczniczych na poprawę warunków pracy i obsługi pacjentów.

Zarząd województwa konsekwentnie pracuje nad wsparciem, dofinansowaniem i możliwością rozwoju małopolskich instytucji, które służą przede wszystkim mieszkańcom i ich potrzebom. Zwiększyliśmy dotacje z Funduszy Europejskich dla placówek służby zdrowia, rozwijamy małopolską infrastrukturę rekreacyjno-sportową, a także dbamy o promocję małopolskiej kultury i tradycji

- mówi marszałek Witold Kozłowski.

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2023 roku

Podczas obrad zarządu zatwierdzono regulamin realizacji projektu pn. Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2023 roku. Określa on zasady udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Adresatami projektu są gminy i powiaty z terenu województwa małopolskiego. Celem Projektu jest udzielenie pomocy finansowej JST na realizację zadań własnych, przeznaczonej na modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej, spełniającej rolę lokalnych stref aktywności fizycznej, m.in. celem podniesienia standardu obiektów sportowo-rekreacyjnych. Pomoc finansowa będzie obejmować ogólnodostępne, wielofunkcyjne, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne na otwartym powietrzu, w szczególności obiekty umożliwiające masowe uprawianie sportu i rekreację oraz integrację lokalnych społeczności. Zgodnie z zapisami projektu budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2023 przyjętego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na zadanie: „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”, przeznaczono środki finansowe w wysokości do 15 mln zł.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców poniżej 40 000 dopuszcza się złożenie maksymalnie jednego wniosku o dofinansowanie jednej inwestycji. Natomiast w przypadku jednostek samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców powyżej 40 000 dopuszcza się złożenie maksymalnie dwóch wniosków o dofinansowanie dwóch inwestycji, dla każdej inwestycji z osobna.

Kwota dofinansowania ze środków Województwa Małopolskiego wyniesie maksymalnie do 50 % kosztów całkowitych zadania, jednak nie więcej niż 300 000 zł na każdą inwestycje.

Dofinansowanie do rozbudowy dróg wojewódzkich 957 Krowiarki - Nowy Targ i 958 Chabówka – Zakopane

Zarząd zatwierdził zmiany dotyczące dofinansowania projektów, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ” oraz „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Zarząd zadecydował o zwiększeniu środków z Funduszy Europejskich do kwoty blisko 32,7 mln zł na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Wsparcie dla małopolskich szpitali

Na posiedzeniu zarządu zdecydowano również o zwiększeniu wsparcia dla małopolskich szpitali, w ramach działania REACT-EU dla zdrowia. Są to Fundusze Europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:

  1. Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad  11,6 mln zł. Placówka, dzięki wsparciu, zrealizuje projekt pod nazwą „Poprawa dostępności i jakości świadczeń w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem jako ograniczenie negatywnych skutków Covid-19 poprzez rozbudowę, dobudowę i przebudowę głównego skrzydła budynku szpitala.”.
  2. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie otrzymał kwotę ponad 1 mln zł na projekt „Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19”.
  3. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie otrzymał niemal 1 mln zł na „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii.”.
  4. Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie na projekt pod nazwą „Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID-19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu.” otrzymał wsparcie w wysokości przeszło 3,5 mln zł.

Promocja małopolskiej kultury

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie podpisania listu intencyjnego związanego z podjęciem współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim, Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Towarzystwem Gimnastycznym „SOKÓŁ” Gniazdo w Zakopanem. Współpraca ma na celu promowanie kultury, kultury fizycznej i sportu zgodnie z tradycją, kulturą narodową i wartościami patriotycznymi. Do zakresu współpracy można zaliczyć m.in. edukację, wychowanie, proobronność, podnoszenie poziomu świadomości oraz aktywności obywatelskiej i kulturowej społeczności lokalnych czy podtrzymywanie międzypokoleniowej transmisji kulturowej i historycznej. 

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia organizacjom pozarządowym: Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku na projekt „Polskie tradycje kolędowe - edukacyjne warsztaty muzyczne", Fundacji Kuźnia Kołodzieja na organizację wydarzenia „Polsko - Ukraińskie święta na sportowo" oraz Małopolskiego Związku Tenisowego pn. „Halowy Puchar Małopolski w Tenisie”.

Galeria zdjęć